بهداشت عمومی برای ارشد آموزش بهداشت

mahsa.

New member
کدام روش زیر روش تهیه کود از زباله میباشد؟

1)کوره های زباله سوز محلی
2)دفن بهداشتی زباله در زمین
3)هضم زباله
4)جداسازی مواد زائد
 

mahsa.

New member
مواردی نظیر کمک به کشورها برای بالا بردن استانداردهای زندگی آنها وگسترش فرصت اشتغال به کار بارور برای مردم ازمقاصد عمده کدام مورد است؟

1)fao
2)unfpa
3)work bank
4)ilo
 

maryam1010

New member
مواردی نظیر کمک به کشورها برای بالا بردن استانداردهای زندگی آنها وگسترش فرصت اشتغال به کار بارور برای مردم ازمقاصد عمده کدام مورد است؟

1)fao
 

maryam1010

New member
کدام روش زیر روش تهیه کود از زباله میباشد؟
3)هضم زباله
سلام مهسا جونم
تو چند سوال مشکل داشتم کتابایی که دارم تو هرکدوم گزینه صحیح متفاوته میشه راهنماییم کنید؟؟؟؟؟؟؟؟
 

mahsa.

New member
نگرانی عمده از رشد جمعیت سالمندان چیست؟

1)گسستگی ارتباطات عاطفی
2)شیوع بیماریهای مزمن
3)خشونت علیه سالمندان
4)ناتوانی در فعالیت های جسمانی
 

mahsa.

New member
فرایند ارتقای پویای وضعیت بهداشتی جمعیت تعریف کدام مفهوم زیر است؟

1)سلامتی مثبت
2)توسعه بهداشت
3)خدمات بهداشتی
4)مراقبت بهداشتی
 

maryam1010

New member
نگرانی عمده از رشد جمعیت سالمندان چیست؟

2)شیوع بیماریهای مزمن
 

maryam1010

New member
فرایند ارتقای پویای وضعیت بهداشتی جمعیت تعریف کدام مفهوم زیر است؟

2)توسعه بهداشت
 

mahsa.

New member
با صرفه ترین مداخله در ازتقا سلامت کدام است؟

1)تغییر در شیوه زندگی
2)ایجاد تغییر در محیط زیست
3)مدداخلات تغذیه ای و کنترل بیماریها
4)آموزش بهداشت
 

mahsa.

New member
مفاهیم بهداشت برای همه وبسیج علیه دخانیات وایدز نمونه هایی ازکدام کشسئولیتهای تعریف شده است؟

1)بین المللی
29دولتها
3)جامعه
4)فردی
 

maryam1010

New member
باصرفه ترین مداخله در ازتقا سلامت کدام است؟

4)آموزش بهداشت
 

maryam1010

New member
مفاهیم بهداشت برای همه وبسیج علیه دخانیات وایدز نمونه هایی ازکدام کشسئولیتهای تعریف شده است؟

1)بین المللی
 

mahsa.

New member
کدام گزینه از وظایف پایگاه های بهداشت شهری نمیباشد؟

1)تنظیم خانواده وگذاشتن ایودی
2)پاپ اسمیر
3)پرداختن به خدمات درمانی
4)مراقبت از بهداشت دانش آموزان
 

mahsa.

New member
دریک تبلیغ بهداشتی تاکید برکدام موارد زیر است؟

1)تمرکزبررفتار
2)پیروی ازهیجانات
3)پیروی ازمنطق
4)تشویق به تفکر کردن مردم
 

maryam1010

New member
کدام گزینه از وظایف پایگاه های بهداشت شهری نمیباشد؟

3)پرداختن به خدمات درمانی
 

maryam1010

New member
دریک تبلیغ بهداشتی تاکید برکدام موارد زیر است؟
2)پیروی ازهیجانات
 
بالا