طرح نیروی انسانی وزارت بهداشت ، پاسخگویی به سوالات و مشکلات

Persian-Masoud

New member
درود،کاربران عزیز سایت علوم پزشکی،

تاپیک جامع طرح نیروی انسانی ایجاد شده و کاربران میتوانند زین پس سوالات و مشکلات خود را در مورد طرح نیروی انسانی در این قسمت مطرح نمایند،


واچ - Copy.JPG


قانون خدمت پزشكان وپيراپزشكان


 • ماده 1ـ كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم وبالاتر كه پس از تاريخ 1/4/1367 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام ميگردد، مكلفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور ودر مناطق مورد نياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وتشكيلات تابعه آن خدمت نمايند0

  تبصره1ـ مدت خدمت در مقطع كارداني يكسال مي باشد0

  تبصره2ـ مدت فوق براي كمتر از دوسال برحسب محروميت نقاط به تفصيل آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد0

  تبصره3ـ كساني كه خدمت موضوع اين قانون را به انجام رسانيده ، همچنين كساني كه داراي پروانه دائم پزشكي بوده يا واجد شرايط دريافت پروانه دائم باشند با دريافت مدرك تحصيلي جديد مشمول خدمات موضوع اين قانون نمي باشند0

  تبصره4ـ پزشكان عمومي ذكور مشمول اين قانون وقانون پيام آوران بهداشت موظفند حداقل يكسال خدمات قانوني را در مراكز بهداشتي ودرماني روستاها وبخشهاي كشور انجام دهند0

  تبصره5ـ مستخدمين رسمي دولت وكادر ثابت نيروهاي مسلح واعضاء هيئت علمي دانشگاهها وموسسات آموزش عالي وتحقيقاتي، خدمات موضوع اين قانون را در نقاط مورد نياز سازمان ذيربط به شرط داشتن واحدهاي بهداشتي ، درماني انجام خواهند داد0

  ماده 2ـ همسران وفرزندان شهداء ، آزادگان و مفقودين جنگ تحميلي ، يك نفر برادر يا خواهر شهيد يا مفقود ، برادران وخواهران دوشهيد يا بالاتر، آزادگان ، جانبازان انقلاب اسلامي بالاي 25% مادراني كه حضانت فرزند خود را به عهده دارند ونيز تك فرزند خانواده از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف هستند ودرصورت تمايل افراد مذكور ونياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي اين گروه مي توانند از مزاياي اين قانون بهره مند شوند0

  تبصره: درمورد معافيت افراد مازاد بر نياز اولويت با رزمندگان است.

  ماده3ـ مدت خدمت دوره ضرورت ودوره احتياط مشمولان اين قانون كه در حرفه پزشكي انجام شوند از كل خدمت مقرر در اين قانون كسر مي گردد0

  ماده 4ـ مشمولان اين قانون مكلفند حداكثر يك ماه بعد از فراغت از تحصيل يا اعلام ارزشيابي مدرك تحصيلي خارج از كشور به منظور تعيين وضعيت از لحاظ شمول موضوع اين قانون خود را به وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي معرفي نمايند0 وزارت مذكور موظف است ظرف حداكثر 2 ماه تعيين محل خدمت نموده و افراد مازاد بر نياز را با رعايت اولويت سهميه مناطق 1 وآزاد معاف نمايد0 كساني كه ظرف مدت مقرر خود را معرفي نمي نمايند و يا يك ماه پس از تعيين محل خدمت شروع بكار نكنند غايب محسوب و به تشخيص وزارت مذكور برابر مدت غيبت به خدمت آنان افزوده خواهد شد0

  ماده5ـ مشمولان اين قانون ماداميكه خدمات قانوني را شروع ننموده يا معافيت اخذ نكرده باشند، مجاز به دخالت در امور پزشكي نمي باشند0  ماده6ـ تحويل مدرك تحصيلي وريز نمرات وصدور هرگونه تاييديه تحصيلي وگواهينامه براي مشمولانيكه خدمت موضوع اين قانون را انجام نداده يا معافيت دريافت ننموده باشند ممنوع است0

