بررسي ريشه شناختي واژگان انگليسي

mojnia

New member
20
Negative Prefixes
impatient

im+pati+ent
صفت+ريشه+پيشوند
نا+شكيبا ، بدون+صبر = ناشكيباpatient-اسم
بیمار sick ,patient
مریض valetudinarian ,invalid ,patient ,sick
patient-صفت
صبور patient

شکیبا sturdy ,hardy ,enduring ,tolerant ,patient

بردبار meek ,hardy ,tolerant ,patient
 

mojnia

New member
21
Negative Prefixes

imperceptible

im+per+cept+ible
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
غير+محسوس
غير+قابل درك =غير محسوس ، درك نكردني


perceptible-صفت
محسوس phenomenal ,appreciable ,perceptible ,tangible ,sensible
قابل درک imaginal ,imaginable ,cognizable ,realizable ,perceptible ,comprehensible
ادراک شدنی
 

mojnia

New member
22
Negative Prefixes

immaterial

im+mater+ial
صفت ريشه+پيشوند
غير+مادي
بي+اهميت


immaterial-صفت
غیر مادی non-material ,incorporeal ,spiritual ,immaterial
بی اهمیت piddling ,inconsiderable ,negligible ,immaterial ,inconsequential ,unimportant
مجرد immaterial ,stripped ,celibate ,solitary ,abstract ,single
معنوی inward ,incorporeal ,immaterial ,mental ,moral ,spiritual
جزئی
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
23

incompatible

in+com+pat+ible
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
نا+سازگار
نا+جور


compatible-صفت
سازگار correspondent ,becoming ,wholesome ,suitable ,fit ,compatible

همساز compatible ,harmonic

موافق consenting ,congruent ,compatible ,according ,agreeing ,compliant
جور identical ,identic ,concordant ,accordant ,compatible

incompatible HLA-antigen provoke graft rejection
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
24

inactive

in+act+tive
صفت+ريشه+پيشوند
غير+فعال

Elongation factor G with effector loop from elongation factor Tu is inactive in translocation.
25
incomplete

in+com+plete
ريشه+پيشوند+پيشوند
نا+تمام
نا+كافي
نا+كمال

Rice straw burning has accompanied paddy management for millennia, introducing black carbon (BC) into soil as the residue of incomplete combustion
26

incredible

in+cred+ible
صفت+ريشه+پيشوند
باور نكردني
غير قابل+قبول


Imported from the Andean region to Europe in the 16th century, today tomato is widespread throughout the world and represents the most economically important vegetable crop worldwide. Tomato is traded in the fresh market but is also used in the processing industry in soups, as paste, concentrate, juice, and ketchup. It is an incredible source of important nutrients such as lycopene, β-carotene and vitamin C, which all have positive impacts on human health.
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
27

infinite

in+finite
ريشه+پيشوند
نا+محدود
بي+كران


28

invisible

in+vis+ible
صفت+ريشه+پيشوند
نا+پديد
نا+مرئي


29

incorrect

in+cor+rect
نا+درست
 

mojnia

New member
30

infrequent

in+frequ+ent
صفت+ريشه+پيشوند
نادر كميلب
غير +مكرر


31

inability

in+abil+ity
اسم+ريشه+پيشوند
نا+تواني


32

inaccessible

in+ac+cess+ible
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
غیر+ قابل دسترس
 

mojnia

New member
33

inaccurate

in+ac+cur+ate
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
نا+درست


34
inadequate

in+ad+equ+ate
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
غير+كافي
نا+مساعد


35
incoherent

in+co+her+ent
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
بي+ربط
غير+متجانس


36
invalid

in+val+id
صفت+ريشه+پيشوند
نا+معتبر
 

mojnia

New member
37
incomprehensible

in+com+pre+hens+ible
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند+پيشوند
دور از+فهم
درك نكردني
[/B]
38
incongruent

in+con+gru+ent
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
نا+همخوان


39
inert

in+ert
ريشه+پيشوند
بي+حركت
بي+اثر
 

mojnia

New member
40
incomparable

in+com+par+able
صفت+ ريشه+پيشوند+پيشوند
غير+قابل مقايسه
بي+نظير
بي +رقيب
بي +مانند
better than any other : having no equal


Animal models provide incomparable insights into the mechanisms of leukaemia development and allow exploration of the molecular pillars of disease maintenance, an aspect often biased in cell lines or ex vivo systems.
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
41
innocuous

in+nocu+ous

صفت+ريشه+پيشوند منفي
بي + ضرر
not likely to bother or offend anyone
harmlessInterneurons in the dorsal spinal cord process and relay innocuous and nociceptive somatosensory information from cutaneous receptors that sense touch, temperature and pain. These neurons display a well-defined organization with respect to their afferent innervation.
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
42
inevitable
اسم
in+evit+able
صفت +ريشه+پيشوند منفي كننده
اجتناب ناپذير
sure to happen

= unavoidable


Latency is not an inevitable outcome of infection with Pneumocystis carinii.
asm.com
American Society for Microbiology
 
آخرین ویرایش:

mojnia

New member
43
irrespective
صفت
ir+re+spect+ive
صفت+ريشه+پيشوند دوباره+پيشوند منفي
صرف نظر
بي طرف


ndications are that blue-light dependency of chloroplast differentiation is a common feature of cultured plant cells irrespective of their metabolism. A DNA-protein complex with an active RNA polymerase ("transcriptionally active chromosome"; TAC) which specifically transcribes the plastid genes of its endogenous DNA has been isolated and purified from chloroplasts of light-grown cells.
 

mojnia

New member
44
irregular
صفت
ir+regu+lar
صفت+ريشه+پيشوند منفي
بي+قاعده
بي+رويه+غير+عادي


Greek women from 18 to 35 years of age, who visited the outpatient department, claiming either irregular menstruation (oligo- or anovulation, OA) or clinical manifestations of hyperandrogenemia (HA) were recruited. They gave full disease history and underwent clinical examination, including transvaginal ultrasound (TVUS) scan to identify PCO morphology.
 

mojnia

New member
45
irreconcilable
صفت
ir+re+con+cil+able
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند+پيشوند
غير+قابل تطبيق
جور+نشدني

While different specific strengths characterize different autistic spectrum subgroups, all such peaks of ability have been interpreted as deficits: isolated, aberrant, and irreconcilable with real human intelligence.
 

mojnia

New member
46
irreducible
صفت
ir+re+duc+ible
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
غير +قابل تقليل
ساده نشدني


: not able to be made smaller or simpler


Heart transplantation is a life-saving procedure for irreducible heart failure in children as in adults. Worldwide there is a great amount of experience with this procedure, while Romania is only at the beginning.
 

mojnia

New member
46
irreducible
صفت
ir+re+duc+ible
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
غير +قابل تقليل
ساده نشدني


: not able to be made smaller or simpler


Heart transplantation is a life-saving procedure for irreducible heart failure in children as in adults. Worldwide there is a great amount of experience with this procedure, while Romania is only at the beginning.
 

mojnia

New member
47
irrelevant

ir+relev+ant
صفت+ريشه+پيشوند
بي+ربط
نا+مربوط
غير+ضروري

not important or relating to what is being discussed

His comment is completely irrelevant.نظرش كاملا بي ربط بود

These results demonstrated a sex difference with respect to the nicotine effect on hippocampal bisynaptic excitability, irrelevant to connexin expression.
 

mojnia

New member
48
irresistible
ir+re+sist+ible
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
غير +قابل مقاومت

The force of the waves was irresistible.نيروي امواج مقاومت ناپذير بود

Restless legs syndrome (RLS) is a common neurological disorder characterized by an irresistible urge to move. RLS has a general population incidence of between 5% and 10% and a familial rate as high as 77%.
 

mojnia

New member
49
irretrievable

ir+re+triev+able
صفت+ريشه+پيشوند+پيشوند
غير قابل استرداد
برنگشتني
باز نيافتني


Tissue ischemia associated with vascular injuries is regarded as medical emergencies which can result in irretrievable ischemia if it continues for 6 h. Therefore, early diagnosis and quick treatment of vascular injuries are of high importance.
 
بالا