بررسي ريشه شناختي واژگان انگليسي

mojnia

New member
norepinephrine

nor+epi+nephr+ine

اسم+ریشه+پیشوند+پیشوند
ine= اسم - ماده مترشحه
nephr = ریشه - کلیه
epi = پیشوند - روی
nor = پیشوند منفی کننده


بدون ماده مترشحه روی کلیه

Tapentadol (Nucynta) is a centrally acting opioid analgesic prescribed for the treatment of moderate to severe acute pain. Its efficacy is believed to be due to μ-opioid receptor agonist activity and inhibition of norepinephrine reuptake resulting in increased norepinephrine concentrations.
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
پیشوند های : a & an
به معنی "بدون" و "فقدان" without & lacking

asexual
a+sexu+al
صفت+ریشه+پیشوند منفی کننده
غیر+جنسی ، فاقد خاصیت جنسی
asexual : eɪ'seksjʊəl
adj. not having or involving sex
 

mojnia

New member
asymmetrical
a+sym+metr+ic+al
صفت+صفت+ریشه+پیشوند باهم بودن+پیشوند منفی کننده
نا+متقارن ،بی+ قرینه


symmetry
sym+metry
metry: French -metrie, from Latin -metria, from Greek, from metrein to measure, به معنای اندازه گیری
sym: پیشوند به معنای با هم
در مجموع به معنای اندازه مثل هم یعنی : تقارن


syn-
Variant: or sym-
Function: prefix
Etymology: New Latin, from Greek, from syn with, together with
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
anergy
an+ergy
ریشه+پیشوند منفی کننده
بی+اثری ، بی+رمقی
 

mojnia

New member
anemia
an+emia
ریشه +پیشوند منفی کننده
کم+خونی


-emia
Etymology: New Latin -emia, -aemia, from Greek -aimia, from haima blood
 

mojnia

New member
پیشوند : mis
اشتباه ، نادرست
incorrectly


mis-
Function: prefix
Etymology: partly from Middle English, from Old English; partly from Middle English mes-, mis-, from Anglo-French mes-, of Germanic origin; akin to Old English mis-; akin to Old English missan to miss

1 a : badly : wrongly <misjudge> b : unfavorably <misesteem> c : in a suspicious manner <misdoubt>
2 : bad : wrong <misdeed>
3 : opposite or lack of <mistrust>
4 : not <misknow>
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
missense
mis+sense
ریشه+ پیشوند منفی کننده
نا+فهم


mis·sense n.
Pronunciation: 'mis-ˌsen(t)s
Function: adjective
Etymology: 1mis- + -sense as in nonsense


: relating to or being a genetic mutation involving alteration of one or more codons so that different amino acids are determined
 

mojnia

New member
mismatch
mis+match
ریشه+ صفت منفی کننده
نا+جور، نا متناسب


match: همتا ،جور مطابق
a person or thing equal or similar to another
 

mojnia

New member
پیشوند های وابستگی یا ارتباطی یا رابطه ای

ante , pre ,fore
به معنای قبل از یک زمانی ،قبل از یک مکانی ،در جلوی
 

mojnia

New member
antecedent
ante+ced+ent
صفت+ریشه+پیشوند ارتباطی
پیشین،سابق
 

mojnia

New member
anteroom
ante+room
ریشه+پیشوند ارتباطی
اطاق انتظار
اطاقی قبل از اطاق اصلی : ante= before in place
 

mojnia

New member

بررسی دو پیشوند : hyper & hypo

hyper
پيشوندى بمعنى روى و بالاى و برفراز و ماوراء و خارج از حد عادى وفوق العاده و مافوق و اضافه و بيش از حد و بحد افراط
hypo
کم

hypogammaglobulinemia
hypo+gammaglobulinem+ia
اسم+ریشه+پیشوند کم
وجود emiaدر آخر کلمه یعنی باید یک حالتی در خون باشد
پایین بودن مقدار گاماگلوبولین در خون
hypersensitivity
hyper+sensit+iv+ity
اسم+صفت+ریشه+پیشوند
افزایش حساسیت
 

mojnia

New member
hypervariable
hyper+vari+able
صفت+ریشه+پیشوند به معنی بسیار
به شذت متغییر


hypogonadism
hypermastigote
hyperthermia
hypothyroidism
hyperplasia
hypothalamus
hypoglycemia
hypertonic
hypoxia
.
.
.
 

mojnia

New member
پیشوند های : sub & under
به معنای زیر ، کمتر از ،پایین تر از


subunit
sub+unit
ریشه+ پیشوند به معنای زیر
زیرواحد
 

mojnia

New member
subcutaneous
sub+cutan+eous
صفت+ریشه+پیشوند زیر
زیر جلدی


cu·ta·ne·ous adj.
Pronunciation: kyü-'tā-nē-əs
Function: adjective
Etymology: New Latin cutaneus, from Latin cutis skin
دورترین لایه های پوست
 

mojnia

New member
subgingival
sub+gingiv+al
صفت+ریشه+پیشوند زیر
زیر لثه ای


gingiv= gum=لثه
 

mojnia

New member
sublingual
substrate
subscription
subsequent
subject
subatomic
suburb
subcapsular
subculture
submerge
subside
substance.
.
.
.
.
 

mojnia

New member
پیشوند : dia
به معنی از طریق
through

diagnostic
dia+gnos+tic
صفت+ریشه+پیشوند
از طریق دارابودن دانش عقلی و محرمانه یا وابسته به عرفان

تشخیصgnostic = possessing intellectual or esoteric knowledge of spiritual things
دارابودن دانش عقلانی و محرمانه
relating to Gnosticism
وابسته به عرفان
 
بالا