نکته ها وسوالات مهم زیست سلولی ومولکولی

bacillus.bs

New member
بنظرم مباحث رو طبقه بندی نکنید خیلی بهتره فقط بخش مولکولی رو از سلولی جدا کنید
اینجوری هر کس که میاد اینجا محفوظاتش کاملا به چالش کشیده میشه! یعنی میشه عین روز کنکور... چون نمیدونه نکته بعدی از کدوم فصله و این یعنی سنجش واقعی...
من برای کنکور هیچ وقت تست های طبقه بندی شده نزدم همیشه چندتا فصل رو باهم میزدم دقیقا بهمین روش

به دوستان توصیه می کنم ایام قبل از کنکور حتما به این تاپیک یه سر بزنند چون نکته هاتون که نگاه می کنم واقعا همین دو سال اخیر خیلی ازش تست اومده مثلا نکته cop گلژی آزمون دکترای 91-90 اومده بود!!
به این تاپیک ادامه بدید بنظر من که برای درس سلولی و مولکولی کنکورتون خیلی مفیده...

منم با نظر ادمین موافق هستم درمورد تست زدن اگر مخلوط باشه بهتره ولی به نظر من برای نکته بهتره طبقه بندی شده باشه مخصوصا برای شروع
 

kakaali

New member
ممنونم کاکا علی.... اگه اخره توضیحاتت گزبنه رو هم مشخص کنی ممنون میشیم.

تو چند مورد جواب های من فرق میکنه... بزار بچه های دیگه جواب بدن... بعد جواب همه رو می زارم.
خوب جوابا رو بذارید با هم بحث میکنیم
 

capilus

New member
1-ميكروفيلامنتها -سايتوكالازينB ازطريق جايكاههاي اتصال خودبرروي سطح اكتين به أن متصل واتصال اكتين ها به يكديكرجلوكيري ميكندواين بروتينهاهمجنين دردبليمريرزه كردن ميكروفيلامانهاي اكتيني دخالت دارد
2-الف
3-هرif قطرش 10 نانومتراست واز16بروتوفيلامان تشكيل شده!ودرقسمت ب لامين درست هست
4-If هادريوكاريوتهاي بست تر وقارج ها وجودندارد
5-الف
6-الف-درساختمانfاكتين - Gاكتين هايي حضوردارندكه ADP به انهامتصل است كه داراي جايكاهي براي اتصال منيزيم درخودميباشندفودرين نيزدراتصال دسته جات ريزاكتين نقش دارد
7-ج
8-درمراحل انتهايي لبتوتن بخشهاي كناري كمبلكس سيابتونمال تشكيل ميكردد
9-ب- بروتين bcl2 سبب مهارأزادي سيتوكرومc ازميتوكندري ميشودىرواقع مهاركننده ي اببتوزاست
10-درلبتوتن فشردكي كرموزم هااغازشده وكروموزم ها منظره اي دانه داردارند كه كرومومرناميده ميشودودراين مرحله به وضوح قابل مشاهده است
11-ج
 

arshade90

New member
سیتوکالازینB موجب درهم ریختن سازمان...... میشود.
الف) میکروتوبول ب) میکروفیلامنت ج) میکروتوبولهای ناپایدار

پاسخ نادرست را تعیین کنید :
الف) میوفیبریل در داخل سلولهای عضلانی هست
ب) میوفیبر از سلولهای عضلانی تشکیل شده.


عبارت صحیح را تعیین کنید :
الف : IF ها دارای 10 نانومتر قطر میباشند که واحد ان از 8 فیلامن تترامری تشکیل شده
ب) IF های Nuclear lamin به نام لامینین معروف است.

4) کدام در تمام یوکاریوت نیست:
الف ) IF ب ) پروتئین های شبه کاینزین

5) میانگین طول عمر MT در میتوز :
الف) 10 دقیقه ب) 60 دقیقه

6)برای ایجاد F اکتین کدام نیاز است:
الف ) منیزیم - ADP - فودرین ب) کلسیم - ATP - ویلین

7) کدامیک وقتی سلول تحت استرس فیزیکی است مهم تر است :
الف ) اتصالات منفذدار ب) اتصالات سخت ج) اتصالات ادهرسین

8) پدیدار شدن اولین اثار کمپلکس سیناپتونمال:
الف ) لپتوتن ب) زیگوتن

9) در مورد اپوپتوز کدام اشتباه است:
الف: مستول شکل گیری دم در بچه غورباقه است
ب: توسط پروتئین های bcl-2 تنظیم میشود.

