مطالعه گروهي ارشد آمار زيستي93

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

simin30

New member
صد نكته از آمار و احتمال مقدماتي

صد نکته از آمار و احتمال مقدماتی
1 هدف اصلی آمار انجام استنباط درباره جامعه وسنجش میزان عدم حتمیتی که در این استنباط ها وجود دارد.
2 خلاصه کردن و توضیح خصوصیات مهم مجموعه داده ها را آمار توصیفی می نامند.
3 نمودارهای نقطه ای را وقتی بکار می برند که تعداد مشاهدات نسبتا کم باشد(کمتر از 20 یا 25)و بافت نگار برای مواردی است که تعداد مشاهدات زیاد است.
۴ در تشکیل جدول توزیع فراوانی انتخاب تعداد رده ها از طریق آزمایش و خطا انجام می شود و بسته به تعداد داده ها بین 5 تا 15 تغییر می کند.
۵ هیچگاه نباید برای نمایش داده های پیوسته از نمودار خطی استفاده کرد.
6 در نمایش بافت نگار اگر مستطیل ها در وسط دارای قله باشد آنگاه نمودار متقارن است ولی اگر مثلا سمت راست کشیده باشد چاوله به راست وبر عکس آن می شود چاوله به چپ.
7 هر معیار عددی که معرف مرکز مجموعه داده ها باشد معیار گرایش به مرکز است و از اصلی ترین آنها میانگین ومیانه است.
8 میانه نمونه ای:داده ها را بصورت مرتب و اگر تعداد داده ها(n) فرد باشد یک مقدار وسطی وجود دارد و در مورد nزوج که دو داده وسط وجود دارد متوسط آنها میانه است.
9 برای توزیع هائی که خیلی نامتقارن هستند میانه معیار معقولتری از میانگین است.
10 معمولا چارک ها را در مواردی که تعداد داده ها کمتر از 25 است محاسبه نمی کنند.
11 میانگین نمونه پیراسته:تمامی مشاهدات کمتر از چارک اول و بیشتر از چارک سوم را برمی داریم و میانگین باقی مشاهدات را حساب می کنیم.
12 میانگین نمونه وینزوری:به جای مشاهدات کمتر از چارک اول مقدار چارکک اول و به جای مشاهدات بزرگ تر از چارک سوم مقدار چارک سوم را قرار داده ومیانگین داده های حاصل را محاسبه می کنیم.
13 مهم ترین معیار های پراکندگی عبارتند از:واریانس وانحراف معیار
14 میانگین انحرافها همیشه صفر است.
15 در مقایسه دو مجموعه از داده ها بیشتر بودن s در یک مجموعه حاکی از وجود پراکندگی بیشتر در آن مجموعه داده ها نسبت به مجموعه دیگر است.
16 هدف قاعده چبیشف بین این مطلب است که هر فاصله ای به مرکز و به طول Yks شامل نسبت کمینه ای از داده هاست
17 دامنه را اغلب در مواردی که تعداد نمونه کمتر از 8 است بکار می برند.
18 در توزیع هائی که دارای دنباله کشیده در یک جهت هستند دامنه میان چارکی نمونه به عنوان معیار پراکندگی بر واریانس ترجیح داده می شود.
19 اگر بافت نگار دارای نمودار متقارن باشد هر دو معیار گرایش به مرکز میانگین ومیانه یکی هستند.
20 فضای نمونه ای گسسته شامل اعداد تکی ولی فضای نمونه ای پیوسته شامل بازه ای پیوسته است.
21 در مواردی که عناصر فضای نمونه ای دارای احنپتمال هم شانس هستند ، دارای مدل احتمال یکنواخت هستند.
22 در اجتماع حداقل یکی از دو پیشامد رخ می دهد ولی در اشتراک باید هردو پیشامد رخ دهند.
23 قاعده جایگشتها (ترتیب)زمانی که لازم است پیشامدی برحسب ترتیب مشخصی از نتایج بیان شود بکار می رود ولی در مورد ترکیب ،ترتیب رخ دادن مورد نظر نیست.
24 اگر گزینش هرمجموعه به حجم n از جامعه N دارای احتمال یک بر باشد ، نمونه تصادفی نامیده می شود.
25 بافت نگار احنمال برای توزیع هتئی بکار می رود که در آنها ، فواصل بین x ها برابر باشد.در غیر این صورت باید نمودار خطی را بکار برد.
26 امید ریاضی میانگینی است که برای مدل احنمال محاسبه می شود.
27 امید ریاضی یک عملگر خطی است.
28 یک متغیر تصادفی ترمال با میانگین صفر واریانس یک را متغیر تصادفی نرمال استاندارد شده می گویند.
29 ضریب همبستگی مقادیری بین را اختیار می کند.
30 اگر مقادیر ثابتی با متغیرها جمع شوند یا اگر متغیرها در مقادیر ثابتی با علامت یکسان ضرب شوند ضریب همبستگی تغییری نمی کند.
