بهداشت عمومی برای ارشد آموزش بهداشت

mahsa.

New member
موثرترین راه پیشگیری ازبیماریهای اسهالی اقدام برروی کدام حلقه از زنجیره عفونت است؟

1)مخزن
2)میزبان
3)عامل بیماریزا
4)راه انتقال
 

mahsa.

New member
مناسبترین روش مطالعه دربررسی شیوع بیماریها کدام است؟

1)همگروهی
2)مورد شاهدی
3)مقطعی
4)طولی
 

maryam1010

New member
مناسبترین روش مطالعه دربررسی شیوع بیماریها کدام است؟
3)مقطعی
 

maryam1010

New member
موثرترین راه پیشگیری ازبیماریهای اسهالی اقدام برروی کدام حلقه از زنجیره عفونت است

4)راه انتقال
 

mahsa.

New member
در برنامه ریزی برای بهداشت منظور از فعالیتهای جداازهم کدام است؟(مهم خیلی مهم)

1)target
2)objective
3)goals
4)aims
 

mahsa.

New member
پیمان میان ملتها برای پایان دادن به فقراز اهداف کدام نشست بین المللی میباشد؟

1)بهداشت برای همه تا سال 2000میلادی
2)اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000
اعلامیه آلمااتا در سال 1978
4)نشست سازمان ملل متحد سال 1979
 

maryam1010

New member
پیمان میان ملتها برای پایان دادن به فقراز اهداف کدام نشست بین المللی میباشد؟

2)اعلامیه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000
 

maryam1010

New member
در برنامه ریزی برای بهداشت منظور از فعالیتهای جداازهم کدام است؟
1)target
 

mahsa.

New member
درمدیریت بهداشتی کدام وازه به شناخت چگونگی اثر عوامل یکدیگر در یک موقعیت خاص اطلاق میشود؟

1)INTERACTION
2)modeling
3).in_put..out_put
4)net work analysis
 

mahsa.

New member
عبارت زمینه تخصصی در علم پزشکی که نه رویکردی به سوی بیماری ونه رویکردی به سوی اندام درد ...........تعریف کدام گزینه است؟

1)پزشکی اجتماعی
2)مهندسی پزشکی
3)پزشکی خانواده
4)پزشکی نوینش
 

maryam1010

New member
عبارت زمینه تخصصی در علم پزشکی که نه رویکردی به سوی بیماری ونه رویکردی به سوی اندام درد ...........تعریف کدام گزینه است؟

3)پزشکی خانواده
 

maryam1010

New member
درمدیریت بهداشتی کدام وازه به شناخت چگونگی اثر عوامل یکدیگر در یک موقعیت خاص اطلاق میشود؟
)modeling
 

mahsa.

New member
نوع مشارکت رایج در برنامه های بهداشتی کشورهای درحال توسعه کدام است/

1)همکاری
2)توانمند ساری
3)مداخله
4)سازمانی
 

mahsa.

New member
زمانیکه مادر واکسیناسیون کودک خود را بعنوان یم ارزش میپذیرد در کدام حیطه ازاهداف یادگیری قرار میگیرد.؟

1)ارج نهادن
2)دریافت
3)پاسخ
4)تبلور شخصیت
 

maryam1010

New member
زمانیکه مادر واکسیناسیون کودک خود را بعنوان یم ارزش میپذیرد در کدام حیطه ازاهداف یادگیری قرار میگیرد.؟

1)ارج نهادن

سلام مهسا جونم
maryam323131@yahoo.com
 

maryam1010

New member
نوع مشارکت رایج در برنامه های بهداشتی کشورهای درحال توسعه کدام است/

1)همکاری
 
بالا