10) در کدام مرحله کرومومرها در تمام طول کروموزوم دیده میشود؟
الف : لپتوتن ب) زیگوتن ج) دیپلوتن

11) کدام یک از پارامترهای زیر مشخصه ی یک سلول سرطانی نیست :
الف : IMMORTALIZATION ب ) INVASION ج) CONTACT INHIBITION

12) کدام منجر به اپوپتوز نمی شود :
الف) تولید بیش از حد bcl ب) تولید بیش از حد bax

13)در مسیر اپوپتوز سیبوکروم c کدام را فعال می کند:
الف: bax ب ) پروکاسپاز

14) با فروپاشی کدام. گذر متافاز به انافاز هموار می شود:
الف)سییکیلین B ب) لامین هسته ج ) کوهسین

15) اخرین کیاسما در کدام مرحله باز می شود:
الف)دیاکینز ب) زیگوتن ج) انافاز یک د)انافاز دو

16)در پروتئین سازی سلولی کدام مهمتر است:
الف) ریبوزوم ها ب) شبکه اندوپلاسمی
 

gazal

New member
سیتوکالازینB موجب درهم ریختن سازمان...... میشود.
الف) میکروتوبول ب) میکروفیلامنت ج) میکروتوبولهای ناپایدار

پاسخ نادرست را تعیین کنید :
الف) میوفیبریل در داخل سلولهای عضلانی هست
ب) میوفیبر از سلولهای عضلانی تشکیل شده.


عبارت صحیح را تعیین کنید :
الف : IF ها دارای 10 نانومتر قطر میباشند که واحد ان از 8 فیلامن تترامری تشکیل شده
ب) IF های Nuclear lamin به نام لامینین معروف است.

4) کدام در تمام یوکاریوت نیست:
الف ) IF ب ) پروتئین های شبه کاینزین

5) میانگین طول عمر MT در میتوز :
الف) 10 دقیقه ب) 60 دقیقه

6)برای ایجاد F اکتین کدام نیاز است:
الف ) منیزیم - ADP - فودرین ب) کلسیم - ATP - ویلین

7) کدامیک وقتی سلول تحت استرس فیزیکی است مهم تر است :
الف ) اتصالات منفذدار ب) اتصالات سخت ج) اتصالات ادهرسین

8) پدیدار شدن اولین اثار کمپلکس سیناپتونمال:
الف ) لپتوتن ب) زیگوتن

9) در مورد اپوپتوز کدام اشتباه است:
الف: مستول شکل گیری دم در بچه غورباقه است
ب: توسط پروتئین های bcl-2 تنظیم میشود.

10) در کدام مرحله کرومومرها در تمام طول کروموزوم دیده میشود؟
الف : لپتوتن ب) زیگوتن ج) دیپلوتن

11) کدام یک از پارامترهای زیر مشخصه ی یک سلول سرطانی نیست :
الف : IMMORTALIZATION ب ) INVASION ج) CONTACT INHIBITION

12) کدام منجر به اپوپتوز نمی شود :
الف) تولید بیش از حد bcl ب) تولید بیش از حد bax

13)در مسیر اپوپتوز سیبوکروم c کدام را فعال می کند:
الف: bax ب ) پروکاسپاز

14) با فروپاشی کدام. گذر متافاز به انافاز هموار می شود:
الف)سییکیلین B ب) لامین هسته ج ) کوهسین

15) اخرین کیاسما در کدام مرحله باز می شود:
الف)دیاکینز ب) زیگوتن ج) انافاز یک د)انافاز دو

16)در پروتئین سازی سلولی کدام مهمتر است:
الف) ریبوزوم ها ب) شبکه اندوپلاسمی


1)ب 2) هردو نادرست 3) هیچکدوم 4) الف 5) ؟

6)ب 7) ج 8)الف 9)الف 10) الف

11) هیچکدوم 12) الف 13)ب 14) ج 15) ج 16) الف
 

arshade90

New member
کدام نادرست است و چرا؟
لف) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت به وسیله مکانیزم سیگنال پپتید و چاپرون ها ایجاد میشوند
ب) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت بدون مکانیسم سیگنال پپتید و چاپرون ایجاد میشوند.
ج) پروتئین های ترشحی در سلولهای یوکاریوت تنها توسط سیگنال پپتید ایجاد می شود.
د) کاتالاز نقش کاتالازی دارد یا پراکسیدازی ؟

2) سطح خارجی گلژی به صورت ...... است ؟ محدب یا مقعر
 

parsa90

New member
کدام نادرست است و چرا؟
لف) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت به وسیله مکانیزم سیگنال پپتید و چاپرون ها ایجاد میشوند
ب) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت بدون مکانیسم سیگنال پپتید و چاپرون ایجاد میشوند.
ج) پروتئین های ترشحی در سلولهای یوکاریوت تنها توسط سیگنال پپتید ایجاد می شود.
د) کاتالاز نقش کاتالازی دارد یا پراکسیدازی ؟

