تقویت زبان انگلیسی( بچه های تغذیه)

دوستان، به نظر شما اول لغات چه کتابی رو شروع کنیم؟


  • مجموع رای دهندگان
    0

solarbeh

New member
سلام دوست خوبم میشه بگید روزی چند لغت تافل بخونیم تا اوایل مهر تافل و1100 تموم بشه

بستگی به همکاری بچه ها داره
بچه ها گرم باشن، انگیزه ها زیاد میشه، خب خیلی از لغات تافل رو بلدیم، 1100 واژه هم بعضی لغاتش از تافل و 504 هست
 

sara77

New member
سلام مرسی از اینکه لطف میکنی لغاتو میذاری دوره میشه
تشکرررررررررر
موفق باشی
 

solarbeh

New member

Types of Muscle


There are three types of muscle found in the human body:

Skeletal Muscle
Smooth Muscle
Cardiac Muscle (heart muscle)
Skeletal muscle

Skeletal Muscles are those which attach to bones and have the main function of contracting to facilitate movement of our skeletons. They are also sometimes known as striated muscles due to their appearance. The cause of this 'stripy' appearance is the bands of Actin and Myosin which form the Sarcomere, found within the Myofibrils.

Skeletal muscles are also sometimes called voluntary muscles, because we have direct control over them through nervous impulses from our brains sending messages to the muscle. Contractions can vary to produce powerful, fast movements or small precision actions. Skeletal muscles also have the ability to stretch or contract and still return to their original shape.

Skeletal muscle fibre type

Not all fibres within Skeletal muscles are the same. Different fibre types contract at different speeds, are suited to different types of activity and vary in colour depending on their Myoglobin (an oxygen carrying protein) content.

Smooth muscle

Smooth muscle is also sometimes known as Involuntary muscle due to our inability to control its movements, or Unstriated as it does not have the stripy appearance of Skeletal muscle. Smooth muscle is found in the walls of hollow organs such as the Stomach, Oesophagus, Bronchi and in the walls of blood vessels. This muscle type is stimulated by involuntary neurogenic impulses and has slow, rhythmical contractions used in controlling internal organs, for example, moving food along the Oesophagus or contricting blood vessels during Vasoconstriction.

Cardiac muscle (heart muscle)


This type of muscle is found solely in the walls of the heart. It has similarities with skeletal muscles in that it is striated and with smooth muscles in that its contractions are not under conscious control. However this type of muscle is highly specialised. It is under the control of the autonomic nervous system, however, even without a nervous imput contractions can occur due to cells called pacemaker cells. Cardiac muscle is highly resistant to fatigue due to the presence of a large number of mitochondria, myoglobin and a good blood supply allowing continuous aerobic metabolism.
 

solarbeh

New member
Cardiac muscle (heart muscle) is involuntary striated muscle that is found in the walls and histological foundation of the heart, specifically the myocardium. Cardiac muscle is one of three major types of muscle, the others being skeletal and smooth muscle. These three types of muscle all form in the process of myogenesis. The cells that constitute cardiac muscle, called cardiomyocytes or myocardiocytes, contain only one nucleus.[page needed] The myocardium is the muscle tissue of the heart, and forms a thick middle layer between the outer epicardium layer and the inner endocardium layer.
Coordinated contractions of cardiac muscle cells in the heart propel blood out of the atria and ventricles to the blood vessels of the left/body/systemic and right/lungs/pulmonary circulatory systems. This complex mechanism illustrates systole of the heart.
Cardiac muscle cells, unlike most other tissues in the body, rely on an available blood and electrical supply to deliver oxygen and nutrients and remove waste products such as carbon dioxide. The coronary arteries help fulfill this function.
 

solarbeh

New member
Nutrition Science
فصل اول کراوس:
Digestion, Absorbtion, Transport, And Excrition of Nutrients
تعریف انتقال فعال:
Active transport: the movement of particles via a carrier protein across cell memberances and epithelial layers- requires expenditure of energy
 
بالا