جامعه شناسی دکتر غلام عباس توسلی (مشترک برای آزمون ارشد و دکترا)

maryam1010

New member
ازدیدگاه کارل مارکس:

3)روابط تولید است که اگاهی اجتماعی را تولید میکند.
 

maryam1010

New member
منظور از روش شناسی مردمی چیست؟

1)روشهایی است که مردم عادی بطور طبیعی در زندگی اجتماعی خود بکار میبرند.
 

mahsa.

New member
کدامیک از دیدگاههای زیربر ساختار کلان متمرکز است؟

1)روش شناسی مردمی
2)کنش متقابل نمادی
3)کارکرد گرایی
4)مبادله
 

mahsa.

New member
کدامیک از نویسندگان زیر اغازگر تحقیق میدانی بود؟

1)براون
2)زیمل
3)پارسونز
4)فوکو
 

maryam1010

New member
کدامیک از دیدگاههای زیربر ساختار کلان متمرکز است؟
3)کارکرد گرایی
 

mahsa.

New member
کدامیک از نظریه های زیر توسط جرج هربرت مید به وجود امده است؟

1)کارکردگرایی
2)تضاد
3)کنش متقابل نمادی
4)مبادله
 
آخرین ویرایش:

mahsa.

New member
کدامیک از نظریه های زیر تحلیل جامعه شناسی را با مطالعه زبان پیوند میدهد؟

1)کارگردگرایی
2)تضاد
3)کنش متقابل فردی
4)ساختگرایی
 

maryam1010

New member
کدامیک از نظریه های زیر تحلیل جامعه شناسی را با مطالعه زبان پیوند میدهد؟
4)ساختگرایی
 

maryam1010

New member
کدامیک از نظریه های زیر توسط جرج هربرت مید به وجود امده است؟

3)کنش متقابل نمادی
 

mahsa.

New member
به نظر ...........بخش مهمی از تبیین جامعه شناسی اشکار کردن کارکردهای پنهان فعالیت ونهادهای اجتماعی است؟
1)پارسونز
2)مرتن
3)دورکهایم
4)کنت
 

mahsa.

New member
به نظر ........دین همیشه جنبه کارکردی ندارد وبه انسجام اجتماعی کمک نمیکند.

1)مرتن
2)دورکهایم
3)پارسونز
4)کنت
 

maryam1010

New member
به نظر ...........بخش مهمی از تبیین جامعه شناسی اشکار کردن کارکردهای پنهان فعالیت ونهادهای اجتماعی است؟

2)مرتن
 

maryam1010

New member
به نظر ........دین همیشه جنبه کارکردی ندارد وبه انسجام اجتماعی کمک نمیکند.

1)مرتن
 

mahsa.

New member
مریم گلم ممنون
برای اینکه تو این 15روز باقیمانده بهت استرس وارد نکنم و یه جمع بندی داشته باشیم
برات یه سری سوال ایمیل میکنم بخونشون.
 

mahsa.

New member
مریم گلم ممنون
برای اینکه تو این 15روز باقیمانده بهت استرس وارد نکنمتمومش میکنیم.
 
آخرین ویرایش:

maryam1010

New member
مهسا جونم یه دنیا ازت ممنونم تو این مدت خیلی کمکم کردین و واقعا زحمت کشیدین..واسم دعا کن قبول شم.
بازم ممنووووووووووووووووووووووون:ad54ad:
 
بالا