31 اگر احتمال توام برابر با حاصلضرب دو احتمال کناری باشد آنگاه دو متغیر مستقل اند.
32 اگر دو پیشامد مستقل باشند 0= covاست ولی عکس آن ممکن است برقرار نباشد.
33 مدل احتمال متغیر تصادفی X ،شکل ی از توزیع احتمال است که فرض می شود رفتار X را نشان دهد.
34 اگر از جامعه دو حالتی نمونه تصادفی با روش جایگذاری بگیریم شرط امتحان برنولی برقرار خواهد بود.
35 توزیع دو جمله ای،در n امتحان احتمال X موفقیت است که حالتی از برنولی است.
36 میانگین توزیع دو جمله ای و توزیع فوق هندسی هر دو یکی ومساوی np است.
37 توزیع هندسی را توزیع زمان انتظار گسسته می نامند.
38 توزیع پوآسن ، توزیع رخدادهای کمیاب است.
39 در توزیع های دو جمله ای که n بسیار بزرگ و p بسیار کوچک است احتمال دو جمله ای تقریبا برابر احتمال پوآسن است.
40 مساحت کل زیر منحنی تابع چگالی احتمال برابر یک است.
41 برای یک متغیر تصادفی پیوسته احتمال آنکه X=x همیشه صفر است وفقط از احتمال قرار گرفتن X در یک فاصله صحبت به میان می آید.
42 تغییر میانگین به یک مقدار بیشتر در توزیع نرمال سبب انتقال منحنی میشود وشکل کلی آن تغییری نمی کند.
43 با افزایش یا کاهش میزان فقط کشیدگی منحنی تغییر می کند و مرکز ان ثابت می ماند.
44 با ضرب یک مقدار ثابت در X که دارای توزیع نرمال است و یا جمع کردن X با یک مقدار ثابت فقط میانگین توزیع نرمال تغییر می کند.
45 تقریب نرمال را در مواردی که n بزرگ است و مقدار p زیاد به یک یا صفر نزدیک نیست بکار می برند.
46 میانگین حاصل از یک جامعه نرمال دارای توزیع نرمال است.
47 هرچه توزیع جامعه از حالت نرمال دورتر باشد ، مقادیر بزرگتری از n لازم است تا تقریب خوبی داشته باشیم.
48 آماره نوعی متغیر تصادفی است ؛ چون مقدار آن از یک نمونه به نمونه دیگر فرق می کند.
49 پارامتر جامعه یک مشخصه عددی و ثابت است.
50 کسر را عامل تصحیح جامعه متناهی می گویند.
51 اگر از تعداد کل پارامترها ، پارامترهائی را که برآورد می شوند کم کنیم ،درجه آزادی بدست می آید.
52 اگر تعداد نمونه ها از 25 بیشتر باشد از میانگین آزاد توزیع استفاده می کنیم.
53 اگر تعداد نمونه ها از 25 بیشتر باشد از توزیع t استفاده می کنیم.
54 برای پیدا کردن فاصله اطمینان داشتن توزیع واریانس نمونه ضروری است.
55 هرچه طول فاصله اطمینان کوتاهتر باشد بهتر است وافزایش حجم نمونه یکی از عوامل کاهش طول فاصله اطمینان است.
56 در برآورد پارامتر اگرحجم نمونه افزایش یابد خطای برآوردکاهش می یابد.
57 برای محاسبه حجم نمونه اگر واریانس جامعه معلوم نباشد یک نمونه مقدماتی به حجم n. (n.>30 )انتخاب می کنیم و از واریانس نمونه به عنوان برآوردی برای استفاده می کنیم.
58 برای یافتن فاصله اطمینان اگر حجم نمونه های مورد بررسی از حدی بزرگ باشند (n>25 ) می توان به جای و از برآوردگرهای آنها یعنی و استفاده کرد.
59 اگر حجم نمونه بزرگ باشد متغیرZ با استفاده ازویژگی قضیه حد مرکزی دارای توزیع نرمال استاندارد می باشد.
60 اگر فرض آماری درست باشد وآن را رد کنیم مرتکب خطای نوع اول واگر فرض آماری که پذیرفتیم نادرست باشد مرتکب خطای نوع دوم شده ایم.
61 احتمال ارتکاب خطای نوع اول را سطح معنی دار آزمون گویند و آنرا با نشان می دهند.
62 در فرض های ساده اگر احتمال ارتکاب خطای نوع دوم باشد ، را توان آزمون گویند.
63 یک آزمون خوب آزمونی است که در آن و هر دو کوچک باشند .افزایش حجم نمونه یکی از راههای کاهش و است.
64 در حالتی که واریانس جامعه نرمال مجهول باشد به جای استفاده از ملاک آزمون نرمال استاندارد از ملاک آزمون T که دارای توزیع استیودنت با n-1 درجه ازادی است ،استفاده می شود.
65 برای مقایسه ضریب همبستگی دو گروه زوجی از ضریب تعیین استفاده می شود.
