بهداشت عمومی برای ارشد آموزش بهداشت

mahsa.

New member
بهترین استرانزی خدمات بهداشتی درمانی جهت ارتقا سلامت کدامیک از موارد زیر است؟

1)ارائه خدمات در قالب پیشگیری اولیه
2)درمان به موقع ومناسب بیماریها
3)phc
4(غربالگری وبیماریابی در سطح جامعه
 

mahsa.

New member
کدامیک از اهداف ارتقا سلامت میباشد؟

1)توانمند سازی مردم در کنترل سلامت خود
2)آگاه سازی مردم در کنترل بیماریها
3)تشویق مردم در مشارکت عمومی
4)افزایش مهارتهای فردی
 

maryam1010

New member
[بهترین استرانزی خدمات بهداشتی درمانی جهت ارتقا سلامت کدامیک از موارد زیر است؟
3)phc
(البته روی گزینه 1 شک دارم)
 

maryam1010

New member
کدامیک از اهداف ارتقا سلامت میباشد؟

1)توانمند سازی مردم در کنترل سلامت خود
 

mahsa.

New member
کدامیک از مصادیق زیر از شاخصهای توسعه انسانی میباشد؟(مهم)

1)میزان مرگ ومیر نوزادان
2)میزان خام میرایی
3)میزان باسوادی بالغین
4)نشانگرهای ابتلا
 

mahsa.

New member
کدامیک از ایمنوگلوبینها قادر به عبور از جفت میباشد؟

1)m
2)g
3)a
4)e
 

maryam1010

New member
کدامیک از مصادیق زیر از شاخصهای توسعه انسانی میباشد؟(مهم)

1)میزان مرگ ومیر نوزادان
 

mahsa.

New member
هردوتا ش غلط

سوال مطرح نمیکنم تا جواب صحیح اینارو برام پیدا کنی خانمی.
 

maryam1010

New member
کدامیک از مصادیق زیر از شاخصهای توسعه انسانی میباشد؟(مهم)

3)میزان باسوادی بالغین
مهسا جون میشه شاخص های توسعه انسانی رو برام نام ببرید؟
 

mahsa.

New member
کدامیک از مصادیق زیر از شاخصهای توسعه انسانی میباشد؟(مهم)

3)میزان باسوادی بالغین
مهسا جون میشه شاخص های توسعه انسانی رو برام نام ببرید؟
نه
بروتو جلد دوم اون 4جلدی براممم جوابشو پیداکن
باید بخونی صفحه شو خیلی مهم
برام بنویس
 

mahsa.

New member
برنامه اموزشی(تربیت بهورزی)درکدام سطح از phcاجرا میگردد؟

1)مرکز بهداشت استان
2)مرکز بهداشت شهرستان
3)دانشگاه علوم پزشکی
4)بیمارستانهای شهرستان
 

mahsa.

New member
فراوانی کدامیک از بیماریهای زیر در جامعه از پدیده کوه یخ حمایت میکند.

1)سل
2)سرخک
3)کزاز
4)هاری
 

maryam1010

New member
برنامه اموزشی(تربیت بهورزی)درکدام سطح از phcاجرا میگردد؟

2)مرکز بهداشت شهرستان
 

maryam1010

New member
فراوانی کدامیک از بیماریهای زیر در جامعه از پدیده کوه یخ حمایت میکند.

1)سل
 

mahsa.

New member
کدامیک از بیماریهای زیر ازراه جفت منتقل میشود؟

1)حصبه
2)سرخک
3)کزاز
4)هاری
 
بالا