آشنایی و نحوه ی کار با بانک اطلاعاتی scupus

حسان

Well-known member
Add to List :

Add to List : براي ذخیره نتایج جستجو از گزینه فوق استفاده می نماییم .

02734931950033572208.jpg

ابتدا مقاله هایی راکه مایل به ذخیره نمودن آنها هستیم با علامت (تیک) مشخص و عبارت Add to List را انتخاب می نماییم .
پس از آن با باز نمودن گزینه My List مقاله هاي مورد نظر را ذخیره قطعی و با الصاق یک نام آن را در My Profile خود قرار داده و درهر زمان جهت بازیابی می توان به آن رجوع نمود. لازم به یادآوري است براي استفاده از این امکان حتما Register باشید .
 

حسان

Well-known member
Download :

Download : جهت اخذ متن کامل چند مقاله بطور همزمان از این گزینه استفاده می نماییم .

78448903054277175597.jpg

براي این کار ابتدا مقاله ها را انتخاب و گزینه Doawnload را کلیک نمایید . لازم به ذکر است که لازمه استفاده از این امکان نصب برنامه Javascript بر روي کامپیوتر می باشد.

67546960085333225134.jpg


مقاله هاي انتخابی شما مطابق شکل ذیل در کادرDoawnload Options نمایش داده می شود .
نام فایل انتخابی ( Select PDF file naming ) و مسیر ذخیره آن را در کامپیوتر ( Download to ) مشخص ودر صورتی که تمایل به ذخیره خلاصه مقاله هایی داشته باشید که دسترسی به متن کامل آنها در سایت وجود ندارد گزینه Download Abstract if Full Text is Not Available را انتخاب و Begin Download را کلیک نمایید .


73459128298717933454.jpg


زمانی که ذخیره مقاله ها انجام شد کادر مربوط به عناوین تغییر خواهد کرد . مطابق شکل ذیل وضعیت مقالات از جهت متن کامل یا خلاصه مقاله با علامتهاي مخصوص به آن مشخص گردیده است .


07766512757852645992.jpg
 

حسان

Well-known member
: References

References : با انتخاب این گزینه می توان کلیه منابعی راکه درتهیه مقاله ها استفاده شده است بصورت یکجا مشاهده نمود .
50577548503942680367.jpg

بعد از انتخاب References از جدول فوق صفحه زیر نمایان می گردد .
73741918805715804196.jpg

در این صفحه کل منابع استفاده شده (Refrence) در بالاي صفحه نمایش داده می شود . نحوه نمایش آن را مطابق شکل با استفاده از محدود کننده هاي جدول Refine Results می توان به دلخواه تغییر داد.همانطور که در شکل زیر مشاهده می نمایید تعداد استنادهاي منابع نیز مشخص شده است .
74210806525178663400.jpg
 

حسان

Well-known member
Cited By :

Cited By : در این قسمت نیز مانند Citation Tracker کل استنادها به مقاله هارا نمایش می دهد. تقاوت آن این است که در Citation Tracker استنادهایی را که خود نویسنده به مقاله خود داده است نیز احتساب می کند در حالی که در Cited By فقط استنادات نویسندگان دیگر به مقاله مورد نظر را نمایش می دهد .

توجه :
* در صورتی که محدودیتهاي دیگري مورد نیاز باشد که در Basic Search امکان جستجوي آن وجود ندارد می توان به Advance Search مراجعه نمود.

براي جستجوي مقاله اي از نویسنده خاص بهتر است که جستجورا در Author Search انجام نمایید اما چنانچه این جستجو را در صفحه Basic Search انجام دادید بعد از وارد نمودن نام نویسنده در کادر Search و انتخاب Authors از کادر مقابل آن گزینه هاي Document و Authors نمایان می گردد که شما بایستی الزاما" گزینه Authors را مطابق شکل زیرانتخاب نمایید .


