نکات مهم انگل شناسی

Hamidvet

New member
دوستان عزیز پذیرای پست های شما هم هستیم در این تاپیک :motat: :sarma:
 

Hamidvet

New member
* به طور کل، در آلودگی¬های تک یاخته¬ای، بیشتر آنتی¬بیوتیک¬ها، آنتاسیدها، ملین¬ها، محصولات کائولین، آرام¬بخش¬ها، موادی که برای تنقیه به¬کار می¬روند باعث توقف دفع کیست هستند.
* بهترین محل بیوپسی در ژیاردیوز : محل اتصال دوازدهه و ژوژنوم
* میزان حساسیت روش کوپروآنتی¬ژن با جستجوی میکروسکوپیک ژیاردیا یکسانه.
* اولین بار تخلیص ژیاردیا به روش لوله¬ای در محیط Hanks و توسط مایر گزارش شد.
* سویه Portland-I ژیاردیا در محیط سیستئین کشت میشه اما سویه WB ژیاردیا خیر.
* افزایش بیش از حد لاکتوباسیل¬های دودرلاین نیز خود موجبات رشد تریکوموناس واژینالیس را مساعد می-کند؛ چون بیش از حد گلیکوژن اپی¬تلیوم واژن مصرف میشه پس نهایتا در کمبود مواد غذائی رشد و تکثیرخودشان کاهش می¬یابد.
 

Hamidvet

New member
* تریکوموناس واژینالیس از سطح مخاط واژن تغذیه کرده و باکتری و لوکوسیت می¬بلعد و گاهی هم توسط ماکروفاژها فاگوسیته میشود. / Ping Pong Disease = تریکومونیازیس = متداول¬ترین عفونت انگلی مقاربتی.
* ویروس کوندیلوما خاصیت سایتوتوکسیک و تولید سم دارد؛ این ویروس با تریکوموناس همزیستی داشته و فعالیت تولید سم ویروس را افزایش میدهد.
* بلاستوسیس¬تیس هومی¬نیس به نوعی انگل مشترک بین انسان و حیوان است. در نمونه¬های رنگ شده بلاستوسیس¬تیس هومی¬نیس با تریکروم سیتوپلاسم (سبز) و واکوئل مرکزی و هسته¬ها (ارغوانی) می¬شوند.
* حرکات تریکوموناس واژینالیس و هومی¬نیس سریع، نامنظم و بی¬جهت است.
* به¬طور کلی، پرده مواج باعث حرکت چرخشی انگل و تاژک¬های قدامی باعث حرکت رو به جلوی انگل هستند
* کیلوماستیکس مسنیلی واجد 2 فیبریل سایتوستومی و رتورتاموناس اینتستینالیس واجد 1 فیبریل سایتوستومی است.
* دی انتامبا فراژایلیس براحتی در محیط¬های کشت آمیب¬ها رشد می¬کند.
* Dobell اولین¬بار دی انتامبا فراژایلیس را به عنوان تاژکدار معرفی کرد.


- - - Updated - - -

* شکل و طرز قرارگیری مدین بادی¬ها (Median Bodies) در ژیاردیا :
ژیاردیای رت، سگ، خرگوش و انسان : ویرگولی و عمود بر تاژک میانی
ژیاردیا موریس (بیماری¬زا، واجد کوچکترین مدین بادی و بزرگترین صفحه چسبنده) : موازی هم و در کنار تاژک¬های میانی
ژیاردیا آژیلیس (درازترین گونه) : موازی هم و عمود بر تاژک¬های میانی

* محل قرارگیری آنتی¬ژن¬های عمده ژیاردیا صفحه مکنده (Sucking Disk) است. α-1 ژیاردین از پروتئین-های غالب ایمنی در ژیاردیاست. صفحه مکنده ژیاردیا از یکسری میکروتوبول¬ها تشکیل شده که در جهت عقربه¬های ساعت پیچ خورده اند و توسط میکروروبین¬ها کنار هم قرار می¬گیرند. آنتی¬ژن¬های عمده توبولین بین میکروتوبول¬ها و α-1 ژیاردین بین میکروروبین¬هایند.