66 در کلیه آزمون های آماری مقداری را حساب می کنیم با مقدارداده شده در جداول مقایسه می کنیم . اگر مقدار بدست آمده کمتر از مقدار جدول باشد فرض اولیه را قبول می کنیم در غیر اینصورت فرض را رد می کنیم.
67 برای داده های مثبت میان چهار نوع میانگین رابطه زیر برقرار است: میانگین ریشه ای رتبه میانگین حسابی میانگین هندسی میانگین توافقی
68 اگر منحنی فراوانی چوله به راست باشد میانگین ومیانه و نما به ترتیب روی محور طولها از راست به چپ و اکر منحنی فراوانی چوله به چپ باشد آنها از چپ به راست قرار می گیرند.
69 اگر از M و m و ، سه خط موازی محور Y ها رسم کنیم از نظر هندسی خطی که از M رسم می شود از نقطه ماکزیمم منحنی فراوانی و خطی که از m رسم می شود مساحت زیر منحنی فراوانی را نصف و خطی که از رسم می شود محور تعادل منحنی فراوانی را مشخص می سازد.
70 نسبت انحراف معیار به میانگین را ضریب تغییر می نامند که بصورت درصد بیان می شود و برای مقایسه بکار می رود.
71 چولگی همان میزان عدم تقارن منحنی فراوانی است.
72 نمودار ساقه ای ساده برای داده هائی که اعداد کوچک هستند بکار می رود.
73 نمودار ساقه ای ساده بر نمودار هیستوگرام برتری دارد چون در نمودار ساقه ای تک تک داده ها قابل مشاهده است ولی در هیستوگرام تک تک داده ها دیده نمی شوند.
74 نمودار جعبه ای برای نشان دادن نحوه پراکندگی داده ها سودمند است.
75 احتمال شرطی پیشامد تهی به شرط هر پیشامد دیگر صفر است.
76 هم توزیع بودن دو متغیر تصادفی مستلزم برابر بودن آنها نیست.
77 برای محاسبه تابع چگالی باید توجه کرد که مشتق تابع توزیع ،تابع چگالی می شود.
78 امید یک مقدار ثابت برابر همان مقدار ثابت است.
79 اگر دو متغیر تصادفی هم توزیع باشند آنگاه هر دو یکسان ومشترک است.
80 واریانس مقدار ثابت به این دلیل صفر است که نمی تواند پراکندگی داشته باشد.
81 هرگاه مبدأ اندازه گیری X و Y را تغییر دهیم مقدار کواریانس تغییر نمی کند.
82 کواریانس دو متغیر تصادفی مستقل به این علت صفر است که تغییرات آنها از هم مستقل است.
83 هرگاه واحد اندازه گیری را تغییر دهیم مقدار کواریانس نیز تغییر می کند.
84 اگر ضریب همبستگی به 1+ یا 1- نزدیک باشد یافته های (X و Y) اطراف یک خط راست می باشند بعبارت دیگر گرایش خطی بین X و Y زیاد است.
85 بزرگ بودن n به اندازه کافی که شرط قضیه حد مرکزی است (اگر F چندان چوله به چپ یا راست نباشد) n را می توان در نظر گرفت.
86 قانون اعداد بزرگ می گویدکه هرچه داده ها زیاد شوند نزدیک شدن معدل داده ها به میانگین زیاد می شود.
87 توزیع پوآسن به N بستگی ندارد.
88 نمودار تابع توزیع همیشه پله ای است.
89 میانگین یک متغیر دارای توزیع پوآسن برابر پارامتر توزیع است.
90 بین ها، به عنوان معیار پراکندگی و و به ترتیب برای تهیه معیارهای چولگی وکشیدگی توزیع کاربرد دارند.
91 توزیع بتا حالت خاصی از توزیع گاما است.
92 توزیع نمائی زمان انتظار برای رخداد پیشامد وتوزیع پوآسن تعداد رخداد پیشامد در زمانی خاص است.(این دو توزیع عکس یکدیگرند.)
93 توزیع هندسی به تعبیری همزاد توزیع نمائی در میان توزیع های گسسته است.
94 اگر تابع مولد گشتاور دو متغیر تصادفی برابر حاصلضرب تک تک آنها باشد آنگاه این دو متغیر مستقل اند.
95 هر تابع نامنفی f را که انتگرال آن برابر یک شود یک تابع چگالی احتمال می نامیم.
96 گشتاورهای یک توزیع به کمک مشتق گیری از تابع مولد آن و محاسبه مقدار مشتق در 0=t بدست می آید.
97 مهم ترین کاربرد توزیع دو جمله ای منفی در نمونه گیری دو جمله ای معکوس است.
98 توزیع نمائی و توزیع خی دو حالت خاصی از توزیع گاما هستند.
99 دو متغیر پیوسته X و Y از هم مستقل اند اگر وتنها اگر تابع چگالی توأم آنها برابر حاصلضرب توابع چگالی آن دو باشد.
100 برای اینکه دو متغیر X و Y مستقل باشند باید تابع توزیع و تابع چگالی با هم برابر باشند .
منبع: وبلاگ دانشجویان آمار
 