  تبصره ـ كسانيكه براي ادامه تحصيل با هزينه شخصي در دانشگاههاي معتبر مورد تاييد در خارج از كشور در رشته هاي مورد نياز كشور احتياج به مدارك تحصيلي داشته باشند، با سپردن تضمين كافي مبني بر انجام خدمات قانوني پس از فراغت از تحصيل مدارك تحصيلي وگواهي موقت طبابت دريافت خواهند داشت0

  ماده7ـ فارغ التحصيلان سهميه مناطق 2 وبالاتر ومناطق محروم آزمونهاي سراسري سنوات بعد از انقلاب فرهنگي موظفند تعهدات خود را براساس آئين نامه اي كه به تصويب وزير بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي خواهد رسيد‌، انجام دهند0

  ماده8ـ مشمولين قوانين قبلي خدمات پزشكان كه به دليل موجه خدمات خود را طبق ضوابط مربوط انجام نداده اند مشمول اين قانون خواهند بود0

  ماده9ـ فارغ التحصيلان خارج از كشور كه از مزاياي ارزي بهره مند نشده اند، از شمول اين قانون مستثني بوده و چنانچه از گروه داراي پروانه باشند طبق ضوابط ، پروانه دائم پزشكي دريافت خواهند نمود0

  تبصره1ـ كسانيكه از ارز دولتي استفاده نموده اند با توجه به مدت استفاده از ارز دولتي خدمات موضوع اين قانون وتهدات مربوطه را انجام خواهند داد0

  تبصره2ـ كسانيكه در حين تحصيل رشته هاي علوم پزشكي وارد كشور شده وتحصيلات خود را تا فارغ التحصيلي در داخل كشور ادامه مي دهند در صورتيكه هزينه تحصيل خود را بپردازند واز مزاياي ارزي دولت بهره مند نگرديده باشند براي باقي مانده دوره تكميلي نياز به انجام خدمات قانوني نخواهند داشت0

  ماده10ـ خدمات قبلي مشمولين قانون خدمت خارج از مركز پزشكان و دندانپزشكان وداروسازان به قوت خود باقيست وجزء خدمات موضوع اين قانون محسوب ميگردد0

  ماده11ـ مشمولان اين قانون از لحاظ حقوق ومزايا وامور رفاهي (مرخصيهاي استحقاقي، استعلاجي ، بدون حقوق ، پاداش ، كمكهاي غيرنقدي وبيمه عمر ، درمان وحادثه وساير مزايا ) تابع قوانين ومقررات استخدام كشوري وقانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مي باشد وچنانچه به دستگاه ديگر معرفي گردند كه داراي مقررات استخدامي خاص مي باشندتابع ضوابط حقوقي ورفاهي ان دستگاه خواهند بود0

  تبصره1ـ مشمولان اين قانون كه به طور تمام وقت وبدون كار انتفاعي خصوصي خدمت مي نمايند ، چنانچه از گروه داراي پروانه باشند در مقابل دو نوبت كار موظف از حقوق ومزايا، اضافه كاري وحق محروميت از مطب طبق آيين نامه اجرايي كه وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تدوين خواهند نمود، استفاده مي نمايند ودر صورتيكه از گــــروه بدون پروانه باشند، از مزاياي دونوبت كار موظف ( كار واضافه كار) بهره مند مي گردند0

  تبصره2ـ وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي مي تواند مشمولان موضوع اين قانون را در صورت نياز با اولويت مناطق محروم ونيازمند در حين خدمت بدون اخذ مجوزهاي مربوطه به استخدام پيماني يا رسمي دستگاه مربوطه در آورند0