- - - Updated - - -

* انواع تغذیه در تک¬یاخته¬ها :
Holozoic = شامل خوردن مواد یا ارگانیسم¬ها، هضم و دفع / Holophytic = فتوسنتز (فیتوفلاژله¬ها) / Pinocytosis = فرآیندی مشابه فاگوسیتوز البته در بلع مواد غذائی + مایعات (به همین دلیل به نام نوشیدن سلولی هم هست) / Saprozoic = جذب مواد از سطح بدن به وسیله اسمز / Myxotrophic = ترکیبی از دو یا چند روش تغذیه¬ای
* مصونیت = Premunition = Concomitant Immunity در توکسوپلاسما، لیشمانیا، مالاریا و تریپانوزوما هست.
* لکتین متصل شونده به مانوز (Taglin) در ژیاردیا / پروتئین متصل شونده به مانوز (MBP) 136 کیلودالتونی در آکانتامبا / لکتین اتصالی قابل مهار با گالاکتوز یا ان-استیل دی گالاکتوزآمین در انتامبا هیستولیتیکا.
* آمیب شکننده دوبل (Dobell) : دی انتامبا فراژایلیس.
* ژیاردیا در محیط دیاموند رشد ندارد اما در محیط TYI-S33 رشد می¬کند.
* افزایش باکتری¬های روده و اسیدهای صفراوی در ایجاد استئاتوره ژیاردیائی و کریپتوسپوریدیومی نقش دارند.
* گالت (Gullet) در : رتورتاموناس ، دی انتامبا فراژایلیس ( در تست اگر سوال دادند این انگل از بقیه ارجح تره) ، برخی تریکوموناس¬ها


- - - Updated - - -

* وجود عنصر روی (Zn) بر رشد تریکوموناس واژینالیس و انتامبا هیستولیتیکا اثر بازدارندگی دارد.
* وجود انواعی از پپتیدها در سطح تریکوموناس (به عنوان فاکتورهای اتصال سلولی، Adhesins) در پاتوژنز این انگل دخیل اند.
* مژه داران حرکت منظم دارند اما واژینالیس و هومی¬نیس حرکات تصادفی و نامنظم دارند.
* فلاژلوم یا سیلیا همان Undulipodia هستند. هر تاژک و مژه (در واقع آکسونم ان¬ها) متشکل از یک جفت سانتریول مرکزی و 9 جفت سانتریول اطرافی هستند.
* Heterokont : وقتی یک تاژکدار حداقل دو تاژک با ساختارهای متفاوتی دارد.
* کل مجموعه تاژک، کاینتوزوم (بازال بادی) و اندامک¬های وابسته = Mastigont


- - - Updated - - -

* انواع تقسیم دو تائی :
1) تصادفی = در آمیب ها
2) طولی (Symmetrogenic) = در تاژکداران
3) عرضی (Homothetogenic) = مژه داران
* اکثر تک¬یاخته¬ها Ammonotelic هستند که عمده مواد زائد نیتروژنی خود را به صورت آمونیاک دفع می-کنند.
* واکوئل پارازیتوفوروس (Parasitophorous Vacuole) را سلول میزبان اطراف انگل ایجاد کرده (داخل سلول) ولی بجای آنزیم¬های هضم کننده حاوی مواد مغذی است.
* انتامبا هیستولیتیکا علاوه بر لوبوپودیوم (خاص آمیب¬های انگلی) فیلوپودیوم هم دارد که با میکروسکوپ نوری قابل تشخیص نیست.
* توکسین تولیدشده توسط باکتری سودوموناس آئورجینوزا برای گونه های آکانتامبا کشنده است.
* شایع¬ترین تاژکدار و تکیاخته دستگاه گوارش = ژیاردیا / کوچکترین تکیاخته دستگاه گوارش = انتروسیتوزون بئوینسی / بزرگترین تکیاخته دستگاه گوارش = بالانتیدیوم کولای


