بهداشت عمومی برای ارشد آموزش بهداشت

mahsa.

New member
اصل مهم یادگیری شناختی مربوط به کدامیک ازموارد زیر است؟

1)تصور ذهنی در فرد
2)اصل تمرین و تکرار
3)اصل تقویت رفتار
4)ایجاد انگیزه وعلاقه
 

maryam1010

New member
اصل مهم یادگیری شناختی مربوط به کدامیک ازموارد زیر است؟

1)تصور ذهنی در فرد
(البته با شک به گزینه 2)
 

mahsa.

New member
در منطقه ای با جمعیت 20000نفر در وسط سال 3مادر به علت بارداری وزایمان فوت کردند درصورتیکه تعداد متولدین زنده آن سال 6000نفر باشند میزان مرگ ومیر مادران دراین منطقه چقدر است؟(100000)

1)30
2)20
3)15
4)50
 

mahsa.

New member
برای افرادیکه به مناطق مالاریا خیز مسافرت میکنند بهترین راه پیشگیری چیست؟

1)ایمن سازی انفعالی
2)ایمن سازی فعال
3)شیمیو پروفلاکسی
4)آگاه سازی
 

maryam1010

New member
در منطقه ای با جمعیت 20000نفر در وسط سال 3مادر به علت بارداری وزایمان فوت کردند درصورتیکه تعداد متولدین زنده آن سال 6000نفر باشند میزان مرگ ومیر مادران دراین منطقه چقدر است؟(100000)

4-50
 

maryam1010

New member
برای افرادیکه به مناطق مالاریا خیز مسافرت میکنند بهترین راه پیشگیری چیست؟

3)شیمیو پروفلاکسی
 

mahsa.

New member
کدامیک ازعبارات زیر دررابطه باغربالگری صحت دارد؟

1)ازمایش کردن اشخاصی که خودبه دنبال مراقبت بهداشتی نیستند.
2)دربیماران وبا بر حسب تجویز انجام میشود
3)درکساانیکه به دلیل دیگری برای دریافت مراقبت می ایند انجام میشود
4)اغاز بررسی ازبیماران مبتلا انجام میشود.
 

mahsa.

New member
فرایند توانمند سازی مردم جهت افزایش کنترل وبهبود سلامت خود تعریف چیست؟

1)اموزش بهداشت
2)ارتقا سلامت
3)مراقبت بهداشتی اولیه
4)بهداشت عمومی
 

maryam1010

New member
کدامیک ازعبارات زیر دررابطه باغربالگری صحت دارد؟

3)درکساانیکه به دلیل دیگری برای دریافت مراقبت می ایند انجام میشود
 

maryam1010

New member
فرایند توانمند سازی مردم جهت افزایش کنترل وبهبود سلامت خود تعریف چیست؟

2)ارتقا سلامت
 

mahsa.

New member

1)ازمایش کردن اشخاصی که خودبه دنبال مراقبت بهداشتی نیستند.

اون یکی درسته
 

mahsa.

New member
در برنامه ریزی ومدیریت بهداشتی حاصل کسر out comeتقسیم برneedبرابر با کدام مورد است؟

1)بهره وری
2)کارایی
3)کیفیت
4)کفایت
 

mahsa.

New member
شایعترین نوع ابتلا در nosocomial infectionکدام است؟

1)پنومونی
2)ادراری
3)هپاتیت ب
4)سل
 

maryam1010

New member
در برنامه ریزی ومدیریت بهداشتی حاصل کسر out comeتقسیم برneedبرابر با کدام مورد است؟

کیفیت
 
بالا