biosta

Well-known member
متشکرم دوست عزیز


نکاتی که گذاشتید را در لینک زیر هم بگذارید تا که همه نکات کنکوری که برای کنکور آمار زیستی متناسب هست یک جا جمع شده باشد .

http://olumpezeshki.ir/thread3114-8.html
 
آخرین ویرایش:

shayeste

New member
سلام دوستان
من هم آمار زیستی و هم آمار ریاضی چمران قبول میشم
یه مسلمونی بیاد منو از این دوراهی در بیاره
نابود شده ، هیشکی یه جواب درست حسابی بمن نمیده
دوستان عزیز من نرم افزار در سطح عالی بلدم ، درسمم تعریف از خود نباشه عالیه
زمینه کاری برای آمار زیستی بهتره یا ریاضی؟؟؟ گرچه قصد ادامه تحصیلم دارم ولی کاره دیگه ، شاید نشد تا دکترا رفت ، بنظرتون زمینه آمارزیستی بهتره یا ریاضی؟؟؟
ااااااااا دارم ذوق مرگ میشم بالاخره یه چمرانی از اینورا رد شد
شما کارشناسی کجا خوندین؟ نمره آمار زیستیتون چند شد؟ من اگه معجزه رخ بده و قبول شم احتمالا اهواز قبولم البته علوم پزشکی
شما چه آمار ریاضی بخونین چه زیستی فرقی نداره دانشکده علوم ریاضی چمران خو چسبیده به علوم پزشکی جندی شاپور
گفته باشم آموزش نرم افزار باید بهم بدین :ad54ad:
 

Immortal

New member
سلام رضا ابراهیمی منفرد از اراک هستم:ad54ad:
لیسانسم رو در سال 1390 از دانشگاه آزاد اراک گرفتم الانم دارم برای ارشد آمار می خونم تقریبا از اواسط فروردین شروع کردم.......منتها میزان مطالعه ام کم بوده که ایشالا از ابتدای شروع تابستون بیشتر خواهد شد و حتما هم عضویت در اینجا تاثیره مثبتی در رونده کاریم خواهد گذاشت.............برای دوستانی که ارشد سال 92 رو دادن آرزوی موفقیت می کنم و برای دوستانی هم که اینجا قراره با هم درس بخونیم آرزو می کنم تا آخره مسیر رو با هم بریم و با هم دیگه سره یه دانشگاه درست درمون بشینیم.:thumbsupsmileyanim:
 

