تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان

رضا هویدا، رضا همایی

چکیده

هدف این پژوهش «تعیین تأثیر قصه‌های قرآنی بر هوش هیجانی کودکان» بود. روش پژوهش آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل، و انجام پیش آزمون و پس‌آزمون بود. حجم نمونه برابر با 30 کودک 6-4 ساله (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) از سه مهد کودک در شهر اصفهان در سال 1386 بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه30 سؤالی سنجش هوش هیجانی پیترایدز و فارنهام (2003) بود. ضریب پایایی پرسشنامه برابر با 84/0 محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل گردید. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس در سطح نشان داد که بین میانگین نمرات کودکان گروه آزمایش و کنترل در زمینة تأثیر قصه‌های قرآنی بر چهار حیطة هوش هیجانی (درک عواطف و احساسات خود و دیگران، کنترل احساسات و عواطف، مهارت‌های اجتماعی، خوش‌بینی و نگرش مثبت) تفاوت معناداری وجود داشت.
واژه‌های کلیدی : قصه‌های قرآنی، کودکان، هوش هیجانی


تمام متن:

Pdf
بازدید: 518
 
آخرین ویرایش:
بالا