روش تدوین مقاله علمی پژوهشی

بسم الله الرحمن الرحیم

تعريف مقالة علمي پژوهشي

هر توليدي که به دنبال جستجوي حقايق و براي کشف بخشي از معارف و نشر آن در ميان مردم و به قصد حل مشکلي يا بيان انديشه¬اي در موضوعي از موضوع¬هاي علمي، از راه مطالعه¬اي نظام¬مند، براي يافتن روابط اجتماعي ميان پديده¬هاي طبيعي به دست آيد و از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتايج آن¬ها به کاربردها، روش¬ها و مفاهيم و مشاهدات جديد در زمينه علمي با هدف پيشبرد مرزهاي علم و فن آوري منجر گردد علمي ـ پژوهشي قلمداد مي¬شود.

مخاطبين اصلي اين گونه مجلات پژوهشي، اساتيد دانشگاه¬ها، دانشجويان دوره¬هاي دکتري و کارشناسي ارشد، پژوهشگران شاغل در مراکز علمي، تحقيقاتي و توليدي هستند.

روش نگارش و تدوين مقالات علمي- پژوهشي

موانع تدوين مقاله پژوهشي:

1. عدم شناخت منابع؛

2. ناآشنايي با قواعد مقاله نويسي؛

3. پيدا نکردن سوژه؛

4. ناتواني در برقراري ارتباط با مجلات علمي- پژوهشي؛

5. تنگ نظري ارزياب ها؛

6. ضعف در نياز سنجي ها؛

7. ناآگاهي از ادبيات مقالات پژوهشي؛

8. اتکاء به پژوهش هاي فردي به جاي پژوهش هاي جمعي؛

9. واقف نبودن به ارزش و اهميت کار

10. محدوديت ظرفيت مجلات پژوهشي؛

11. ضعف نظريه پردازي؛

12. عدم آشنايي با نحوه فيش برداري و يادداشت مطالب؛

13. جهت گيري آموزشي مقالات به جاي جهت گيري پژوهشي به دليل تخصص استادان در امر آموزش و تدريس؛

14. فقدان تصوري دقيق از پژوهش.

تصور کامل از يک فعاليت، سبب انتخاب روش کارآمد و در نتيجه، سبب موفقيت مي شود. اساتيد، در آموزش، تصور خوبي از معلمي دارند به همين خاطر موفق مي شوند اما در موارد پژوهش تصور کاملي از آن ندارند لذا با فعاليت هاي ديگر خلط مي شود. مثلاً مطالعه تطبيقي يعني چه، مطالعه تاريخي يعني چه، نقد يعني چه و تفاوتش با مچ گيري در چيست؟ شما بايد تعريفي داشته باشيد که پژوهش را از تفکر، آموزش، ترويج و مطالعات پراکنده جدا سازد.

آيين نگارش مقالات علمي- پژوهشي تعريف پژوهش:

پژوهش، فرآيند پردازش اطلاعات است که مهم ترين ويژگي¬اش زايايي، باروري و توليد علم در تاريخ آن مي باشد و داراي هويت جمعي است.

آنچه در کتب و منابع يافت مي شود داده هاست.

پس از سنجش و گزينش، داده ها به اطلاعات تبديل مي شوند. با پردازش اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها در مقاله، توليد علم صورت مي گيرد. پژوهش، فرآيند توليد علم است برخلاف بسط اطلاعات ديگران که توسعه است نه پژوهش.

پژوهشگر مانند زنبور عسل است که چيز جديد توليد مي کند نه مثل مورچه که فقط اطلاعات را جمع مي کند.

شأن مقاله اين است که در مقياس تاريخ آن علم، توليد علم کند. مقاله علمي پژوهشي، بايد نوآوري داشته باشد و پيدا کردن حرف جديد در تاريخ يک علم که قبلاً نبوده، کار دشواري است. اين نوآوري فقط در نظريه پردازي نيست بلکه مي تواند زبان جديد، روش جديد، مسأله جديد، تعريف جديد و... در تاريخ علم باشد. اگر جهت گيري مقاله ترويجي و اطلاع رساني باشد، مجلات علمي پژوهشي آن را چاپ نمي کنند.