simin30

New member
سلام رضا ابراهیمی منفرد از اراک هستم:ad54ad:
لیسانسم رو در سال 1390 از دانشگاه آزاد اراک گرفتم الانم دارم برای ارشد آمار می خونم تقریبا از اواسط فروردین شروع کردم.......منتها میزان مطالعه ام کم بوده که ایشالا از ابتدای شروع تابستون بیشتر خواهد شد و حتما هم عضویت در اینجا تاثیره مثبتی در رونده کاریم خواهد گذاشت.............برای دوستانی که ارشد سال 92 رو دادن آرزوی موفقیت می کنم و برای دوستانی هم که اینجا قراره با هم درس بخونیم آرزو می کنم تا آخره مسیر رو با هم بریم و با هم دیگه سره یه دانشگاه درست درمون بشینیم.:thumbsupsmileyanim:
سلام آقا رضا خوش اومدي
ان شاالله تمام بچه هاي انجمن با كمك هم بهترين نتيجه رو بگيرن:auizz3ffy9vla57584x
 

mw.ashel

New member
barnamehrizi-300x225.jpgوقتی فعالیتهای روزانه را از قبل برنامه ریزی کنید، شروع کردن و ادامه دادن به کارها برایتان آسان تر میشود ، کارتان سریع تر و راحت تر از همیشه پیش می رود، احساس قدرت و توانائی بیشتری می کنید و نهایتآ توقف ناپذیر می شوید.:a2d3:

منبع : کتاب قورباغه را قورت بده
 

mw.ashel

New member
barnamehrizi-300x225.jpgوقتی فعالیتهای روزانه را از قبل برنامه ریزی کنید، شروع کردن و ادامه دادن به کارها برایتان آسان تر میشود ، کارتان سریع تر و راحت تر از همیشه پیش می رود، احساس قدرت و توانائی بیشتری می کنید و نهایتآ توقف ناپذیر می شوید.:a2d3:

منبع : کتاب قورباغه را قورت بده
 

rahele.t

New member
سلام. خوشامد به دوستان جدید و آرزوی موفقیت واسه هممون:smilies-azardl (113
 

صالحی60

New member
سلام
منم هستم
زبان رو شروع میکنم فک میکنم برای درسهای دیگه زود باشه
یاعلی
 

rahele.t

New member
سلام به همگی:ad54ad:
چرا همه میگن "منم هستم"، ولی هیشکی نیست؟؟؟؟!!!!!!!!!!:21:
میدونم زوده ولی یعنی هیشکی هنوز هیچی رو شروع نکرده؟ زبان، ریاضی،...؟!:smilies:
 

simin30

New member
سلام به همگی:ad54ad:
چرا همه میگن "منم هستم"، ولی هیشکی نیست؟؟؟؟!!!!!!!!!!:21:
میدونم زوده ولی یعنی هیشکی هنوز هیچی رو شروع نکرده؟ زبان، ریاضی،...؟!:smilies:

سلام راحله جون
هيشكي اينجا گزارش نميده
من فكر كردم چون كمي زوده اينجا سوت و كوره...
من اول درسا رو بصورت تركيبي شروع كردم يعني همه رفرنسها رو تو يه هفته ميخوندم اما خوب نبود چون من 5-6سال پيش فارق التحصيل شدم و هيچي يادم نبود بجزززززززززززززززززز اميد رياضي!!!!!!!!!!:riz481:
پس تصميم گرفتم كه اول آمار و احتمال مقدماتي بخونم تا مفاهيم اوليه و اصول اوليه يادم بياد....
شروع كردم به خوندن بهبوديان....اي بد نبود يه چيزايي يادم اومد اما راضي ام نبودم...واريانس رو هم يادم اومد!!!!
من هنوز توي مفاهيم اوليه ام... الان هم دارم باتاچاريا ميخونم...بايد از اول با باتاچاريا شروع ميكردم!!!
تا بيام ياد بگيرم چطور برنامه ريزي كنم و چطور درس بخونم اول مهر شده..براي همين هم زود شروع كردم
 

simin30

New member
اصل موفقيت

اولين اصل موفقيت اشتياق است- يعني دانستن اينكه چه ميخواهي. اشتياق يعني كاشتن بذر اميد
 

simin30

New member
براي فردي كه خودش هم نمي داند مي خواهد به كجا برود مسير مطلوبي وجود ندارد
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا