روانشناسی برای ارشد

mahsa.

New member
کدامیک از موارد زیر در بهسازی بازیابی موثر تر است؟

1)استفاده از تصویر سازی ذهنی
2)استفاده ازواژه های کلیدی
3)سازماندهی مرتبه ای در مطالب
4)معنا بخشیدن به رمزگردانی
 

mahsa.

New member
کدامیک از موارد زیر در مورد حافظه کوتاه مدت صحیح است؟

1)با تمرین میتوان گنجایش حافظه کوتاه مدت را افزایش داد.
2)بااستفاده از طرح های تغییر رمز می توان اندازه حافظه کوتاه مدت راافزایش داد.
3)با تقویت رمزگردانی میتوان حافظه کوتاه مدت را بهبود بخشید.
4)با تقویت مرحله بازیابی میتوان حافظه کوتاه مدت را بهبود بخشید.
 

maryam1010

New member
کدامیک از موارد زیر در مورد حافظه کوتاه مدت صحیح است؟

3)با تقویت رمزگردانی میتوان حافظه کوتاه مدت را بهبود بخشید.
 

maryam1010

New member
[کدامیک از موارد زیر در بهسازی بازیابی موثر تر است؟

1)استفاده از تصویر سازی ذهنی
 

mahsa.

New member
مریم جان هرکدوم از جوابارو شک داری چک کن ...........چون کتاب من تشریحی نیست ولی خودت باید از کتاب در بیاری و مطالب قبلو بعدی و بخونی شاید امسال از مطالب همون بحث بیاد.


سوال اول:سازماندهی مرتبه ای در مطالب

سوال دوم:بااستفاده از طرح های تغییر رمز می توان اندازه حافظه کوتاه مدت راافزایش داد
 

mahsa.

New member
درپدیده تعمیم ارگانیسم در مقابل محرک های مشابه چه پاسخ هایی میدهد.:

1)متفاوت
2)یک نوع
3)متناقض
4)متنوع
 

mahsa.

New member
تیپ پیک نیک شبیه کدام یک از موارد زیر میشود؟(این میاحث تو هیلگارد نیست ولی تو تستها میاد)

1)اکتومورف
2)مزمورف
3)اندومورف
4)اتلتیک
 

hana khanoom

New member
تیپ پیک نیک شبیه کدام یک از موارد زیر میشود؟(این میاحث تو هیلگارد نیست ولی تو تستها میاد)

1)اکتومورف
2)مزمورف
3)اندومورف
4)اتلتیک
اکتومورف لاغر.مزومورف عضلانی.اندومورف چاق.فک کنم پیک نیک اندومورف میشه.
 

hana khanoom

New member
کدامیک از موارد زیر در بهسازی بازیابی موثر تر است؟

1)استفاده از تصویر سازی ذهنی
2)استفاده ازواژه های کلیدی
3)سازماندهی مرتبه ای در مطالب
4)معنا بخشیدن به رمزگردانی

گزینه 3درسته.گزینه 2برای وازه های زبان های خارجی.
 

hana khanoom

New member
کدامیک از موارد زیر در مورد حافظه کوتاه مدت صحیح است؟

1)با تمرین میتوان گنجایش حافظه کوتاه مدت را افزایش داد.
2)بااستفاده از طرح های تغییر رمز می توان اندازه حافظه کوتاه مدت راافزایش داد.
3)با تقویت رمزگردانی میتوان حافظه کوتاه مدت را بهبود بخشید.
4)با تقویت مرحله بازیابی میتوان حافظه کوتاه مدت را بهبود بخشید.

گزینه 2.گنجایش حافظه کوتاه مدت 7+-2مباشد که افزایش پیدا نمکند.
 

maryam1010

New member
درپدیده تعمیم ارگانیسم در مقابل محرک های مشابه چه پاسخ هایی میدهد.:
2)یک نوع
 

maryam1010

New member
تیپ پیک نیک(طبقه بندی کوچمر) شبیه کدام یک از موارد زیر میشود؟(اندومورف واکتو مورف و مزومورف طبقه بندی شلدن )

1)اکتومورف-لپتوزوم یا آستینک
2)مزمورف-اتلتیک
3)اندومورف-پیک نیک
گزینه 3 صحیح است
 

mahsa.

New member
افزین مریم درست بود

حنا جان جواب 2سوال قبلو داده بودم
 

mahsa.

New member
محرکهایی که منشا درونی دارند در اصطلاح روانشناسی چه نام دارند؟

1)پاسخ
2)رفتار
3)محرک
4)انگیزه
 

mahsa.

New member
شیوه های سازگاری با محیط و الگوهای رفتاری مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

1)انگیزه
2)شخصیت
3)هوش
4)خودکارامدی

بچه ها تستهای روان من تشریحی نیست من بعد جواب شما فقط کلید و میگم.
 

maryam1010

New member
محرکهایی که منشا درونی دارند در اصطلاح روانشناسی چه نام دارند؟
4)انگیزه
 

maryam1010

New member
شیوه های سازگاری با محیط و الگوهای رفتاری مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟
2)شخصیت
 

parviz.a

New member
شیوه های سازگاری با محیط و الگوهای رفتاری مربوط به کدامیک از موارد زیر است؟

1)انگیزه
2)شخصیت
3)هوش
4)خودکارامدی
خودكار امدي گذينه 4
 

mahsa.

New member
بله مریم جان پاسخهات صحیح بودند.
نه اقا پرویز شخصیت درست.
 
بالا