- - - Updated - - -

* pH= 5-6 ایده¬آل برای تریکوموناس واژینالیس و pH= 6-7 ایده¬آل برای ژیاردیا.
* تریکوموناس واژینالیس در طی فرآیند Cryopreservation منی (نگهداری منی در سرمای ازت) هم زنده مانده پس می¬تواند طی تلقیح مصنوعی نیز منتقل شود.
* Histomonas meleagridis : پلی¬مرفیسم ، بدون کیست ، واجد پلتا (شبیه تریکوموناس هومی¬نیس) و پارابازال بادی V شکل (شبیه تریکوموناس واژینالیس) ، یک تاژکه ، گاهی واجد پای کاذب (در کبد میزبان، شبیه دی انتامبا) ، عموما توسط تخم نماتد هتراکیس گالیناروم منتقل میشود. (همچنین دستگاه تناسلی نماتد نر را نیز درگیر میکند، بنابراین به نماتد ماده نیز ممکن است منتقل شود!)
* انتامبا کولای کاریوزوم بزرگ غیرمرکزی دارد.
* همگی گونه¬ها انگل باشند : شاخه اپی کمپلکسا و شاخه مکیروسپوریدیا / بیشترین گونه های انگلی در یک شاخه : اپی کمپلکسا / بزرگترین شاخه تکیاخته¬ها : سارکودینا
* بزرگنمائی میکروسکوپ = بزرگنمائی عدسی چشمی × بزرگنمائی عدسی شیئی
* یک گشترش ضخیم خون 20 برابر گسترش نازک گلبول قرمز دارد.
* سلول های نشاندار شده با تانن (Tanned Cells) در تست IHA به کار میروند.
* آنتی¬ژن تخلیص شده جهت اهداف تشخیصی و تاکسونومی انگل¬ها به کار میره.
* در مصونیت نسبی کاهش پارازیتمی داریم.
* فیکس کردن گسترش¬های نازک خون مالاریائی با الکل متیلیک و فیکس کردن گسترش¬های نازک ترشحات زخم سالک با الکل اتیلیک است.


- - - Updated - - -

* آمیب به معنای تغییر است. (سوال دکترای وزارت بهداشت سال 1392)
* آمیب اولین بار در سال 1757 و توسط رزنهوف در یک قطره آب زیر میکروسکوپ دیده شد و آنرا پروتئوس کوچک نام گذاشت. اندازه آمیب ها از یک تا بیش از 500 میکرون متغیره؛ بزرگترین آمیب شناخته شده آمیب آزادزی Amoeba dubia و گونه های Chaos هستند که تا 1 میلی متر رسیده و با چشم غیر مسلح هم دیده میشوند.
* آمیب¬های ساکن آب¬های شیرین واجد واکوئل انقباضی اند ولی آمیب¬های ساکن آبهای شور و آمیب¬های همزیست (همسفره و انگلی) واکوئل انقباضی ندارند.
* اکتوپلاسم همان پلاسموژل و اندوپلاسم همان پلاسموسل هست.
* واژه Sarcode قبلا بجای پروتوپلاسم (مجموع اندوپلاسم و اکتوپلاسم) به کار میرفت.
* پاهای کاذب ممکنه به صورت تک¬پائی (Monopodial) یا چندپائی (Multipodial) باشد که پاهای کاذب راسته آموبیدا از نوع چندپائی است.
* به عقیده Veele، تغییرات مداوم حالت پروتوپلاسم از فاز جامد (ژل) به فاز مایع(سلول) اساس تشکیل پای کاذب است. در واقع تغییرات اکتین (Actin) از حالت پلیمر به مونومر و برعکس باعث ایجاد پای کاذب هست.


- - - Updated - - -

* انواع پاهای کاذب :
 Lobopodia = انواع آمیب های انگلی
 Filopodia = بیشتر آمیب های آزادزی
 Reticulopodia = که نوعی از آن Rhizopodium هست، آمیب های پوشش دار بویژه روزن داران
 Axopodia = که بدلیل داشتن آکسوپلاسم ثبات بیشتری دارد، در آمیب های پوشش دار بویژه خورشیدی ها
* Reticulopodia بیشتر برای جذب غذا استفاده میشه تا حرکت.
* جنس Thecamoeba آمیب¬های دارای پلیکل (Pellicle) هستند.
* جنس Paramoeba واجد پارازوم (جسم ثانویه یا هسته ثانویه) بوده که اندازه¬ای حدود هسته داشته و محتوی DNA است.
* شایعترین گونه هارتمانلا، H.vermiformis است.
* تک¬یاخته¬های فاقد کروماتین محیطی = اندامبا، یدآمبا، اندولیماکس، ژیاردیا، دی انتامبا
* اندامباها (در حشرات اند) فاقد کاریوزوم و کروماتین محیطی اند.