  ماده12ـ مشمولان اين قانون كه به سن بالاي 45 سالگي رسيده باشند ، از انجام خدمات موضوع اين قانون معاف مي باشند0

  ماده13ـ بهداشتكاران دهان ودندان وكاردانهاي بهداشت خانواده ومبارزه با بيماريها، تابع ضوابط مقرر در قوانين خاص مربوطه به خود مي باشد0

  ماده14ـ به منظور تربيت پزشك متخصص مورد نياز مناطق محروم ونيازمند كشور ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي موظف است به هنگام پذيرش دستيار تخصصي ، سهميه هاي جداگانه اي را براي مناطق محروم ونيازمندكشور اختصاص دهد0 دستياران تخصصي استفاده كننده از سهميه مذكور موظفند پس از انجام دوره تخصص ، برابر طول دوره تخصص به عنوان خدمات قانوني موضوع اين قانون در نقاط مربوط انجام دهند0 و پس از انجام خدمات مذكور پروانه دائم دريافت خواهند نمود0

  تبصره1ـ دستياران استفاده كننده از سهميه موضوع اين ماده كه داراي پروانه دائم پزشكي هستند، نصف مدت دوره تخصصي با احتساب ضرايب مربوط در نقاط مذكور خدمت خواهند نمود0

  تبصره2ـ دستياران تخصصي موضوع ماده فوق موظفند قبل از شروع دوره دستياري تعهد ثبتي لازم جهت خدمت در نقاط مربوط به دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني بسپارند0

  تبصره3ـ قانون نحوه تامين هيات علمي مورد نياز دانشگاهها وموسسات آموزش عالي به قوت خود باقيست0

  ماده15ـ قانون تامين وسايل وامكانات تحصيل اطفال وجوانان ايراني واصلاحات آن به قوت خود باقي است وانجام خدمات موضوع اين قانون به عنوان قسمتي از تعهدات موضوع قانون مزبور محسوب خواهد شد0

  ماده16ـ آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي حداكثر ظرف 2 ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد0

  ماده17ـكليه قوانين مغاير با اين قانون لغو ميگردد​
 

mk.unknown

New member
ماده 1ـ كليه افراد ايراني با تحصيلات فوق ديپلم وبالاتر كه پس از تاريخ 1/4/1367 از مراكز آموزش عالي گروه پزشكي در داخل يا خارج از كشور فارغ التحصيل شده يا مي شوند و خدمت آنان از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مورد نياز اعلام ميگردد، مكلفند حداكثر مدت 24 ماه اول پس از فراغت از تحصيل خود را در داخل كشور ودر مناطق مورد نياز وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وتشكيلات تابعه آن خدمت نمايند

جالبه از سال 67 تا الان این قانون تصویب شده و رشته ای مثل پرستاری که طبق محاسبات سر انگشتی سالی حداقل 1000 فارغ التحصیل میده هنوز اشباع نشده که طرحشو بردارن.
اگر 24 ماه بگذره و طرح رو شروع نکنیم چی کار میکنن؟ اضافه طرح میزنن؟! تکلیف کسانی که ارشد قبول میشن و بعضاً ممکنه تا 3 سال درگیر اون باشن چیه؟
 

Persian-Masoud

New member
جالبه از سال 67 تا الان این قانون تصویب شده و رشته ای مثل پرستاری که طبق محاسبات سر انگشتی سالی حداقل 1000 فارغ التحصیل میده هنوز اشباع نشده که طرحشو بردارن.
اگر 24 ماه بگذره و طرح رو شروع نکنیم چی کار میکنن؟ اضافه طرح میزنن؟! تکلیف کسانی که ارشد قبول میشن و بعضاً ممکنه تا 3 سال درگیر اون باشن چیه؟