مراحل پژوهش:

در پژوهش، آغاز کار، روبروشدن با مشکل است. محقق بايد با تاکتيک هاي ويژه¬اي، مشکل را به مسأله تبديل کند. سپس فرضيه بدهد، آن را آزمايش کند و به اين ترتيب، به يک نظريه برسد که مسأله را حل کند. فرضيه، پاسخ اوليه محقق به مسأله است. البته روش آزمون در علوم گوناگون، يکسان نيست. اگر مشکل به مسأله تبديل نشود يک فعاليت موضوع محور انجام خواهد شد در حاليکه پژوهش يک فعاليت مسأله محور است، در تحقيقات مسأله محور، امکان مغالطه کمتر خواهد بود. بنابراين مقالات بايستي جهت گيري مسأله محوري و پژوهشي داشته باشند.

ساختار مقالات علمي- پژوهشي:

با فرض اينکه فيش ها و اطلاعات فراهم است، به توضيح ساختار مقاله مي پردازيم. هر مقاله ساختاري دارد که متشکل است از: عنوان، چکيده، طرح مسأله (مقدمه)، بدنه اصلي مقاله، نتيجه و منابع.

1. عنوان:

عنوان مقاله بايستي اولاً تکراري نباشد؛ ثانياً تطويل بلاضرورت نداشته باشد؛ ثالثاً ابهام و نارسايي نداشته باشد. و رابعاً خطابي يا شعرگونه نباشد. انتخاب عنوان، مانند بسته بندي يک جنس خوب است که اگر با ملاک¬هاي صحيح صورت نگيرد جنس هم ضايع مي-شود.
در عنوان نبايد تعبيراتي همچون: «آشنايي با»، «نگاهي به»، «درآمدي بر» و امثال آن-ها آورده شود. عنوان بايد مشير به مسأله مورد تحقيق باشد. به عنوان نمونه اگر عنوان مقاله اي «تحقيقي در بارة ايمان» باشد دو اشکال دارد:
اولاً عبارت «تحقيقي دربارة» نبايد آورده شود زيرا استدراک مي¬باشد. ثانياً عنوان، مشير به مسأله نيست. اما عناويني همچون: «تحول پذيري ايمان» و «طلب ايمان از اهل ايمان» عناوين درستي هستند. در عنوان مقاله پژوهشي اصل بر اختيار است برخلاف مقالات آموزشي که عنوان بايستي توصيف کننده باشد و اصل بر ايضاح است نه اختصار.

2. چکيده:

چکيدة مقاله، آميزه¬اي از طرح موضوع و ضرورت موضوع است. چکيده بايد آيينه تمام نماي مقاله باشد. فلسفة آوردن چکيده، دو مطلب است:

1. چکيده مقاله در پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنت قرار مي گيرد تا ساير محققان از حاصل تلاش نويسنده بهره مند و مطلع گردند.

2. چکيده، محتواي مقاله را در اختيار خواننده قرار مي¬دهد تا وي تصميم بگيرد که مقاله را بخواند يا نه. به لحاظ اخلاق حرفه اي نبايد وقت خواننده بي جهت تلف شود.

چکيده نويسي مهارت مي خواهد و در آن بايستي به چند پرسش پاسخ داده شده باشد: اول اينکه مسأله ام چيست؟ دوم اينکه چرا طرحش کرده¬ام؟ سوم اينکه چه نظرياتي در اين زمينه وجود دارد؟ و چهارم من به چه نظريه¬اي رسيده¬ام؟ چکيده بايد نظر جامع را نشان دهد، نظريات رد شده و علت رد شدنشان را به خواننده ارائه کند.

ادبيات چکيده، همان ادبيات مقاله است. چکيده نبايد گزارش يا فهرست باشد و در آن ارجاع نمي دهند، مثال نمي زنند. چکيده در حد يک يا دو پاراگراف و تقريباً 75کلمه (5+75کلمه) است. چکيده را پس از آن که مقاله تکميل شد، مي¬نويسند.

3. کليدواژه:

مقاله برخلاف کتاب، فهرست ندارد. کليدواژه به جاي فهرست است، کليدواژه، کليد است از جنس واژه، نه واژه¬هاي کليدي. نويسنده بايد مباحث مهم خود را به صورت تک واژه جستجو کند و به صورت کليدواژه نشان دهد. تعداد کليدواژه ها حدود 6کلمه (1+6)کلمه است.

