جامعه شناسی دکتر غلام عباس توسلی (مشترک برای آزمون ارشد و دکترا)

maryam1010

New member
مفهوم تقلیل( اپوخه )ازدیدگاه پدیدار شناسی چیست؟

1)در پرانتز قرار دادن موقت خود
 

maryam1010

New member
در مکتب پدیدار شناسی تبیین اجتماعی با کدامیک از شیوه های زیر صورت میگیرد؟ت
2)ابتدا در تجزیه مردمان وسپس در بازسازی آن توسط دانشمندان
 

mahsa.

New member
سازمان اجتماعی ازدیدگاه کنش متقابل اجتماعی چگونه تو جیه میشود؟

1)زمینه ای برای کنش متقابل ومقدم برانست.
2)سازمان وجود خارجی نداردومورد انکار است.
3)فرد واحد تحلیل است نه سازمان اجتماعی
4)معلول فعالیتهای کنشگران است.
 

mahsa.

New member
نهاد حقوقی پارسنز کدامیک ازکارکردهای زیر را برعهده دارد؟

1)شرایط انطباف با محیپط را فراهم میکند
2)ثبات اخلاقی را برعهده دارد
3)هنجارهای اجتماعی را تنظیم میکند
4)از اهداف عمومی جامعه مراقبت میکند.
 

maryam1010

New member
سازمان اجتماعی ازدیدگاه کنش متقابل اجتماعی چگونه تو جیه میشود؟

4)معلول فعالیتهای کنشگران است.
 

maryam1010

New member
نهاد حقوقی پارسنز کدامیک ازکارکردهای زیر را برعهده دارد؟
3)هنجارهای اجتماعی را تنظیم میکند
 

mahsa.

New member
افرین ایشالا که خبر قبولیت بهم میدی.
هردوتادرست بود.
 

mahsa.

New member
رابرت مرتن عامل عمده کجروی را چه میداند؟

1)ازدست دادن اهداف
2)گسستگی بین اعداف ووسایل نیل به هدف
3)دراختیار نداشتن وسایل ضروری
4)برخورد میان خرده فرهنگها و فرهنگ کل
 

mahsa.

New member
دارندرف کدامیک از مفاهیم زیر رادرتضاد گروهها وطبقات موثرمیداند؟

1)قدرت
2)ایدیولوزی
3)زیربنای اقتصادی ومادی
4)سیاست
 

maryam1010

New member
رابرت مرتن عامل عمده کجروی را چه میداند؟
2)گسستگی بین اعداف ووسایل نیل به هدف
 

maryam1010

New member
دارندرف کدامیک از مفاهیم زیر رادرتضاد گروهها وطبقات موثرمیداند؟

1)قدرت
 

mahsa.

New member
براساس مکتب مبادله اگر فرد در برابر تکرار عمل خود مرتبا نوع معینی پاداش رادریافت کند چه اتفاقی می افتد؟

1)احتمال تکرار عمل افزایش میابد
2)عمل دیگر تکرار نمیشود وقطع میشود
3)فرد انتظار پاداش بیشتری دارد
4)ازارزش واحدهای بعدی پاداش در نظر کاسته میشود.
 

mahsa.

New member
از نظر ماکس وبر کدامیک از روشهای زیر در علوم اجتماعی اولویت دارد/

1)روش تبیین وحفظ عینیت
2)روش تفهم تفسیری عمل فردی
3)روش تفسیر تاریخی
4)شیوه درک و تفهم عمل قبل از تجربه
 

maryam1010

New member
از نظر ماکس وبر کدامیک از روشهای زیر در علوم اجتماعی اولویت دارد/
2)روش تفهم تفسیری عمل فردی
 

maryam1010

New member
براساس مکتب مبادله اگر فرد در برابر تکرار عمل خود مرتبا نوع معینی پاداش رادریافت کند چه اتفاقی می افتد

4)ازارزش واحدهای بعدی پاداش در نظر کاسته میشود.
 

mahsa.

New member
ازدیدگاه کارل مارکس:

1)آگاهی اجتماعی است که تعیین کننده روابط ومناسبات تولیدی است/
2)آگاهی اجتماعی همزمان باروابط تولید بروز میکند.
3)روابط تولید است که اگاهی اجتماعی را تولید میکند.
4)روابط وآگاهی باروابط تولیدی بی ارتباط است.
 
آخرین ویرایش:

mahsa.

New member
منظور از روش شناسی مردمی چیست؟

1)روشهایی است که مردم عادی بطور طبیعی در زندگی اجتماعی خود بکار میبرند.
2)روشهایی است که مردم شناسان برای درک روابط اجتماعی از آن استفاده میکنند.
3)روش گرداوری اطلاعات در فرهنگهای ابتدایی است.
4)شیوه گری است پدیدار شناسان برای درک ماهیت پدیده ها بکار میبرند.
 
بالا