- - - Updated - - -

* انواع انتامباها از نظر کیست :
 انتامباهای بدون کیست : gingivalis – barreti – gedoelsti – caprae – molae ؛ گونه های شبیه gingivalis دراسب و خوک که بنام Equibuccalis و Suigingivalis هستند هم مشمول همین دسته اند.
 انتامباهای با کیست تک هسته¬ای : polecki – chattoni – bovis – ovis – suis- antelocaprae – dilimani – deblicki – bubalis – gadi – nezumia
 انتامباهای با کیست 4 هسته¬ای : histolytica – dispar – hartmanni – moshckofsky – invadens – ecuadoriensis – serpentis – insolita – terrapinae – knowelsi – ranarum – pyrrogaster – philippinensis – aulastomi – ctenopharyngodoni – anatis – lagopodis – equi – nuttali
 انتامباهای با کیست 8 هسته¬ای : muris – wenyoni – coli – gallinarum – citelli – cubaye – criceti – cuniculi – dipodomysi – funambulae – marmotae – chiropteris – flaviviridis


- - - Updated - - -

* انتامبا هیستولیتیکا در سگ به نام Entamoeba venaticum هم خوانده میشود.
* تروفوزوآیت مینوتای (غیر مهاجم) هیستولیتیکا در روده انسان از باکتری¬ها و مواد نشاسته¬ای تغذیه می¬کند و کوچکتر است.
* گلوتامیناز، سوکسنیک دهیدروژناز و آدنوزین کیناز هم در هیستولیتیکا وجود دارند.
* کروماتوئیدال بارها از جنس RNA هستند.
* زنجیره سنگین لکتین اتصالی قابل مهار با گالاکتوز در انتامبا هیستولیتیکا خاصیت آنتی¬ژنی داشته و از کاندیداهای تولید واکسن هست.
* لکتین اتصالی قابل مهار با گالاکتوز هیستولیتیکا علاوه بر چسبیدن، در مقاومت آمیب در مقابل سیستم کمپلمان میزبان و همچنین ایجاد کیست نقش دارد.
* آمبوپورها 3 ایزوفرم A,B,C داشته که انواع A,B فراوان ترند اما نوع C موثرترین آمبوپور علیه باکتری هاست. آمبوپورها در pH اسیدی فعالیت داشته و باکتری ها در مقابل آنها بسیار حساستر از غشاء سلول پستانداران هستند.
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: pariya

Hamidvet

New member
* انتامبا هیستولیتیکا حداقل 20 ژن کدکننده سیستئین پروتئاز (CP) دارد؛ مهمترین این آنزیم¬ها ehcp5 (Entamoeba histolytica Cystein Protease 5) است. Ehcp1 بنام histolysin و ehcp3 بنام amoebapain است.
* منشاء کریستال¬های شارکوت لیدن در آمبیازیس لیزوفسفولیپاز مترشحه از ائوزینوفیل¬ها جهت خنثی¬سازی فسفولیپاز مترشحه از آمیب¬ است. لیزوفسفولیپاز در مجاورت هوا تبدیل به کریستال¬های لوزی شکل شارکوت-لیدن میشوند.
* زخم¬های روده¬ای آمبیازیس حفراتی مرتبط با یکدیگر (شبیه کندوی زنبور عسل) در بافت روده بوجود می-آورد که ممکن است این حفرات فروریخته و منطقه¬ای وسیع از بافت نکروزه ایجاد کنند که گاها بقایای بافت-های مقاوم¬تر به حالت مومانند از قاعده بافت نکروزه بیرون زده که به زخم¬های پوست بوفالو یا موی دیاک معروف اند.
* اصلی¬ترین علت مرگ در آمبیازیس روده¬ای، سوراخ شدن روده، پریتونئیت و ایجاد کولیت نکروتیک برق آسا است که بیشتر در بچه¬های دچار سوء تغذیه، نقاط فقیرنشین و گاها در زنان حامله رخ میدهد.
* از آنجا که آبسه¬های آمیبی از نظر باکتری استریل اند، لذا پاره شدن آنها به داخل شکم، پریتونئیت خفیف تری ایجاد میکند.


- - - Updated - - -

* آلودگی به فرم بدون علامت آمبیازیس (80% موارد) در گروه سنی 15-5 سال شایعتره اما نوع مهاجم و بیماری علامتدار (20% موارد) در گروه سنی 30-16 سال شایعتره؛ آمبیازیس مهاجم و شدید در بزرگسالان 2 برابر کودکان و آبسه¬های آمیبی کبد در بزرگسالان 10 برابر کودکان است.
* باکتری¬های اشرشیا کولای و کلستریدیوم برای هیستولیتیکا مفیداند ولی پروتئوس مضره. اشریشیا کولای بهترین باکتری برای رشد آمیب هاست.
* روش¬های انتخابی :
 در تشخیص حاملین و دفع¬کنندگان کیست = تغلیظ فرمل اتر
 در مبتلایان به دایسنتزی = گسترش مستقیم با سرم فیزیولوژی
* استفاده از محیط کشت سرم منعقده اصلاح شده (Hsr+s) برای تشخیص دایسنتری آمیبی معتبر هست.
* در آبسه آمیبی کبد، افزایش آلکالاین فسفاتاز داریم؛ آمیب¬های هماتوفاژ عموما در دیواره آبسه¬هایند.


