روانشناسی برای ارشد

mahsa.

New member
شناخت به کدامیک از مجموعه فرایندهای زیر اطلاق میگردد؟

1)ادراک+حافظه+خوداگاهی
2)ادراک+حافظه +خبرپردازی
3)ادراک+خودپنداره+عزت نفس
4)ادراک+خودپنداره+حافظه
 

mahsa.

New member
پدیده خاموشی در رفتار شرطی شده چه زمانی رخ میدهد؟

1)پس از شرطی شدن ومدتی استراحت
2)رفتار شرطی شده نیاز خودرا به تقویت ازدست بدهد.
3)تکرار محرک شرطی شده بدون همراهی محرک غیر شرطی
4)تعمیم و تمییز رفتار شرطی شده حاصل نشده باشد.
 

maryam1010

New member
شناخت به کدامیک از مجموعه فرایندهای زیر اطلاق میگردد؟
2)ادراک+حافظه +خبرپردازی
 

maryam1010

New member
پدیده خاموشی در رفتار شرطی شده چه زمانی رخ میدهد؟
3)تکرار محرک شرطی شده بدون همراهی محرک غیر شرطی
 

mahsa.

New member
اکی مریم جان
امیدوارم اینارو همینطور که به من جواب میدی از کتابم بخونی
درست بود پاسخهات
 

mahsa.

New member
کدامیک از فراینهای زیر بهمراه تمرین دگرگونیهای تدریجی ونسبتا پایداری را بوجود میاورد؟

1)استدلال منطقی
2)ازمایشو خطا
3)امادگی
4)یادگیری
 

mahsa.

New member
pqrstبه کدامیک از روشهای بهسازی حافطه درازمدت بستگی ندارد؟

1)سازماندهی مطالب
2)تمرین بازیابی
3)تداعی مطالب با تصاویر مکانهای خاص
4)بسط مطلب
 

maryam1010

New member
کدامیک از فراینهای زیر بهمراه تمرین دگرگونیهای تدریجی ونسبتا پایداری را بوجود میاورد؟
4)یادگیری
 

maryam1010

New member
pqrstبه کدامیک از روشهای بهسازی حافطه درازمدت بستگی ندارد؟

3)تداعی مطالب با تصاویر مکانهای خاص
 

mahsa.

New member
کدامیک از تکنیکهای زیر معمولا با تنش زدایی یا ارامش عضلانی وروانی همراه میشود؟

1)جرات اموزی
2)حساسیت زدایی منطم
3)غرقه سازی
4)بازسازی شناختی
 

mahsa.

New member
مهم ترین نقشego چیست؟

1)پیروی از اصل لذت
2)دوری از تنبیه ومجازات
3)احساس گناه در برابر اعمال خطا
4)پیروی از اصل واقعیت
 

maryam1010

New member
کدامیک از تکنیکهای زیر معمولا با تنش زدایی یا ارامش عضلانی وروانی همراه میشود؟
حساسیت زدایی منظم
 
آخرین ویرایش:

mahsa.

New member
پاسخ اول غلط .......................دوباره برو دنبالش
پاسخ دوم صحیح
 

mahsa.

New member
اگاهی کودک از اینکه یک شی پیوسته موجودیت خود راحفظ میکند چه نامیده میشود؟

1)پایداری شی
2)انباشت ذهنی
3)بازگشت پذیری
4)نگهداری جرم
 

mahsa.

New member
پدیده لیبدو توسط کدامیک از دانشمندان زیر مطرح شد؟

1)راجرز
2)فروید
3)واتسون
4)ثوراندیک
 
بالا