2) سطح خارجی گلژی به صورت ...... است ؟ محدب یا مقعر
سوال اول: گزینه ب نادرست هست چون در پروکاریوت ها چپرون وجود داره ولی نوع آن با یوکاریوت ها فرق داره
فکرکنم فکرکنم ها مطمئن نیستم کاتالازنقش پراکسیدازی و کاتازی رو داره ولی در فعالیت کاتالازی بهتر عمل میکنه
سوال دوم: سطح خارجی گلژی مقعرهست
 

parsa90

New member
کدام نادرست است و چرا؟
لف) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت به وسیله مکانیزم سیگنال پپتید و چاپرون ها ایجاد میشوند
ب) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت بدون مکانیسم سیگنال پپتید و چاپرون ایجاد میشوند.
ج) پروتئین های ترشحی در سلولهای یوکاریوت تنها توسط سیگنال پپتید ایجاد می شود.
د) کاتالاز نقش کاتالازی دارد یا پراکسیدازی ؟

2) سطح خارجی گلژی به صورت ...... است ؟ محدب یا مقعر
سوال اول: گزینه ب نادرست هست چون در پروکاریوت ها چپرون وجود داره ولی نوع آن با یوکاریوت ها فرق داره
فکرکنم فکرکنم ها مطمئن نیستم کاتالازنقش پراکسیدازی و کاتازی رو داره ولی در فعالیت کاتالازی بهتر عمل میکنه
سوال دوم: سطح خارجی گلژی مقعرهست
 

gazal

New member
کدام نادرست است و چرا؟
لف) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت به وسیله مکانیزم سیگنال پپتید و چاپرون ها ایجاد میشوند
ب) پروتئین های ترشحی در سلولهای پروکاریوت بدون مکانیسم سیگنال پپتید و چاپرون ایجاد میشوند.
ج) پروتئین های ترشحی در سلولهای یوکاریوت تنها توسط سیگنال پپتید ایجاد می شود.
د) کاتالاز نقش کاتالازی دارد یا پراکسیدازی ؟

2) سطح خارجی گلژی به صورت ...... است ؟ محدب یا مقعر


ب) چون پروکاریوت ها چاپرون های دخیل در ترشح پروتئین دارن.
ج) چون تنها چاپرون ها نیستند بلکه سیگنال پپتید هم هست.

2) مقعر
 

gazal

New member
ممنون ارشد جان...با این سوالاتتون که تو عید هم باعث مرور مطالب میشین. ایول
 

arshade90

New member
1) کدام در سطح دور دیکتیوزوم موجود است:
الف) کانورتاز
ب) اسید فسفاتاز
ج) تیامین پیرو فسفاتاز

2)گزینه درست:
الف ) منشا غشا هسته سلول یوکاریوت غشا سلولی است
ب) منشا غشا رتیکولوم اندوپلاسمیک غشا سلولی است
ج)بخشی از غشا سلولی از وزیکول های دستگاه گلژِی تامین میشود.

3) گزینه درست:
الف: استروما کلروپلاست از تیلاکوئید است
ب: ورود پروتئین به داخل کلروپلاست توسط ترانس پپتیدها صورت می گیرد.
 

gazal

New member
1) ب
2)ج
3)ب

ممنون ارشد جان تو این رکود مطالب علمی تو این انجمن باز شما هستین.
 

arshade90

New member
ای بابا... شما طرح شرمنده سازی اینجا راه انداختین؟؟؟

خواهش میکنم... اینا مطالبی که به ذهنم میاد و برای دوستانی درسخونی همچون شما پست میکنم.

ممنون.:rolleyessmileyanim:
 

arshade90

New member
1) گزینه درست :
الف: کاردیولیپین یک فسفولیپیدی است که بخش عمده غشا داخلی میتوکندری را در بر گرفته
ب) کاردیولیپین همانند بقیه فسفولیپید های غشایی حاوی 2 اسید چرب است

2)گزینه درست:
الف)همه پروتئینهای کدشده روی dna میتوگندری توسط ریبوزوم داخل میتوکندری ساخته می شود
ب) پروتئینهایی که داخل میتوکنری کد میشود به خارج میتوکندری نیز ترشح میشود.

3) گزینه درست:
الف: لیزوزومهای ثانویه برخلاف اولیه دارای ساختمان گرد و منظمی هستند
ب:لیزوزومها پس از هضم مواد انها را به داخل سیتوزول میفرستند

4: گزینه درست:
الف:
گلزی در نزدیکی هسته است
ب) ER ذر نزدیکی غشا سلول است
 
بالا