4. طرح مسأله (مقدمه)

واجب ترين عنصر در مقاله، طرح مسأله است. اگر طرح مسأله با مهارت صورت گيرد باعث مي شود نويسنده از اين شاخه به آن شاخه نپرد و به حواشي نپردازد. چهار مطلب را بايد در طرح مسأله مطرح کرد:

1. مسأله پژوهش حاضر چيست؟ مسأله را تعريف مي¬کنيد و اگر مشتمل بر مسائل ريزتر است ذکر مي¬نماييد. هر چه دقيق¬تر، بهتر
چند تذکر:

الف) مشکل و مسأله از يکديگر متمايزند. عبور از مشکل به مسأله، همان طرح مسأله است که تکنيک هايي دارد.

ب) بايد مسأله طرح شود نه مسأله نما (مسأله کاذب).

ج) در طرح مسأله بايد توجه کنيد که آيا با مسأله روبرو هستيد يا مباني را داخل مسأله مي¬نماييد.

د) مسأله نبايد القاء کننده باشد. به عنوان نمونه نبايد مطرح شود که

هـ) با طناب پوسيدة «يا» نبايستي مسأله طرح شود. متأسفانه غالب مقالات ضعيف اين گونه¬اند.

2. در پاراگراف دوم طرح مسأله، پيشينه و ضرورت مسأله مطرح و نوآوري آن را منعکس مي کنند.

3. پاراگراف سوم مشتمل بر روش مطالعه فرضيه و پيش فرض¬هاست. براي نمونه روش مطالعه روش تجربي است يا تاريخي يا تطبيقي یا... اگر پيش فرض¬ها مفصل هستند، پس از طرح، بايد اولين عنوان فرعي را عبارت «پيش فرض¬ها» قرار دهيد.

4. در طرح مسأله، بايد ساختار مقاله مشخص شود اينکه مقاله چند بخش يا فصل دارد. طرح مسأله، کاري را که صورت خواهد پذيرفت تبيين مي¬کند برخلاف چکيده که کار انجام شده را بيان مي کند.

5. بدنة اصلي مقاله:

بدنة اصلي مقاله شامل مباحثي است که تلاش مي کند فرضيه شما را به کرسي بنشاند، نظريات رقيب را نقد و نظريه خود را به خوبي مستدل کند. در مورد عناوين بدنه اصلي، چند نکته مهم است:

1ـ عنوان سرگردان نداشته باشيد؛ معلوم شود هر عنوان زيرمجموعه کدام عنوان است، در عرض عنوان قبلي است يا زير مجموعه او.

2ـ پيش فرض ها بايد مطرح شوند همچنين به فرضيه هاي رقيب يعني پاسخ هايي که تاکنون به مسأله مقاله داده شده پرداخته شود.

3ـ فرضيه نويسنده مطرح و اثبات گردد.

4ـ اشکالات احتمالي که مي تواند بر مقاله وارد شود، مطرح و پاسخ داده شود.

6. نتيجه:

نتيجه، پاسخي است که به مسأله داده ايم. در نتيجه، مقدمه چيني، ارجاع و دليل را نمي آوريم. برخي داورها نخست به سراغ چکيده و نتيجه و سپس به سراغ بدنه اصلي مقاله مي روند.

7. منابع و ماخذ


چند تذکر:

1. در مقالات پژوهشي، تعبيراتي مانند: «البته روشن است که» به کار نرود زيرا اصل بر اختصار است.

2. در متن مقاله، يا نام صاحب اثر را بنويسيد يا عنوان مختصر کتاب را، مشخصات کاملش را در بخش منابع بياوريد نه در متن مقاله.4. نو بودن مقاله تنها به نو بودن مسأله نيست. اگر مطالعة نظام¬مندي در مورد مطلبي صورت نگرفته، چنين مطالعه¬اي مي¬تواند نو باشد.

5. در مقاله بهتر است نقل قول، غيرمستقيم و چکيده باشد؛ مگر آنکه يک قول، خودش محل نزاع باشد. در اين صورت عين عبارت نقل شود.

6. عنوان مقاله مي¬تواند پرسش يا شبه جمله باشد.

