یادگیری لغات مهم ارشد به صورت چند بعدی

p5301

New member
لغت شماره 138 :

official

وقتی صفت است به معنی :رسمی ، قانونی ، با تشریفات


-official responsibilities

مسئولیت های رسمی

- we are waiting for an official announcement of her resignation

ما منتظر اعلام رسمی خبر استعفایش هستیم .

اما official می تواند اسم هم باشد که در اینصورت به معنی " مامور رسمی ، مقام مسئول ، صاحب منصب " است .
airport officials

مقام های مسئول در فرودگاه
 

p5301

New member
لغت شماره 139 :

rule of thumb

براساس یک قانون مبتنی بر تجربه " نه از روی موازین علمی " ، برآوردی نظری

مثال ها :

- as a rule of thumb , stocks that involve greater risk also have the potential of earning you more money


بر اساس یک اصل مبتنی بر تجربه ، بورس هایی با ریسک بالاتر احتمال بدست آوردن پولی فراوان تر را برای شما دارند .....
 

p5301

New member
شماره 140 :

یک phrasal verb داریم :

call on / upon


" usually followed by to + verb "


definition : to ask sb to do sth / to ask for help from someone

درخواست کردن ، خواستن ، درخواست کمک کردن


- he call upon the world's plant scientists , gathered at an international congress , to save the whole plant kingdom from extinction


او از دانشمندان گیاه شناسی دنیا ، که در کنگره ای بین المللی جمع شده بودند " درخواست کرد تا کل گونه های گیاهی را از انقراض نجات دهند ...


- is there any one you can call on in an emergency ?


آیا کسی هست که در شرایط اضطرار از او درخواست کمک کنی ؟
 

p5301

New member
شماره 141 :

rise

این لغت هم اسم است و هم فعل ، کاربردهای گوناگونی نیز دارد که در اینجا فقط به چند کاربرد مهم آن اشاره می کنیم .
ابتدا حالت اسمی این لغت را بررسی می کنیم ، یک اسم قابل جمع است :
1- an increase
افزایش


مثال ها :

- price rises


افزایش در قیمت ها


- a sharp rise in the number of people out of work


افزایشی سریع در شمار افراد بیکار


2 - the act of becoming more important or powerful

اوج گیری ، ترفیع ، ارتقا


اما وقتی این لغت فعل هست :

1- to increase


افزایش یافتن - زیاد شدن
2 - get up


برخواستن - بلند شدن - قیام کردن


3 - of suns or moon


در مورد خورشید و ماه " بالا آمدن ، طلوع کردن "


4 - to end a meeting


خاتمه دادن جلسه

دقت کنید که حالت گذشته آن rose است .


مثال ها :
- smoke was rising into air

دود در هوا بالا میرفت .
- his spirits rose when he heard the good news

پس از شنیدن خبر خوب ، روحیه اش زیاد شد .
- my anger rose as I thought about what she has said

پس از فکر کردن به حرفایی که زد خشمم زیادتر می شد .


- on the rise

در حال افزایش
 

p5301

New member
شماره 142 :


a milestone in

نقطه ای عطف در

- important milestone in the history of medicine

نقطه عطفی مهم در تاریخ پزشکی
 

p5301

New member
شماره 143 :


130bf7900eebd6ffd6257136bca49dcc.jpg
 

p5301

New member
شماره 144 :


شاید براتون جالب باشه و بگید که less که منفی کننده است و باید priceless معنی بی ارزش بده اما اگه شک دارین میتونین به دیکشنریتون یک نگاه بندازین ....

7f1bcf5b1e1d299f4a38c24c448ef436.jpg
 

p5301

New member
شماره 145 :
label


309f85023e7197886d6a284443639b07.jpg
لیبل واژه ای آشنا برای بسیاری از ماهاست ....اما باز هم به بررسی این واژه می پردازیم ، این واژه هم اسم و هم فعل است ، ابتدا به بررسی حالت اسمی می پردازیم :

noun :


definition :

1: a piece of paper or plastic that attached to sth and gives information


لیبل - برچسب


در این معنی یک مترادف مهم به نام tag دارد .


2 : a word or phrase describing sb/ sth


لقب - عنوان


وقتی فعل است :

definition :


1 : to fix a lable or write information on sth


برچسب گذاشتن - برچسب گذاری کردن

در آزمایشگاه قوطی ها یا ظرف های برچسب گذاری شده را می گوییم : labeled
 

p5301

New member
شماره 146 :
incubateddd5080b9c1f4f13574fc9b3ef48c5e5.jpgتنها یکی از معانی این لغت برای ما اهمیت داشته و باید آن را بدانیم که در زیر بررسی شده است :


definition :


to keep cells , bacteria , etc at a suitable tempreature so that they develope


معنی : انکوبه کردن

اگر در آزمایشگاه باکتری شناسی کار کرده باشید این لغت برایتان بسیار ملموس و قابل درک خواهد بود ، پس از اینکه کشت باکتری را در ظرف کشت انجام دادیم ، ظرف را درون دستگاهی به نام incubator یا انکوباتور قرار می دهیم این دستگاه از لحاظ دمایی و رطوبت شرایط مناسب برای رشد باکتری ها را فراهم می کند ؛ به این پروسه کلی انکوباسیون یا incubation می گویند .
 
آخرین ویرایش:

p5301

New member
شماره 147 :
sequential


df97e0905b37e78e5bd55e8dee421a44.jpgfollowing in order of time or place

مرتب ، بر اساس ترتیب


data stored sequentially on computer .