27451029762503039560.jpg
در صورت انجام این کار Scopus فهرستی از اسامی که با اسم انتخابی شما در این بانک وارد شده است نمایان می سازد . این کار بدین لحاظ اهمیت دارد که نام نویسندگان با اشکال مختلفی در مقالات منتشر شده است . به عنوان مثال نویسنده اي با نام دکتر صدرالدین اردهالی با این اشکال در مجلات آورده شده است :
Ardehali, S.
Ardehali, Sadreddin
Ardehali, Sadreddine M.
Ardehali, S. M
با این عمل شما می توانید کلیه اسامی را ،در نتایج جستجو ملاحظه و آنگاه با انتخاب اشکال مختلف یک نام مطابق شکل زیرکلیه مقاله هاي آن نویسنده را یکجا مشاهده نمایید. توضیحات مشروح آن در بخش Author Search شرح داده خواهد شد.

91499394843281348575.jpg

 

حسان

Well-known member
Author Search :

Author Search : براي جستجوي مقالات واستنادهاي یک نویسنده گزینه فوق را مطابق شکل ذیل انتخاب نمایید .

41812399541194129193.jpg
Authors: وارد کردن نام خانوادگی نویسنده مورد نظر .
Show Exact matches Only : درصورت تمایل به انطباق جستجو فقط با نام کوچک مورد نظر شما این گزینه را انتخاب نمایید . به عنوان مثال در نمونه زیر می خواهیم مقالاتی را که توسط دکتر محمد رضا نمازي نوشته شده است مشاهده نماییم ، لذا گزینه فوق را علامت گذاري می نماییم .

98839404404572151367.jpg
 

حسان

Well-known member
Affiliation :

Affiliation : در صورت تمایل می توانید نام نویسنده مورد نظر را وارد نمایید در غیر اینصورت امکان محدود کردن نام در مراحل بعد نیز امکان پذیر است .در صورتی که نام کوچک نویسنده مورد نظر را دقیقا" نمی دانیم نام فامیل او را وارد کرده و گزینه Search را وارد کرده ، وارد مرحله بعد می شویم .

63676931730087078279.jpg

همانطور که مشاهده می نمایید نام نویسنده مورد جستجوي ما به 6 شکل مختلف در مجلات به چاپ رسیده است . لذا در صفحه فوق ابتدا اشکال مختلف نام نویسنده را یافته و با گذاشتن علامت در کنار آنها گزینه Show Documents را کلیک نمایید . در این صفحه در مقابل اشکال مختلف نام نویسنده به دوگزینه زیر برمی خوریم :

Show Last Title : در صورت تمایل به مشاهده آخرین مقاله از نویسنده مورد نظر گزینه فوق را کلیک نمایید .

32052871903282999973.jpg

Details : با کلیک بر روي گزینه فوق جزئیات کامل نویسنده به شرح زیر نمایان می گردد.
 

حسان

Well-known member
99333078566825633510.jpg

Find Unmatched authors :در صورتی که نویسنده مورد نظر اشکال دیگري از نام داشته باشد که در این سایت مطابقت داده نشده این گزینه را کلیک و نام هاي مورد نظر را انتخاب ، آنگاه گزینه With other Group را کلیک و بعد از نمایان شدن شکل نام گزینه Save Group را انتخاب می نماییم.
Feedback : در صورتی که نویسنده اي تمایل به انتخاب یک نام واحد و پیشنهاد آن به سایت Scopus داشته باشد ، گزینه فوق را انتخاب و صفحه مربوطه را تکمیل و ارسال نماید.
Author ID : شماره اي است که به یک نویسنده تعلق می گیرد.
Documents : لیست کلیه مقاله هاي نویسنده مورد جستجوي ما می باشد .
E-Mail Alert : می توان از استنادهاي مقاله هاي نویسنده ونیز از مقاله هاي جدید نویسنده Alert تهیه نمود .
References : فهرست تمامی منابعی است که نویسنده در تهیه مقاله ها از آنها استفاده نموده است .
Cited By : کل استناد به مقاله هاي نویسنده مورد نظر می باشد .
Co-authors : فهرست نویسندگانی است که در تهیه مقاله ها با نویسنده همکاري نموده اند . با کلیک بر روي گزینه فوق فهرست نویسندگان همکار نمایان و در صورت تمایل می توان وضعیت مقاله هاي آنها را نیز مطابق موارد گفته شده مشاهده نمود .
H-Graph : این شاخص ، ابزاري براي ارزیابی مقاله هاي نویسندگانی است که از سال 1995 اقدام به چاپ مقاله نموده اند . با انتخاب این گزینه صفحه اي نمایان می شود که این ارزیابی را به 3 روش زیر انجام می دهد .


