نرم افزار شبیه ساز اریتمی های قلبی

من ترم پنج متوجه شدم دفتر مدیر گروه کلی فیلم آموزشی داره انگار من اولین نفر باشم تو دانشگاه اینو کشف کرده چون به من گفت چه خوب اومدی این صد و سه تا فیلمو برام لیست کن بعد به ترتیب بچین بعد لیست رو تایپ کن دو نمره آخر ترم بت می دم!!! شما ازین کارا نکنین
 
بالا