جامعه شناسی دکتر غلام عباس توسلی (مشترک برای آزمون ارشد و دکترا)

mahsa.

New member
طرح مسئله تنازع به عنوان خصلت داتی گروههای اجتماعی"به کدام مکتب منسوب است؟

1)فونکسیونالیم ساختی
2)مارکسیسم
3)مکتب فرانکفورت
4)داروینیسم اجتماعی
 

maryam1010

New member
طرح مسئله تنازع به عنوان خصلت داتی گروههای اجتماعی"به کدام مکتب منسوب است؟

4)داروینیسم اجتماعی
 

maryam1010

New member
تمایزی ویگانگی (انجام)به عنوان دوشاخص تطور اجتماعی مربوط به کدام صاحب نظر است؟
2)اسپنسر
 

mahsa.

New member
به عقیده پارتو جامعه ای منحصرا مرکب از رفتارهای منطقی _ازمونی باشد.

1)قابل تصور است.
2)با جوامع صنعتی تطبیق میکند.
3)وجود ندارد.
4)باجوامع درحال توسعه منطبق است.

 
آخرین ویرایش:

mahsa.

New member
درنظریه پارسنز در میان کارکردهای چهرگانه نظام اجتماعی "دستیابی به هدف "با کدامیک از خرده نظامهای زیر تطبیق پیدا میکند؟

1)اقتصاد
2)سایست
3)وحدت و یگانگی(انسجام اجتماعی)
4)فرهنگ
 

maryam1010

New member
به عقیده پارتو جامعه ای منحصرا مرکب از رفتارهای منطقی _ازمونی باشد.
3)وجود ندارد.
 

maryam1010

New member
درنظریه پارسنز در میان کارکردهای چهرگانه نظام اجتماعی "دستیابی به هدف "با کدامیک از خرده نظامهای زیر تطبیق پیدا میکند؟
2)سایست
 

mahsa.

New member
کدامیک از مکاتب زیر سازمان اجتماعی وتغییرات آنرا محصول فغالیت کنشگران میداند؟

1)کنش متقابل نمادی
2)کارکردگرایی
3)ساختگرایی
4)روش شناسی مردمی
 

mahsa.

New member
مکتب روش شناسی مردمی کدامیک از نظمهای زیر را درواقعیت اجتماعی قبول دارد؟

1)وجود نظم اجتماعی واقعی
2)وجود یک نظم برتر اخلاقی
3)وجود یک نظم اجتماعی فرضی
4)نظمی که در ساخت روابط اجتماعی مکتوم است.
 

maryam1010

New member
مکتب روش شناسی مردمی کدامیک از نظمهای زیر را درواقعیت اجتماعی قبول دارد؟
3)وجود یک نظم اجتماعی فرضی
 

maryam1010

New member
کدامیک از مکاتب زیر سازمان اجتماعی وتغییرات آنرا محصول فغالیت کنشگران میداند؟

1)کنش متقابل نمادی
 

naseh

New member
کدامیک از مکاتب زیر سازمان اجتماعی وتغییرات آنرا محصول فغالیت کنشگران میداند؟

1)کنش متقابل نمادی
سلام مريم خانم.فك كنم جوابش روش شناسي مردمي باشه.البته بدون مطالعه گفتم.چون در مكتب روش شناسي مردمي كنشگران خلاق و عامل فعال تغييراتند
درضمن ازشما و مهسا هم تشكرميكنم بابت مطرح كردن اين سوالات.كارتون جاي تقدير داره
 

maryam1010

New member
با سلام.
طبق دیدگاه کنش متقابل نمادی 1-سازمان اجتماعی در جامعه انسانی چهارچوبی دارد که در درون آن کنش اجتماعی رخ میدهد ولی این چارچوب تعیین کننده آن رفتار نیست 2-سازمان و تغییراتی که در آن صورت میگیرد محصول فعالیت واحدهای عمل کننده (کنشگران)است و نه چیز دیگر
(نظریه های جامعه شناسی دکتر غلامعباس توسلی.چاپ هشتم 1380) (صفحه 286)
 

mahsa.

New member
کدامیک از اثار زیر مربوط به ماکس وبر است؟

1)سرمایه
2)خودکشی
3)جامعه شناسی ودیالکتیک
4)اقتصاد و جامعه
 

mahsa.

New member
کدامیک ازمکاتب زیر مربوط به اگست کنت است؟

1)تحلیل دموکراسی در امریکا
2)دوره فلسفه اثباتی
3)تقسیم کار اجتماعی
4)اصول جامعه شناسی
 

maryam1010

New member
کدامیک ازمکاتب زیر مربوط به اگست کنت است؟

2)دوره فلسفه اثباتی
 

maryam1010

New member
کدامیک از اثار زیر مربوط به ماکس وبر است؟

4)اقتصاد و جامعه

(البته با گزینه یک شک دارم میشه بگین کدوم فصله آخه هر چی گشتم نتونستم پیداش کنم تا شکم برطرف شه ممنون)
 
بالا