7. مقاله نبايد به گونه¬ای باشد که نويسنده، متهم به بي¬خبري شود، لذا منابع جديد بايد ديده شوند.9. چند مسأله را در يک مقاله طرح نکنيد زيرا حق هيچکدام ادا نخواهد شد بهتر است يک مسأله به صورت عميق بررسي گردد.

10. به شرطي مي¬توان به رساله¬ها و پايان نامه¬ها ارجاع داد که توصيف و تصوير يک کتاب مهم و يا نقد باشند.

11. بدون نقشه اوليه، مقاله ننويسيد. يعني ساختار را قبلاً در ذهن يا روي کاغذ بياوريد. به چند سؤال پاسخ دهيد: 1. دنبال چه هستم؟ 2. نوآوري¬ام چيست؟ 3. از کجا به کجا مي¬خواهم بروم؟


13. قبل از فرستادن مقاله به مجله، آن را ويراستاري علمي و ادبي کنيد يا دست کم به نقد عده¬اي برسانيد.

14. حتماً تشکيل پرونده علمي بدهيد: شناسايي منابع، نقد منابع و اعتبارسنجي، جمع آوري آن¬ها به ترتيب تاريخي منابع.

15. مقاله را به هر مجله¬اي که مي¬فرستيد استاندارد آن را از نظر شکلي و روش ارجاع تقليد کنيد.

16. فيش برداري بايد بهره وري را افزايش دهد نه اينکه مانع باشد. فيش برداري بايد دو چيز را فراهم کند: 1- تمرکز ذهني را افزايش دهد. 2- زمان را کاهش دهد.

17. مفهوم پژوهش حجم مقاله يا حجم ارجاعات نيست. مهم اين است که مطالب و ارجاعات معيوب نباشند. مقوم مقاله پژوهشي، نوآوري است.
 

simin69

New member
با تشکر فراوان از شما دوست عزیز ولی ای کاش منبع این تاپیک رو هم ذکر می کردید:rose:
 
ممنون مرسی راستش استادم برام ایمیل کرد و خودشون نوشتن می گفتن دیره بخواید از ارشد مقاله نوشتنو شروع کنید و بچه های ارشد تو این زمینه مشکل دارن اساسی منم ازیشون خواستم برام بفرستن
 
آخرین ویرایش:

epi_info

New member
ممنون مرسی راستش استادم برام ایمیل کرد و خودشون نوشتن می گفتن دیره بخواید از ارشد مقاله نوشتنو شروع کنید و بچه های ارشد تو این زمینه مشکل دارن اساسی منم ازیشون خواستم برام بفرستن
مقاله نوشتن اتفاقا کاره سختی نیست. بلکه خیلی کار راحت و جذاب و ارضا کننده ایه. خیلی فواید برای دانشجو داره. مثلا دانش به روزش حول یه موضوع به شدت بالا میره و آپدیت میشه، بدن سازیه مغزه خصوصا نوشتن دیسکاشن و آنالیز کردن داده ها چون باید یافته هات و توجیه کنی، انگلیسی تو واقعا قوی میکنه و مجبور میشی رایتینگ آکادمیک رو یاد بگیری. حتما به دوستان توصیه میکنم اگه میتونن حتما دست به قلم شن و شانس خودشون رو برای چاپ یه مقاله امتحان کنن. زحمت زیاد داره ولی با دیدن اسمتون تو PubMed واقعا خستگیتون در خواهد رفت. شک نکنید و نترسید. کمک هم خواستید من کمکتون خواهم کرد.
 

epi_info

New member
به علاوه پیشنهاد میکنم حتما یه فیلد تحقیقاتی (البته موقع ارشد) واسه خودتون انتخاب کنید. یعنی مثلا رشته اتون پرستاری سالمندانه فقط تو قسمت مثلا بیماری های عفونی سالمندان یا بیماری فیزیوتراپی یا حتی مثلا فقط کمر درد سالمندان تحقیق کنید. هرچه فیلد تحقیقاتی اختصاصی تر باشه در اینده شما موفق تر خواهید بود و تو دنیا حرف واسه زدن خواهید داشت
 