با سلام،
بسیاری از پرستار های عزیز بدلیل عدم تناسب سختی شغل و درآمد قید کارشونو میزنن. درصدی هم به خارج از کشور میرن، و درصد زیادی هم به دنبال ادامه تحصیل میرن.
پرستاری هم اکنون مورد نیاز ترین حرفه در وزارت بهداشت هست، بخصوص برای آقایون که بلافاصله پس از فارغ التحصیلی سر کار میرن.
شما میتونید طرح رو به مدت نامحدود نرید! تنها مشکلی که پیش میاد برای خودتون هست که مدرک لیسانستون رو تا زمانی که پایان/معافیت طرح نگیرید نخواهید داشت،
پس از ارشدتون که تموم شد باید طرحتون رو برید سپس میتونید برای دکترا آزمون بدین.
 

medic69

New member
سلام بچه های اگه وقتی مشغول به طرحی ارشد قبول بشی میتونی ادامه طرحتو موکول کنی به بعد طرح؟
تورو خدا یکی جواب منو بده
 

Persian-Masoud

New member
سلام بچه های اگه وقتی مشغول به طرحی ارشد قبول بشی میتونی ادامه طرحتو موکول کنی به بعد طرح؟
تورو خدا یکی جواب منو بده

درود دوست عزیز،
بستگی به شرایط شما داره که توضیح ندادین! شرایط اینکه کی فارغ التحصیل شدین و کی آزمون دادین و قبول شدین یا نه!

بذارید براتون یک مثال بزنم:
خود بنده حقیر که در خدمتتون هستم چون نیمه دوم بودم در اسفند ماه فارغ التحصیل شدم پارسال و در خرداد آزمون دادم و ارشد پذیرفته شدم. تا جواب ارشد اومد بنده طرحم رو شروع کده بودم و چند ماهی بود که در طرح بودم، بعد از جواب ارشد طرحم رو متوقف کردم و الان مشغول تحصیل هستم،

اما اگر بار اول ارشد قبول نمیشدم و سال آینده اون (یعنی امسال) بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی من در مقطع کارشناسی میگذشت و دوره قبلش هم که شرکت کرده بودم و پذیرفته شنده بودم دیگه بنده حق شرکت در آزمون ارشد رو تا پایان طرح نمیداشتم.


اگر سوالی بود در خدمتم.
 

mahnaz70

New member
سلام میخواستم ببینم میشه همزمان هم ارشد بخونی هم طرحتو شروع کنی؟
 

Persian-Masoud

New member
سلام میخواستم ببینم میشه همزمان هم ارشد بخونی هم طرحتو شروع کنی؟

با سلام،
طبق قانون خیر،
اما در صورت عدم مخالفت دانشگاهی که در آن مشغول به گذراندن طرح هستید (بیمارستانی که در آن کار میکنید) میتونید همزمان به گذراندن طرح و ارشد مشغول باشید.
 

sparrow

New member
چه ها ی سوال فنی داشتم:
اگه کسی امسال قبول نشه بره سربازی حق شرکت تو امتحان 94 رو داره؟؟؟
یعنی قانونی که میگه باید تا 31/6 تموم بشه فقط برا طرحه یا سربازی هم شاملش میشه....
خیییییلیییییییییییییی ممنون بابت راهنمایی.
آخه میدونم راهنمایی میکنید

- - - Updated - - -

چه ها ی سوال فنی داشتم:
اگه کسی امسال قبول نشه بره سربازی حق شرکت تو امتحان 94 رو داره؟؟؟
یعنی قانونی که میگه باید تا 31/6 تموم بشه فقط برا طرحه یا سربازی هم شاملش میشه....
خیییییلیییییییییییییی ممنون بابت راهنمایی.
آخه میدونم راهنمایی میکنید
 

sepid71

New member
چه ها ی سوال فنی داشتم:
اگه کسی امسال قبول نشه بره سربازی حق شرکت تو امتحان 94 رو داره؟؟؟
یعنی قانونی که میگه باید تا 31/6 تموم بشه فقط برا طرحه یا سربازی هم شاملش میشه....
خیییییلیییییییییییییی ممنون بابت راهنمایی.
آخه میدونم راهنمایی میکنید