اطلاعات به ترتیب در کامپیوتر ذخیره شدند .
 

p5301

New member
شماره 148 :

outdated :

یک معنی آن expired یا تاریخ انقضا گذشته است و معنی دیگر آن not modern یا " قدیمی و از مد افتاده " است
اما واژه ی date خود معانی گوناگونی دارد که بررسی می کنیم :


b78fd5fc6cf449b79ad3fcd3e190ed25.jpg
ab0e6c98ef66e04079b3a1cd9aa94d36.jpg
0aa2c7a5ad3b189c362dce75fd81e8f6.jpg1- a particular day of the month

تاریخ


2- a meeting that you have with a boy friend or girlefriend


قرار عاشقانه یا رومانتیک


3 - a boy friend or girlfriend


هم دختر ها و هم پسرها به جای اینکه بگویند : دوست پسرم یا با دوست دختر می توانند از واژه date استفاده کنند.


4- a sweet sticky brown fruit

خرما یا رطب


دیدیم یک کلمه در زبان انگلیسی چقدر می تواند معانی گوناگونی داشته باشد ، جالب اینجاست که همه ی این معانی در جای خود پرکاربرد هستند و با خود فکر نکنیم که این معنی ها منسوخ شده و دیگر استفاده نمی شود .
لغت date همچنین می تواند فعل هم باشد :

- تاریخ زدن
- وعده ملاقات با عشق گذاشتن
 

p5301

New member
شماره 149 :


تفاوت بین دو واژه زیر چیست ؟

-abortion


-miscarriage


ما در زبان فارسی فقط یک معنی برای هر دو این لغات استفاده می کنیم و آن " سقط جنین " است ، اما این دو واژه اندکی با هم تفاوت دارند .

abortion :

delibrate ending of pregnancy at an early stage

بچه انداختن عمدی ، سقط جنین عمدی


مترادف مهم آن curetage کورتاژ است .


اما واژه miscarriage به معنی " سقط جنین غیر عمدی " است .
 

p5301

New member
شماره 150 :5a54a7e85401bdcc0b2a0ad7ecf60222.jpgجمله زیر از یکی از متن های کنکور کارشناسی ارشد است

much research has been carried out in recent years into sleep


در سال های اخیر تحقیقات زیادی بر روی خواب انجام شده است
 

p5301

New member
شماره 151 :

finite

این لغت به معنی " محدود - متناهی "
یا limited level است .

opposite : infinite

بخشی از متن شماره دو کنکور سال 1383 -84

the widespread notion that women were chronically weak and had only finite mental and physical energy , because of mensturation

عقیده ای جا افتاده مبنی بر این که زنان در طولانی مدت از لحاظ انرژی ذهنی و فیزیکی به خاطر قاعدگی ضعیف بودند.
 

p5301

New member
شماره 152:

be + characterized + by

این ساختار یک ساختار مجهول است ، هر گاه بخواهیم ویژگی های مربوط به چیزی را بیان کنیم می توانیم از این ساختار بهره ببریم .

ساختار هم معنی :

be + known + by

به طور کلی دوساختار بالا را " شناخته می شود بر اساس " معنی کنید

مثال :

parkinson's disease is characterized by tremor at rest , rigidity , bradykinesia , loss of postural reflexes and etc

معنی :

بیماری پارکینسون بر اساس لرزش در هنگام استراحت ، برادی کینز ، از دست دادن رفلکس های پستچرال و غیره شناخته می شود .
 

p5301

New member
[emoji170] شماره 153 [emoji172]

قصد داریم به تست شماره 28 زبان در کنکور سری صبح سال 1383-84 پاسخ دهیم ، بدین منظور ابتدا دو لغت را بررسی کرده و سپس تست را مطرح می کنم .

[emoji837] لغت شماره 1 : Ward

این لغت از لحاظ گرامری می تواند هر دو نقش " اسم " و " فعل " را داشته باشد ، حالت فعلی مدنظر ما نیست و به بررسی کاربردها یا usageهای حالت اسمی می پردازیم

[emoji637] a seperate room or area of hospital for people with the same type of health condition

بخش در بیمارستان

[emoji666] surgery / children's ward

بخش جراحی / کودکان

[emoji665] دومین کاربرد لغت ward مربوط به قانون یا law است

[emoji638] a person especially a children who is under legal protection

فردی که تحت قیومت یا سرپرستی است

[emoji654] children was made a ward of court

کودکی تحت قیومت دادگاه قرار گرفت .

[emoji837] لغت شماره 2 :
admission

این لغت اسم بوده و سه کاربرد یا usage دارد

[emoji637] the act of accepting by an organization such as hospital or university

پذیرش
[emoji666] Hospital Admission

پذیرش در بیمارستان

[emoji666] gain admission of the university

پذیرش گرفتن از دانشگاه
[emoji638] the statement in which sb says that
sth is true

اقرار - اعتراف

[emoji666] admission of guilty / defeat / failure


اقرار به گناه / باخت / شکست
[emoji639] the amount of money that you must pay to enter an building

ورودیه
[emoji666] application fee of $10

ورودیه 10 دلار است

[emoji838] [emoji838] [emoji838] [emoji838] [emoji838] [emoji838] [emoji838] [emoji838]

حال به بررسی تست کنکور می پردازیم :

[emoji780] in some western societies approximately one in five male ............to the acute medical wards are directly or indirectly due to alcohol

[emoji842] Reception

[emoji842] admission

[emoji842] Applications

[emoji842] submissions

در تعدادی از کشورهای غربی از هر پنج مرد پذیرش شده در بخش های اورژانس پزشکی یک نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ارتباط با مسمومیت با الکل است .
 
آخرین ویرایش:
بالا