kod7th

New member
به نظر منم شاید نوشتن یه مقاله ظاهرا کار دشواری بنظر برسه ولی وقتی یه فیلد مناسب و مطابق با خواست و علاقه خودتون انتخاب کنین مطمئن باشید که موفق میشید.
فقط اگه تمایل دارید که کار پژوهشی انجام بدین و اولین کار پژوهشیتونه بهتره ازیکی از اساتیدتون که چند مقاله چاپ کردن و نسبت به این کار از خودشون علاقه نشون میدن همکاری داشته باشین.وسط راه آدم بدجور کم میاره ولی وقتی دارن راهنماییتون میکنن هم تشویق میشین و هم روحیه دوباره میگیرین.البته قبلش این موضوع رو باهاشون درمیان بذارید که میخواین مقاله به اسم خودتون باشه.
من اینجوری تونستم موفق به چاپ اولین مقالم بشم.
 

447937420841

New member
بنظر من هم مقاله نویسی سخت نیست. منتها از اصول خاصی پیرویی میکنه. به دوستانی که زبانشون خوبه توصیه میکنم حتما این فایل پی.دی.اف رو بخونن واقعا هم زبون نوشتارش سلیس و روون هستش و هم کمک خیلی خوبیه مرحله به مرحله توضیح داده

دانلود راهنمای 10 مرحله تا نوشتن یک مقاله موفق
 

obstetrician88

New member
بنظر من هم مقاله نویسی سخت نیست. منتها از اصول خاصی پیرویی میکنه. به دوستانی که زبانشون خوبه توصیه میکنم حتما این فایل پی.دی.اف رو بخونن واقعا هم زبون نوشتارش سلیس و روون هستش و هم کمک خیلی خوبیه مرحله به مرحله توضیح داده

دانلود راهنمای 10 مرحله تا نوشتن یک مقاله موفق


متشکرم...............
 

varia

Well-known member
دوستان اگه در نوشتن مقاله علمی-پژوهشی مشکلی داشتید در حد توان میتونم کمکتون کنم، در زیر هم نمونه ای از مقاله های مروری که نوشتم آوردم.

آلودگی مواد غذايی با منشأ دامی به آفلاتوکسين M1 و B1 در ايران

مروری برآلودگی فراورده های غذايی با منشا دامی به باقی مانده‌های آنتی بيوتيکی طی سه دهه اخير در ايران
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: maxin

alireza-ja

New member
دوستان اگه در نوشتن مقاله علمی-پژوهشی مشکلی داشتید در حد توان میتونم کمکتون کنم، در زیر هم نمونه ای از مقاله های مروری که نوشتم آوردم.

آلودگی مواد غذايی با منشأ دامی به آفلاتوکسين M1 و B1 در ايران

مروری برآلودگی فراورده های غذايی با منشا دامی به باقی مانده‌های آنتی بيوتيکی طی سه دهه اخير در ايران


بسیار ممنون.
 

varia

Well-known member
متاسفانه برخی از اساتید همکاری لازمه رو با دانشجوها انجام نمیدند ولی اگه دانشجو خودشو مسر نشون بده میتونه با اساتید لینک بشه. میشه گفت اولین قدم برای نوشتن مقاله در دوران دانشجویی پیگیر بودن و علاقه مند نشون دادن دانشجو به استاد مربوطه هست.
 

farzad.lab

مدیر بخش
امکان نوشتن مقاله توی دوران کارشناسی به نظرتون هست ؟

ما که کارشناسیمون رو به اتمامه ولی من خودم هم علاقه داشتم هم پیگیر بودم اما کسی نبود راهنمایی کنه .

ولی نیاز به توضیح داره
 

varia

Well-known member
امکان نوشتن مقاله توی دوران کارشناسی به نظرتون هست ؟

ما که کارشناسیمون رو به اتمامه ولی من خودم هم علاقه داشتم هم پیگیر بودم اما کسی نبود راهنمایی کنه .