- - - Updated - - -

چه ها ی سوال فنی داشتم:
اگه کسی امسال قبول نشه بره سربازی حق شرکت تو امتحان 94 رو داره؟؟؟
یعنی قانونی که میگه باید تا 31/6 تموم بشه فقط برا طرحه یا سربازی هم شاملش میشه....
خیییییلیییییییییییییی ممنون بابت راهنمایی.
آخه میدونم راهنمایی میکنید

فک میکنم برا سربازی هم هستش.البته باید از پسرا بپرسید ک مطمئن شید
 

Persian-Masoud

New member
چه ها ی سوال فنی داشتم:
اگه کسی امسال قبول نشه بره سربازی حق شرکت تو امتحان 94 رو داره؟؟؟
یعنی قانونی که میگه باید تا 31/6 تموم بشه فقط برا طرحه یا سربازی هم شاملش میشه....
خیییییلیییییییییییییی ممنون بابت راهنمایی.
آخه میدونم راهنمایی میکنید

- - - Updated - - -

چه ها ی سوال فنی داشتم:
اگه کسی امسال قبول نشه بره سربازی حق شرکت تو امتحان 94 رو داره؟؟؟
یعنی قانونی که میگه باید تا 31/6 تموم بشه فقط برا طرحه یا سربازی هم شاملش میشه....
خیییییلیییییییییییییی ممنون بابت راهنمایی.
آخه میدونم راهنمایی میکنید

با سلام،
این بند از قانون در مورد شماست گرامی:

- فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي كه در سقف مجاز سنوات تحصيلي فارغ التحصيل شده و از تاريخ فراغت از تحصيل تا زمان پذيرش در مقطع كارشناسي ارشد بيش از يک سال سپري نشده و وارد غيبت نشده باشند . (این دسته از افراد میتوانند در ارشد پذیرش شوند)
 

ali1991p2

New member
من امسال سال اولی بود که ارشد دادم
قبول هم شدم
کارشناسی پرستاری بودم
سربازی هم نرفتم
الآن طرح و خدمتم رو چکار میتونم بکنم؟؟؟
پیشاپیش مرسی از این که جواب دادین
 

Persian-Masoud

New member
من امسال سال اولی بود که ارشد دادم
قبول هم شدم
کارشناسی پرستاری بودم
سربازی هم نرفتم
الآن طرح و خدمتم رو چکار میتونم بکنم؟؟؟
پیشاپیش مرسی از این که جواب دادین
درود،
ضمن عرض تبریک بابت قبولی،
شما موقتا تا پایان دوره ارشد از انجام خدمات طرح و نظام وظیفه معاف هستید، بعد از فارغ التحصیلی ارشد طرح و سربازیتون رو همزمان انجام میدین سپس میتونید در آزمون دکترا شرکت کنید،
 

medic69

New member
درود دوست عزیز،
بستگی به شرایط شما داره که توضیح ندادین! شرایط اینکه کی فارغ التحصیل شدین و کی آزمون دادین و قبول شدین یا نه!

بذارید براتون یک مثال بزنم:
خود بنده حقیر که در خدمتتون هستم چون نیمه دوم بودم در اسفند ماه فارغ التحصیل شدم پارسال و در خرداد آزمون دادم و ارشد پذیرفته شدم. تا جواب ارشد اومد بنده طرحم رو شروع کده بودم و چند ماهی بود که در طرح بودم، بعد از جواب ارشد طرحم رو متوقف کردم و الان مشغول تحصیل هستم،

اما اگر بار اول ارشد قبول نمیشدم و سال آینده اون (یعنی امسال) بیش از یک سال از زمان فارغ التحصیلی من در مقطع کارشناسی میگذشت و دوره قبلش هم که شرکت کرده بودم و پذیرفته شنده بودم دیگه بنده حق شرکت در آزمون ارشد رو تا پایان طرح نمیداشتم.