- - - Updated - - -

* در صورت پاره شدن آبسه¬های آمیبی ریه <<< خلط صورتی حاوی آمیب¬های هماتوفاژ
* اختلافات انتامبا هیستولیتیکا و دیسپار :
 هیستولیتیکا توانائی رشد آسان در محیط¬های کشت آگزنیک (Axenic) را دارد در حالیکه دیسپار بدون باکتری کشت داده شده یا فیکس شده بصورت مصنوعی رشد نمی¬کند. در بررسی الکترونی در سطح هیستولیتیکا فرورفتگی¬هائی هست که دروازه¬های ورودی واکوئل¬های پینوسیتوز اند اما این فرورفتگی ها و واکوئل¬های پینوسیتوزی در دیسپار کمترند.
 تاکنون مجموعا 23 الگوی زایمودم مختلف برای هیستولیتیکا و دیسپار یافت شده که 8 الگو مربوط به هیستولیتیکا و 15 الگو مربوط به دیسپار است. ضمنا هیستولیتیکا 4 ایزوآنزیم ( هگزوکیناز (HK) ، مالئیک آنزیم (ME) ، فسفوگلوکوموتاز (PGM) و گلوکز فسفات ایزومراز (GPI)) و 2 ایزوآنزیم مربوط به دیسپار است. زایمودم¬های هیستولیتیکا در منطقه α الکتروفورز و زایمودم¬های دیسپار در منطقه β قرار میگیرند.
 مقدار و فعالیت سیستئین پروتئاز در دیسپار خیلی کمتر از هیستولیتیکاست؛ حتی دیسپار فاقد ehcp1 , ehcp5 است.
 میزان فعالیت آمبوپور هم در دیسپار خیلی کمترست و احتمالا بیشتر برای کشتن باکتری ها و اغذیه بکار میروند تا تهاجم.
 عملا مقاومت دیسپار در مقابل لیز شدن با فعال شدن مسیر آلترناتیو کمپلمان کمتر از هیستولیتیکاست
 در هیستولیتیکا 6 اپی¬توپ و در دیسپار 2 اپی¬توپ وجود دارد.
* انتامبا موشکوفسکی : انگل دستگاه گوارش شهر


- - - Updated - - -

* انتامبا اینوادنس (E.invadens) :
 برخلاف هیستولیتیکا در سیتوپلاسم آن ذرات کریستاله بسیاری دیده میشود.
 برخلاف هیستولیتیکا در دمای 37-25 درجه در محیط کشت رشد می¬کند.
 در کیست¬های آن کیتین وجود دارد که آن را به اسید معده مقاوم میکند؛ این کسیت¬ها نسبت به ضدعفونی¬کننده¬ها بسیار مقاوم¬تر از هیستولیتیکایند.
* انتامبا ناولزی در لاک پشت هاست / انتامبا آناتیس در اردک ها (بیماری زا) / انتامبا نوتالی در میمون ها (بیماری زا) / انتامبا سرپنتیس در مارها / انتامبا کوبایه = انتامبا کاویه در خوکچه هندی / انتامبا اکوئی فرصت طلب در اسب ها / انتامبا موریس در موش و غیر بیماری زاست. / انتامبا سوئیس و گالیناروم غیربیماری زایند ولی انتامبا راناروم در قورباغه ها بیماری زاست.
* انتامبا کولای در محیط¬های کشت زنیک (Xenic) آمیب¬ها رشد و تکثیر دارد اما در محیط¬های کشت خالص (Axenic) خیر.


