جامعه شناسی دکتر غلام عباس توسلی (مشترک برای آزمون ارشد و دکترا)

mahsa.

New member
مریم جان درسته
اون سوال از کتاب مراحل سیر اندیشه در جامعه شناسی بود نوشته ریمون ارون
 

mahsa.

New member
کدامیک از موارد زیر از نظر دورکیم در تقسیم کار اجتماعی موثر بوده است؟

1)تراکم مادی واخلاقی جمعیت
2)پیشرفتهای فنی وعلمی
3)افزایش بازده کار اقتصادی
4)رشد ابزارهای تولید
 

mahsa.

New member
پدیدار شناسی رادرکدامکی از سنت های زیر میتوان جا داد؟

1)درسنت دیالکتیکی
2)اثبات گرایی
3)رفتارگرایی اجتماعی
4)تفسیری
 

maryam1010

New member
کدامیک از موارد زیر از نظر دورکیم در تقسیم کار اجتماعی موثر بوده است؟

1)تراکم مادی واخلاقی جمعیت
 

maryam1010

New member
پدیدار شناسی رادرکدامکی از سنت های زیر میتوان جا داد؟
4)تفسیری
 

mahsa.

New member
ازنطر ماکس وبر پزوهشگر درکدامیک ازمراحل تحقیق باربطدارزشی قابل قبول سروکار دارد؟

1)در مرحله گزینش موضوع
2)گرداوری اطلاعات
3)در تحلیل داده ها وقضاوت درباره ان
4)نتیجه گیری از تحقیق
 

mahsa.

New member
ازمیان مدلها ی زیر لوی اشتراوس به کدام مدل بیشتر معتقد است؟

1)مکانیکی
2)ارگانیکی
3)ریاضی_منطقی
4)آماری
 

maryam1010

New member
ازمیان مدلها ی زیر لوی اشتراوس به کدام مدل بیشتر معتقد است؟

3)ریاضی_منطقی
 

maryam1010

New member
ازنطر ماکس وبر پزوهشگر درکدامیک ازمراحل تحقیق باربطدارزشی قابل قبول سروکار دارد؟


3)در تحلیل داده ها وقضاوت درباره ان
 

naseh

New member
ازنطر ماکس وبر پزوهشگر درکدامیک ازمراحل تحقیق باربطدارزشی قابل قبول سروکار دارد؟


3)در تحلیل داده ها وقضاوت درباره ان
با سلام فک کنم جواب این سوال گزینه الف باشه . مرحله گزینش موضوع
 

mahsa.

New member
مریم جان جواب ریاضی درست بود
ولی سوال وبر جواب آقا ناصح صحیح
ودر مرحله گزینش موضوع جوا ب صحیح هستش.
 

mahsa.

New member
نظر هورتن کولی در مورد ذهن انسان با کدامیک از ازموارد زیر قابل تطبیق است؟

1)ذهن پدیده ی فردی وخوداگاه است؟
2)پدیده ای فردی وناخوداگاه است.
3)چیزی جز انعکاس سیستم اعصاب نیست.
4)پدیده اجتماعی است.
 

mahsa.

New member
روش تحقثق دردیدگاه کنش کتقابل نمادی بیشتر متکی برکدام موارد زیراست؟

1)اطلاعات اماری
2)شرح حال و اسناد و مدارک
3)نمونه گیری وپرسشنامه
4)تحلیل محتوا وساختن مقیاسات کمی
 

maryam1010

New member
روش تحقثق دردیدگاه کنش کتقابل نمادی بیشتر متکی برکدام موارد زیراست؟

2)شرح حال و اسناد و مدارک
 

maryam1010

New member
]نظر هورتن کولی در مورد ذهن انسان با کدامیک از ازموارد زیر قابل تطبیق است؟

4)پدیده اجتماعی است.
 

maryam1010

New member
ازنطر ماکس وبر پزوهشگر درکدامیک ازمراحل تحقیق باربطدارزشی قابل قبول سروکار دارد؟

1)در مرحله گزینش موضوع
(مهسا جان میشه بگین از کدوم فصل کتابه چون منظور سوال رو با تفهم تفسیری ماکس وبر اشتباه گرفتم )
 

mahsa.

New member
ازنطر ماکس وبر پزوهشگر درکدامیک ازمراحل تحقیق باربطدارزشی قابل قبول سروکار دارد؟

1)در مرحله گزینش موضوع
(مهسا جان میشه بگین از کدوم فصل کتابه چون منظور سوال رو با تفهم تفسیری ماکس وبر اشتباه گرفتم )

درکتاب زندگی واندیشه بزرگان جامعه شناسی لوئیس کوزر

دوتا سوال اخری صحیح بود(شرمنده یه هفته نبودم )
 

mahsa.

New member
مفهوم تقلیل( اپوخه )ازدیدگاه پدیدار شناسی چیست؟

1)در پرانتز قرار دادن موقت خود
2)تعلیق ذات وبحث در وجود
3)حذف عینیت درمطتالعات اجتماعیات
4)بکار بردن شک دستوری شبه شک و ذکاوت
 

mahsa.

New member
در مکتب پدیدار شناسی تبیین اجتماعی با کدامیک از شیوه های زیر صورت میگیرد؟

1)در جریان میان ذهنیت
2)ابتدا در تجزیه مردمان وسپس در بازسازی آن توسط دانشمندان
3)در ضمن تحلیلهای اجتماعی دانشمندان
4)دررابطه میان ذهن و عین
 
بالا