اگر سوالی بود در خدمتم.

ببینید من فارغ تحصیل شهریور91 هستم رشته مهندسی پزشکی.طرح من اختیاری بوده من الان یک ماه طرح رو شروع کردم.میتونم اول مهر پایان طرح بدم.بعد از ارشد بیام ادامه طرحمو بدم؟
 

Persian-Masoud

New member
ببینید من فارغ تحصیل شهریور91 هستم رشته مهندسی پزشکی.طرح من اختیاری بوده من الان یک ماه طرح رو شروع کردم.میتونم اول مهر پایان طرح بدم.بعد از ارشد بیام ادامه طرحمو بدم؟

برای رشته هایی که طرحشون اختیاری هست شما میتونید به کارگزینی مراجعه کنید و درخواست توقف طرح بدین برای ارشد، اگر به شما نیاز باشه طرحتون رو نگه میدارن تا برگردین. اگر نیاز نباشه هم کلا باهاتون تصویه حساب میکنن که بهتره نذارید این اتفاق بیوفته.
 

javadrazaviyan

New member
به نام خدا
دوست عزیز سلام
ممنون بابت ایجاد این تاپیک
سوالی داشتم
برای رشته هایی که طرح اجباریه در صورتیکه بلافاصله بعد از کارشناسی ارشد قبول شیم طرح موکول میشه به بعد از ارشد.
آیا بعد از ارشد برای دکترا هیچ فرصتی برای آزمون دادن و قبولی وجود نداره؟
یعنی اول باید طرح گذرونده بشه و بعد دکترا؟!
سوال دیگه اینکه حالت خاصی وجود نداره که این قانون استثناء بخوره؟ (مثلاً تسهیلات استعداد درخشان)

با سپاس
 

Persian-Masoud

New member
به نام خدا
دوست عزیز سلام
ممنون بابت ایجاد این تاپیک
سوالی داشتم
برای رشته هایی که طرح اجباریه در صورتیکه بلافاصله بعد از کارشناسی ارشد قبول شیم طرح موکول میشه به بعد از ارشد.
آیا بعد از ارشد برای دکترا هیچ فرصتی برای آزمون دادن و قبولی وجود نداره؟
یعنی اول باید طرح گذرونده بشه و بعد دکترا؟!
سوال دیگه اینکه حالت خاصی وجود نداره که این قانون استثناء بخوره؟ (مثلاً تسهیلات استعداد درخشان)

با سپاس

با سلام،
طبق قانون یکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دکتری پایان/معافیت طرح میباشد که حتما باید داشته باشید، اگر نداشته باشید بعد از ارشد باید اونو تموم کنید بعد اقدام کنید،
در مورد استعداد های درخشان اگر شامل یکی از بندهای زیر هستید میتونید بدون محدودیت در آزمون دکتری شرکت کنید:

1 .ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪال ﻃﻼي ﻛﺸﻮري از اﻟﻤﭙﻴﺎد ﻫﺎي رﻳﺎﺿﻴﺎت ،ﻧﺠﻮم،ﻓﻴﺰﻳﻚ،ﺷﻴﻤﻲ و زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛﺸﻮر 2 ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ دﻫﻢ ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮي ﮔﺮوه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش . 3 .اﻓﺮاد داراي اﺑﺪاع ﻳﺎ اﺧﺘﺮاع ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوري وزارتﻣﺘﺒﻮع 4 .ﻧﻔﺮات اول ﺗﺎ ﺳﻮم آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ ﭘﺰﺷﻜﻲ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ،داروﺳﺎزي،ﭘﻴﺶ ﻛﺎرورزي و ورودي دﺳﺘﻴﺎري ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ،دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
 

sepid71

New member
سلام
یجا گفتین ک شما هم نیمسال دوم تموم کردید وبعدش رفتید طرح....منم نیمسال دوم هستم...میشه توضیح بدید چیکا کردید؟ یعنی کی طرح رفتید بعدش برای ثبت نام ارشد گزینه در حال گذارندن طرح هستم رو زدید ؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد مشکلی براتون ایجاد نشد ؟! بعد از اینک ارشد قبول شدید طرحتون رو متوقف کردید یا خودشون متوقف میکنن؟.کلا یکم توضیح بدید مراحل کارتونو!