ولی نیاز به توضیح داره

بله چرا که نه! اتفاقا یکی از دوستان انجمنی بودند که در دوران کارشناسی 7-8 تا مقاله علمی پژوهشی داشتند.
 

biology89

New member
خواهشا بچه هایی که میگن نوشتن مقاله راحته راهنمایی کنن منو!
من ترم اول ارشد بیوتک میکروبیم،برا درس روش تحقیق استادمون گفته مقاله بنویسید.حالا من الان باید چیکار کنم؟اولین قدم انتخاب موضوعه؟چطور یه موضوع خوب پیدا کنم که قابلیت مقاله شدن و اینکه مقاله چاپ بشه داشته باشه؟خواهشا راهنمایی کنید

- - - Updated - - -

خواهشا بچه هایی که میگن نوشتن مقاله راحته راهنمایی کنن منو!
من ترم اول ارشد بیوتک میکروبیم،برا درس روش تحقیق استادمون گفته مقاله بنویسید.حالا من الان باید چیکار کنم؟اولین قدم انتخاب موضوعه؟چطور یه موضوع خوب پیدا کنم که قابلیت مقاله شدن و اینکه مقاله چاپ بشه داشته باشه؟خواهشا راهنمایی کنید
 

psychology93

New member
سلام دوستان...
بنده قراره این ترم برای پایان دوره کارشناسی مقاله فرا تحیلی بنویسیم منتها فعلا تو موضوع گیر کردم. کسی میتونه کمک کنه طبق چه معیارهایی باید موضوع انتخاب کرد ؟
و اینکه راجع به چاپ مقاله اگر اطلاعاتی داشتید ممنون میشم بگید.
 

mexin

Well-known member
سلام دوستان...
بنده قراره این ترم برای پایان دوره کارشناسی مقاله فرا تحیلی بنویسیم منتها فعلا تو موضوع گیر کردم. کسی میتونه کمک کنه طبق چه معیارهایی باید موضوع انتخاب کرد ؟
و اینکه راجع به چاپ مقاله اگر اطلاعاتی داشتید ممنون میشم بگید.

با سلام. دوست عزیز پایان نامه از نوع متاآنالیز به نوعی سخت هست اگه با اصول سرچ کردن آشنا نباشی تو پایگاههای اطلاعاتی .
و در مورد انتخاب موضوع باید موضوعی انتخاب کنید که در چند سال اخیر کار نشده باشه ...ینی این موضوع رو وقتی در یک کشور دیگه کار کردن و نتیجه ای بدست آوردن در حالیکه به تمامی پایگاها دسترسی دارن و شما از نظر دسترسی به مقالات کار شده در این مورد محدودیت دارید...
و اینکه یک مشاور آماری خوب و استاد راهنمای خوب نداشته باشی که کمک و راهنماییت کنن مطمئنا تو دردسر میفتی تو انجامش
شاد باشید
 

mexin

Well-known member
خواهشا بچه هایی که میگن نوشتن مقاله راحته راهنمایی کنن منو!
من ترم اول ارشد بیوتک میکروبیم،برا درس روش تحقیق استادمون گفته مقاله بنویسید.حالا من الان باید چیکار کنم؟اولین قدم انتخاب موضوعه؟چطور یه موضوع خوب پیدا کنم که قابلیت مقاله شدن و اینکه مقاله چاپ بشه داشته باشه؟خواهشا راهنمایی کنید

- - - Updated - - -

خواهشا بچه هایی که میگن نوشتن مقاله راحته راهنمایی کنن منو!
من ترم اول ارشد بیوتک میکروبیم،برا درس روش تحقیق استادمون گفته مقاله بنویسید.حالا من الان باید چیکار کنم؟اولین قدم انتخاب موضوعه؟چطور یه موضوع خوب پیدا کنم که قابلیت مقاله شدن و اینکه مقاله چاپ بشه داشته باشه؟خواهشا راهنمایی کنید

دوست عزیز برای روش تحقیق باید اصولی ول جلو بری.. باید موضوعی رو انتخاب کنب که جذاب باشه و بخصوص دیتاهاش موجود باشه ... نوشتن پروپوزالش قدم بعدی هست ...برای انتخاب موضوع هم مجلات خارجی و ایرانی مربوط به رشته خودتون رو بگرد ببین چه موضوعاتی رو از مقالات چاپ کردن ..وقتی تونستی یه مقاله پیدا کنی که میدونی دیتاهاش هم موجود هست با کمک استاد راهنماتون بررسی کنید و نوشتن پروپوزال در قالب طرح و ارائه به دانشگاه و .. ادامه روند ..موفق باشید
 

psychology93

New member
سلام دوستان قراره مقاله ای در مورد بازیهای رایانه ای کار کنم. لطفا اگر متغیرهایی مرتبط با روانشناسی به ذهنتون میرسه بگید...
 
بالا