جامعه شناسی دکتر غلام عباس توسلی (مشترک برای آزمون ارشد و دکترا)

mahsa.

New member
سوال اول درست بود ولی سوال دوم نه

جواب سوال دوم:
روابط آدمیان را ازراه روابط اجتماعی تولید باید تبیین گردد.

فصل اولو باید ببینی .

 

mahsa.

New member
کدامیک از ساخت گرایان ساخت اجتماعی را در شبکه روابط پایگاهها خلاصه کرده اند؟

1)مرتن
2)اشتراوس
3)براون
4)دورکیم
 

mahsa.

New member
به نظر هورتن کولی "ذهن"عبارتست از:

1)پدیده ای عادی و ناخود اگاه
2)پدیده اجتماعی
3)پدیده فردی و خوداگاه
4)انعکاسی از سیستم اعصاب
 

hana khanoom

New member
از دیدگاه جامعه شناسی مارکسیتی:

1)آگاهی اجتماعی است که واقعیت های اجتماعی را تبیین میکند.
2)روابط آدمیان را ازراه روابط اجتماعی تولید باید تبیین گردد.
3)واقعیتهای اجتماعی وروابط اجتماعی همزمان بروز و ظهور میکنن.
4)همه موارد فوق
نمیدونم واقعا
 

maryam1010

New member
کدامیک از ساخت گرایان ساخت اجتماعی را در شبکه روابط پایگاهها خلاصه کرده اند؟
3)براون
 

mahsa.

New member
منظور از اصل جانشینی در ساخت گرایی چیست؟

1)جانشین شدن یک عنصر به جای عنصر دیگر در یک ساخت واحد
2)امکان جابجا کردن عناصر از یک ساخت به ساخت دیگر
3)جانشین ساخت عناصر کارکردی بجای عناصر غیر کارکردی
4)جانشین ساختن عناصر مشابه ساختها به جای یکدیگر
 

mahsa.

New member
منظور از مفهوم قصد مندی (نیت دار بودن) در پدیدار شناسی اجتماعی چیست؟

1)رابطه میان آگاهی و موضوع آگاهی
2)آگاهی بطور مطلق
3)خالی ساختن ذهن از پیشداوریها
4)فهم با بصیرت همراه با قصد مندی
 

maryam1010

New member
[منظور از مفهوم قصد مندی (نیت دار بودن) در پدیدار شناسی اجتماعی چیست؟

1)رابطه میان آگاهی و موضوع آگاهی
 

maryam1010

New member
منظور از اصل جانشینی در ساخت گرایی چیست؟

1)جانشین شدن یک عنصر به جای عنصر دیگر در یک ساخت واحد
 

mahsa.

New member
افرین مریم جان
من سعی دارم سوالتی که تو کتاب غلامعباس توسلی هست بنویسم
ولی سوالاتی که تو کتاب نیست و تو کنکورعا اومده رو هم دارم خواستی بگو از اوناهم مطرح کنم.
 

mahsa.

New member
این اصل اساسی که یک جامعه انسانی براساس قوانینی بنا شده است مربوط به کدام بینش است؟

1)تجربه گرایی محض
2)تطورگرایی
3)مثبت گرایی جامعه شناسی
4)مثبت گرایی اجتماعی
 

mahsa.

New member
مفهوم ایین یا دکترین به کدامیک از نطریه های زیر نزدیک است؟

1)نطریه ای که همراه با جهت گیری سیاسی واجتماعی باشد.
2)نطریه ای که متکی بر قضایای منطقی باشد.
3)نظریه ای که متکی بر قضایای تجربی باشد.
4)نظریه ای که هیچگونه ارزش گذاری در ان کنظور نشده باشد.
 

maryam1010

New member
این اصل اساسی که یک جامعه انسانی براساس قوانینی بنا شده است مربوط به کدام بینش است؟

3)مثبت گرایی جامعه شناسی
 

maryam1010

New member
مفهوم ایین یا دکترین به کدامیک از نطریه های زیر نزدیک است؟

1)نطریه ای که همراه با جهت گیری سیاسی واجتماعی باشد.
 

mahsa.

New member
تمایزی ویگانگی (انجام)به عنوان دوشاخص تطور اجتماعی مربوط به کدام صاحب نظر است؟

1)دورکیم
2)اسپنسر
3)توکویل
4)مارکس
 
بالا