مرور باکتری شناسی (عمومی و اختصاصی)

mojnia

New member
چرا در افرادی که دارای نوتروپنی هستند(کاهش شدید گلبول های سفید) و هم زمان مبتلا به پنومونی باکتریایی هستند استفاده از داروهای باکتریواستاتیک مفید نخواهد بود؟


چون باکتریوستاتیک مانع تکثیر باکتری شده و فرصت را برای سیستم ایمنی فراهم می کند که در این بیمار خاص که نیاز به نوتروفیل جهت نابودی باکتری هست و شخص فاقد نوتروفیل است
 

mojnia

New member
چرا استفاده از پنی سلین ها و یا سفالوسپورین ها بهمراه آمینوگلیکوزیدازها اثرات هم افزایی یا سینرژیسم دارد؟

پنی سیلین یا سفالوسپوریت تخریب دیواره و آسان شدن ورود آمینوگلیکوزیدازها در ورود به سلول و توقف پروتئین سازی
 

mojnia

New member
استفاده همزمان از کلرامفنیکل و آمپی سیلین؟

کلرامفنیکل دارای اثرات باکتریوستاتیک بوده و جلوی تکثیر باکتری را می گیردو سنتز دیواره متوقف می شود و چون سنتز صورت نمی گیرد آمپی سیلین بی اثر خواهد شد
 

mojnia

New member
عمدتا در درمان چنددارویی آنتاگونیست زمانی رخ می دهد که باکتریوستاتیک زودتر به موضع عفونت برسد یا باکتریسید؟

باکتریواستاتیک
 

mojnia

New member
در مبحث منبع نیتروژن باکتریها اصطلاحات زیر مهم اند:
نیتریفیکاسیون
دنیتریفیکاسیون
اسیمیلیشن Assimilation
واکنش آناموکس
آمونیفیکاسیون
 

mojnia

New member
221Q.jpg
 

mojnia

New member
شایع ترین عامل گاستروانتریت باکتریایی در کشورهای توسعه یافته؟
 

mojnia

New member
کدامیک از باکتری های زیر اسید فست نیستند؟
کورینه باکتریوم، نوکاردیا، رودوکوکوس، مایکوباکتریوم، تسوکامورلا،گوردونه
 

پیچک

New member
کدامیک از باکتری های زیر اسید فست نیستند؟
کورینه باکتریوم، نوکاردیا، رودوکوکوس، مایکوباکتریوم، تسوکامورلا،گوردونه

کورینه و نوکاردیا و رودوکوک و مایکوباکتریوم اسیدفست هستن ... اون دوتا رو نشنیدم یکی از این دوتاست ...

این دو تا گونه هستن؟!
 

mojnia

New member
تمامی باکتری های ذکر شده دارای اسید مایکولیک هستن و اسید فست بجز کورینه باکتریوم .که به علت کوتاه بودن زنجیره کربنی اسید مایکولیکش
 

پیچک

New member
کورینه باکتریوم اولسرانس رو با زیل نلسون رنگ آمیزی میکنن .... میشه اسید فست دیگه

ولی کورینه دیفتری اسید فست نیست ...اینو میدونم
 

پیچک

New member
یه سوال ... باسیلوس و چجوری تو محیط براث حل کنم؟ ...خیلی اذیت میکنه
 

mojnia

New member
اگزازولیدینون ها به کدام زیر واحد ریبوزم باکتری متصل می شوند؟
30s or 50s
 
بالا