روانشناسی برای ارشد

maryam1010

New member
اگاهی کودک از اینکه یک شی پیوسته موجودیت خود راحفظ میکند چه نامیده میشود؟

1)پایداری شی
 

mahsa.

New member
بیزاری یا دوست داشتن موقعیتها اشیا واشخاص درمحیط چه نامیه میشود؟

1)پیش داوری
2)بینش
3)نگرش
4)سلیقه
 

mahsa.

New member
اعمال قدرت در تعلیم وتربیت کنترل شده مانع از کدامیک ازموارد زیر میگردد؟

1)کنجکاوی
2)خلاقیت
3)علاقه بیشتر به یادگیری
4)هرسه مورد
 

maryam1010

New member
بیزاری یا دوست داشتن موقعیتها اشیا واشخاص درمحیط چه نامیه میشود؟

3)نگرش
 

maryam1010

New member
اعمال قدرت در تعلیم وتربیت کنترل شده مانع از کدامیک ازموارد زیر میگردد؟

1)کنجکاوی
2)خلاقیت
3)علاقه بیشتر به یادگیری

( مهسای عزیزم میشه بگین سوال از کدوم مبحث روانشناسی هست؟)حدس میزنم ...................خلاقیت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

mahsa.

New member
مریم جان سوال ال درسته
سوال دوم تمامی موارد که این سوال سال85تو کنکور اومده بود که منم نمیدونم منبعش کجاست .
 

mahsa.

New member
اگر به کمک اطلاعات ذخیره شده در حافظه درازمدت قدرت اندوختن واحدها یا قطعات بزرگتر در حافظه کوتاه مدت بیشتر شود ازچه پدیده ای استفاده شده است؟

1)رمزگردانی
2)اندوزش
3)تقطیع
4)بازیابی
 

mahsa.

New member
چه مفهومی باعث میشود انسان اطلاعات زیادی را سریعاردازش واقدام کند؟

1)حافظه آشکار
2)حافظه پنهان
3)طرحواره
4)استنباط
 

maryam1010

New member
اگر به کمک اطلاعات ذخیره شده در حافظه درازمدت قدرت اندوختن واحدها یا قطعات بزرگتر در حافظه کوتاه مدت بیشتر شود ازچه پدیده ای استفاده شده است
3)تقطیع
 

maryam1010

New member
چه مفهومی باعث میشود انسان اطلاعات زیادی را سریعاردازش واقدام کند؟

2)حافظه پنهان
 

mahsa.

New member
هنگامی که افراد دیگری هم واکنشی مشابه شمابه محرکخاصی نشان میدهندکدام اسناد علی اتفاق میفتد؟

1)همانندی
2)همرایی
3)همسازی
4)حذف
 

mahsa.

New member
مهمترین شاخص نیرومندی پاسخ چیست؟

1)تقویت کننده های عممومی
2)رابطه پاسخ یا تقویت
3)درجه کارامدی عمومی تقویت کننده
4)درجه احتمال ظهور پاسخ در واحد زمان
 
آخرین ویرایش:

maryam1010

New member
مهمترین پاسخ نیرومندی پاسخ چیست؟ی
2)رابطه پاسخ یا تقویت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
 

maryam1010

New member
هنگامی که افراد دیگری هم واکنشی مشابه شمابه محرکخاصی نشان میدهندکدام اسناد علی اتفاق میفتد؟

1)همانندی
 

mahsa.

New member
خانم گلم بازم میگم متاسفانه این تستهای روانشناسی من پاسخ تشریحی ندارن که من خوب راهنماییت کنم وفقط صرفا جهت اشنایی با سوالات اینارو طرح میکنم.

همرایی
و
درجه احتمال ظهورپاسخ در واحد زمان
 

mahsa.

New member
کدام رویکرد براساس نظریه واتسون (بررسی تجارب ذهنی)میباشد؟

1)شناختی
2)رفتاری
3)روانکاری
4)پدیدار شناختی


 

mahsa.

New member
اگر تصاویر ثابت رابطور متوالی ویکی پس از دیگری وبا سرعت معین نگاه کنیم چنین به نظر میرسد که تصاویر حرکت میکنند این خطای ادراک را چه مینامند؟

1)ثبات اندازه
2)پدیده فای
3)قانون امرت
4)گروهبندی ابتدایی
 

maryam1010

New member
کدام رویکرد براساس نظریه واتسون (بررسی تجارب ذهنی)میباشد؟

2)رفتاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
( رویکرد رفتار گرایی از واتسون هست اما چون تجارب ذهنی گفته به روانکاوی هم شک دارم)
 
بالا