و اینکه ماها ک نیمسال دوم هستیم حتما باید تا زمان رسیدن ازمون ارشد درخواست طرح هم بدیم یا میشه کلا درخواست هم نداد ؟؟؟
مرسی:rose:
 

amnb

New member
در مورد این که میشه بعد از ارشد امتحان دکترای داد برای رشته های که طرح اجباری دارن نمیشه گفت نمیشه امتحان داد میشه برین باخیال راحت امتحان بدین تو ایران همه چیز امکان پذیره این طرح عجیب غریب وزارت بهداشته کجای دنیا این جوری جلوی دست وپا دانشجو رو میگیرن این همون جای که بچه های علوم ازمایشگاهی به رشته های علوم پایه اعتراض دارن یه نفر نیس بره بگه شما اصلا چقدر جای خالی برای طرح دارین سالانه فکرکنم 1200تا با احتساب دانشگاه ازاد علوم ازمایشگاهی میگیرن یعنی ما سالانه 1200جا برای فارغ التحصلان علوم ازمایشگاهی داریم واقعا داریم این قضیه مثل قضیه سربازیه بجای که سال به سال راحت تر بشه تا طرف انگیزه برای رفتن پیداکنه نگو بدتر داره میشه 18 ماه خدمت رو کردن24 ماه سن پدر از65 رسید به 70 ارزش درجه رو کمتر کردن الان میگن درجه خدمت تو ارتش برای لیسانس ازستوانی به گروهبانی داره تبدیل میشه خدای من چی بگم خودت به مارحم کن.
 

Persian-Masoud

New member
سلام
یجا گفتین ک شما هم نیمسال دوم تموم کردید وبعدش رفتید طرح....منم نیمسال دوم هستم...میشه توضیح بدید چیکا کردید؟ یعنی کی طرح رفتید بعدش برای ثبت نام ارشد گزینه در حال گذارندن طرح هستم رو زدید ؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد مشکلی براتون ایجاد نشد ؟! بعد از اینک ارشد قبول شدید طرحتون رو متوقف کردید یا خودشون متوقف میکنن؟.کلا یکم توضیح بدید مراحل کارتونو!

و اینکه ماها ک نیمسال دوم هستیم حتما باید تا زمان رسیدن ازمون ارشد درخواست طرح هم بدیم یا میشه کلا درخواست هم نداد ؟؟؟
مرسی:rose:

درود،
مو به مو براتون توضیح میدم:

بنده اسفند پارسال فارغ التحصیل شدم چون نیمه دوم پذیرش داشت دانشگاه شهرمون.
بعدش من توی تیرماه آزمون دادم، دوماه دنبال طرح بودم و از شهریور طرحم رو شرع کردم.
اواخر شهریور هم جواب آزمون اومد و ارشد قبول شدم،
بعد از قبولی در ارشد ابتدا موافقت توقف طرح رو از شبکه بیمارستانی که در اون کار میکردم گرفتم، سپس این نامه موافقت رو به کارگزینی دانشگاه استان بردم و طرحم متوقف شد رسما تا بعد از ارشد.
اما همین چندماه پیش برای اینکه دکترام عقب نیوفته رفتم و با استفاده از قانون تک فرزندی معافیت طرح رو گرفتم کلا!
بعدش در آزمون استخدامی ششم تیر امسال شرکت کردم و قبول شدم. الان دیگه مشکلی برای دکترا و ارشد و کارم ندارم.
 
بالا