بهداشت عمومی برای ارشد آموزش بهداشت

mahsa.

New member
کاملترین شکل مشارکت مردم در امر بهداشت یعنی:

1)مشارمت مردم در تخصیص اعتبارات وهزینه ها
2)مشارکت به صورت در اختیار گذاردن نیروی کار
3)حضور مردم در برنامه ریزی واجرا
4)درگیر کردن مردم در کلیه مراحل فرایند مدیریت
 

mahsa.

New member
در منحنی رشد کودکان خط پایین معرف کدام اندازه زیر است؟

1)صدک سوم وزن برای سن در دختران
2)صدک پنجم وزن برای قد در پسران
3)صدک سوم وزن برای سن در پسران
4)صدک پنجاهم وزن برای سن دردختران
 

maryam1010

New member
در منحنی رشد کودکان خط پایین معرف کدام اندازه زیر است؟

1)صدک سوم وزن برای سن در دختران
 

maryam1010

New member
کاملترین شکل مشارکت مردم در امر بهداشت یعنی:

4)درگیر کردن مردم در کلیه مراحل فرایند مدیریت
 

فاطما

New member
1 میزان باسوادی بالغین 2 امید به زندگی 3 میزان درآمد سرانه فکر کنم صفحه 38 یا 39 جلد دوم
 

فاطما

New member
کدامیک از مصادیق زیر از شاخصهای توسعه انسانی میباشد؟(مهم)

1)میزان مرگ ومیر نوزادان
2)میزان خام میرایی
3)میزان باسوادی بالغین
4)نشانگرهای ابتلا
میزان باسوادی بالغین و امید به زنگی و درآمد خام صفحه 45 جلد دوم جی پارک
 
بالا