- - - Updated - - -

* راجع به متاکیست :
 هیستولیتیکا : همراه با تقسیمات هسته = 8 هسته ای
 کولای : بدون تقسیمات هسته = 8 هسته ای
 نانا : بدون تقسیمات هسته = 4 هسته ای
 یدآمبا : بدون تقسیمات هسته = 1 هسته ای
 بالانتیدیوم : با کاهش هسته = 1 هسته ای


- - - Updated - - -

* آکانتامبا اولین بار به عنوان آلوده کننده محیط کشت قارچ کریپتوکوکوس توسط کاستلانی شناسائی شد. یک سال بعد Volkonsky آن را جزو آمیب ها دانست.
* 17 ژنوتیپ مختلف آکانتامبا شناسائی شده (T1 – T17) که غالب گونه¬های جداشده از محیط و نمونه های کلینیکی جزو ژنوتیپ T4 هستند.
* باکتری¬های همزیست درون آکانتامبا : لژیونلا، ویبریو کلرا، مایکوباکتریوم، هلیکوباکتریوم
* آکانتامبا توسط پروتئین متصل به مانوز 136 کیلودالتونی خود به سلول ها چسبیده و با سیتولیز، فاگوسیتوز و آپوپتوز باعث مرگ میشه.
* اولین مورد کراتیت آکانتامبائی در ایران در سال 1374 توسط رضائیان و بقائی گزارش شد.
* در رنگ آمیزی کلکوفلور کیست¬های آکانتامبا، به دلیل داشتن سلولز در زیر میکروسکوپ فلوئورسنت تلالو سبز دارند.
* گونه¬های آکانتامبا مقاوم ترین انواع آمیب های آزادزی نسبت به درمان هستند.
 

Hamidvet

New member
فایل نکات مهم انگل شناسی (تک یاخته ها)

کل نکته های تک یاخته که میخواستم بذارم واستون تو این مجموعه فایل هاست که با عشق و علاقه درآوردم و تایپ کردم

امیدوارم به درد همگی بخوره! :auizz3ffy9vla57584x :heart:

دانلود PDF مربوط به سایز انواع تک یاخته ها : http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=c2fba5013fbfa39525a3840241ca35bf

دانلود PDF مربوط به ایمنی علیه مهمترین تک یاخته ها : http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=3e8718c3c1dc3689d402a4d9c3932f9e

دانلود PDF مربوط به نکات تک یاخته : http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=9ae542e6d9bf5e0ea6588e0f4d68d67a

دانلود PDF مربوط به نکات طلائی مالاریا :whistle: : http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=e612fba02ca937c3278b55a674f5edaf
 
آخرین ویرایش:

farzad.lab

مدیر بخش
واقعا فایل های ارزشمندی بودن . حتما کلی وقت صرفشون کردی دکتر . ممنون شما از معدود کسایی هستین از پل phd رد شدین باز هم اینجا فعالین :riz304:

ایشالا تاپیک های انگل هم مثل بعضی تاپیکا که امار قبولیشون بالاس فعال بشه . یعنی فعالش کینم


 

Hamidvet

New member
واقعا فایل های ارزشمندی بودن . حتما کلی وقت صرفشون کردی دکتر . ممنون شما از معدود کسایی هستین از پل phd رد شدین باز هم اینجا فعالین :riz304:

ایشالا تاپیک های انگل هم مثل بعضی تاپیکا که امار قبولیشون بالاس فعال بشه . یعنی فعالش کینممن که قبلاً هم فعالیت معقولی داشتم در حد خودم و امیدوارم شما بتونید پرچم تاپیک رو بالا نگه دارید!

این وظیفه و مهم رو به دوش شما میذارم ... :riz277::rose:

خواهش میکنم؛ احساس میکنم اون دینی رو که باید در حق بچه های این تاپیک انجام دادم.
 

farzad.lab

مدیر بخش
من که قبلاً هم فعالیت معقولی داشتم در حد خودم و امیدوارم شما بتونید پرچم تاپیک رو بالا نگه دارید!

این وظیفه و مهم رو به دوش شما میذارم ... :riz277::rose:خواهش میکنم؛ احساس میکنم اون دینی رو که باید در حق بچه های این تاپیک انجام دادم.


من که برنامم برای کنکور 95 هست اما حتما هر زمان که رسیدم به نکات سعی میکنم بذارم :riz277:
 

Hamidvet

New member
پاورپوینت سمینار اینجانب در مورد اسپرم زائی و تنظیم عملکرد اسپرم در نماتدها

The regulation of spermatogenesis and sperm function in nematodes​


دانلود پاورپوینت : دانلود فایل Sperm.pptx
 

Hamidvet

New member
درصد مشارکت نویسندگان در مقاله (به توجه به تعداد آنها)

_مقاله.gif
 
بالا