نکات مهم روانشناسی بالینی

aylinn

New member
دیانسفال شامل
تالاموس و هیپوتالاموس
دیانسفال به عنوان دستگاه فعال ساز شبکه ای عمل میکنه و به عنوان یک سیستم تقویت کننده بین مغز پیشین و نواحی پایین مغز.
 

aylinn

New member
کارکرد های طبیعی سروتونین
در پردازش اطلاعات و هماهنگی حرکتی نقش داره
مانع از گرایش کودکان برای کاوش در محیط میشه
رفتارهای حیاتی نظیر خوردن خواب و ابراز پرخاشگری رو متعادل میکنه.
 
آخرین ویرایش:

aylinn

New member
انعطاف پذیری عصبی یعنی:
شکل ساختارهای مغزی وابسته به استفاده است.
 

aylinn

New member
تاثیرات محیطی موثر در رشد دودسته اند:
1 محیط مشترک
2 محیط غیر مشترک
و این عوامل محیطی غیر مشترک اند که تفاوت بین خواهر و برادر ها رو ایجاد میکنن.
 

aylinn

New member
در نظریه دلبستگی رفتارهای غریزی بطور انعطاف ناپذیر از پیش تعیین نمیشن بلکه از طریق یادگیری و بازخورد اصلاحی در چارچوبی هدف گرا و انعطاف پذیر سازمان میابند.
 

aylinn

New member
در طول سه سال اول زندگی نواحی حسی-حرکتی مغز بیشترین تغییرات ساختاری را دارند
قشر پیشانی و مخچه تا 5-7 سالگی تغییری نمیابند
تجدید ساختار عمده مغز بین 9-11 سالگی اتفاق می افتد.
 

aylinn

New member
در کدام رویکرد درمانجویان به عنوان کارشناسان زندگی خودشان در نظر گرفته میشوند؟
 

aylinn

New member
به اعتقاد چه کسی مفاهیم ارتباط و وابستگی متقابل که در نظریه های رشد مردانه نادیده گرفته شده اند برای رشد زنان اهمیت فراوانی دارند؟
 

aylinn

New member
طبق رویکرد یونگ آدم خودپرورانده باید به .......... خود اجازه دهد که محور شخصیت شود.
1. خود (self) ناهشیار
2. خود (self) هشیار
3. خود (ایگو)
4. ناهشیار جمعی
نظریه های شخصیت فصل 4
 

aylinn

New member
خود درک کننده در کدام مرحله از مراحل کودکی یونگ پدید می آید؟
1. آشوب گرایی
2. فرمانروایی
3. دوگانه گرایی
4. همگرایی
نظریه های شخصیت فصل 4
 

aylinn

New member
در نظریه یونگ کهن الگوی پیر فرزانه مظهر کدامیک از موارد زیر نمیباشد؟
1. زندگی
2. مرگ
3.پدر بزرگ
4. دکتر
 

aylinn

New member
کدامیک از بیماری های زیر در اثر ژن بارز میباشد؟
1. هانتینگتون
2. طاسی
3. هموفیلی
4. pku
هیلگارد ج 1 فصل 2
 

aylinn

New member
آسیب دیدگی کدام قسمت از مغز موجب کاستی هایی در بازشناسی و تمییز اشکال از هم میشود بدون اینکه منجر به کاهش دقت بینایی شود؟
1. آهیانه ای راست
2. آهیانه ای چب
3. پیش پیشانی
4. بخش زیرین گیجگاهی
هیلگارد فصل
 
آخرین ویرایش:

aylinn

New member
در طول دوره نوجوانی ......... تنها پیش بین باثبات سلامت روانی میباشد.
1. کیفیت روابط با همسالان
2. کیفیت روابط با همشیرها
3. کیفیت روابط با والدین
3. پیشرفت تحصیلی
لورابرک فصل11
 

aylinn

New member
رشته های عصبی که از نخاع می آیند در کدام قسمت مغز به صورت ضربدری در می آیند؟
1. مخچه
2. بصل النخاع
3. هیپوتالاموس
4. ساقه مغز
منبع : هیلگارد فصل2
 

aylinn

New member
کدامیک از موارد زیر جزء تقویت کننده های تعمیم یافته نمیباشد؟
1. پول
2. محبت
3. تایید
4. آسایش جسمانی
شخصیت فصل 10
 

aylinn

New member
کدامیک از موارد زیر جزء تاثیرات تنبیه نمیباشد؟
1. متوقف کردن رفتار
2. شرطی کردن احساس منفی
3. گسترش تاثیرات آن
4. تضعیف رفتار
شخصیت فصل 10
 

aylinn

New member
طبق رویکرد رفتاردرمانی علایم رانندگی در بزرگراه ها تهدیدات و تبلیغات جزء کدامیک از شیوه های کنترل اجتماعی میباشد؟
1. کنترل شخصی
2. محدودیت جسمانی
3. تغییر دادن محرک
4. توصیف وابستگیها
 

aylinn

New member
فرآیند انتخاب شغل:
1. دوره خیالی
2. دوره دودلی
3. دوره واقع گرایی
 
بالا