74453663014011506313.jpg

1- H Graph : مشاهده نمودار وضعیت مقالات بر اساس شاخص H Index. زمانی که تعداد استنادات به مقالات یک نویسنده با تعداد مقالاتش برابر می شود H Index آن نویسنده تعیین می گردد. به عنوان مثال H Index نویسنده مورد جستجوي ما عدد 6 می باشد . یعنی 6 مقاله از مقاله هاي نویسنده فوق مطابق شکل بالا حداقل 6 بار به بالا استناد داشته است
2- Articles Published : مشاهده نمودار وضعیت مقالات بر اساس سال انتشار .
3- Citations : مشاهده نمودار وضعیت مقالات بر اساسمیزان استناد .
 

حسان

Well-known member
مشاهده مقالات نویسنده :

مشاهده مقالات نویسنده : بعد از انتخاب اشکال مختلف یک نویسنده و گذاشتن علامت در کنار آنها گزینه Show Documents را کلیک نموده و وارد صفحه مورد نظر می شویم .

20874314023973458740.jpg

مطابق تصویر زیر گزینه هاي Output و Citation Tracker و Add to List و Download و References و Cited By وجود دارد که براي توضیح آن Basic Search مراجعه نمایید .

47483291353325036656.jpg

 

حسان

Well-known member
Affiliation Search:

Affiliation Search:
به منظور بررسی وضعیت علمی اي خاص ویا یافتن اشکال مختلف نام هاي یک دربانکهاي اطلاعاتی گزینه فوق را کلیک و در کادر مربوط به Affiliation نام یا دانشگاه مورد نظر را وارد نمایید . لازم به ذکر است که انجام این جستجو در سه نوع جستجوي Advance ، Author ، Basic امکان پذیر است . به عنوان مثال می خواهیم وضعیت مقالات مربوط به دانشگاه علوم پزشکی شیراز را بررسی نماییم . براي اینکار می توانیم به دو شکل جستجو را انجام دهیم .
1- ابتدا نام دانشگاه را در قسمت جستجو وارد و گزینه Search را کلیک نماییم .

41996478501115921157.jpg

جهت مطابقت هاي مرتبط در کادر مربوط به Affiliation Results نام ها را انتخاب و گزینه Find Unmatched Affiliations را کلیک نمایید.

77660201565629116786.jpg

2- در صورتی که نام موسساتی که به نحوي در ارتباط با دانشگاه مورد نظر می باشند را دقیقا" نمی دانیم ابتدا واژه Shiraz را وارد و سپس جستجو را شروع می نماییم .

42953742410435806632.jpg
مطابق جستجوي مورد اول اشکال مختلف نام را انتخاب می نماییم اما دراین نوع جستجو همانطور که در شکل ذیل مشخص گردیده تعداد نتایج بیشتري در صفحه نتایج جستجو نمایان می گردد .
 

حسان

Well-known member
Feed Back :

Feed Back :
توجه : به منظور یکنواخت کردن نام هاي وابسته تحت یک نام ، آیکون Feed Back را انتخاب و فرم مربوطه را جهت پیشنهاد به سایت Scopus تکمیل نمایید .


75962637830200190219.jpg

مثال : مطابق شکل بالا می خواهیم نام 5 زیر را در یک گروه با عنوان Shiraz University of Medical Sciences معرفی کنیم . براي اینکار کادرهاي مشخص شده را تکمیل و گزینه send را کلیک نمایید.
Faghihi Hospital Shiraz -1
Shiraz Univ.of Medical Sciences -2
Namazi Hospital-3
Pahlavi Hospital-4
Hafez Hospital -5


39361195341075658638.jpg
 

حسان

Well-known member
Details :

Details : جهت مشاهده دانشگاهها و موسساتی که با دانشگاه مورد جستجوي ما همکاري می نمایند گزینه فوق را کلیک نمایید .

30957142470481077079.jpg

علاوه بر مشاهده موسسات همکار ( Collabrating Affiliations ) می توان وضعیت علمی دانشگاه را از نظر نوع و تعداد مقالات نوشته شده ( Documents ) تعداد نویسندگان Authors ) عنوان مجلاتی که مقالات در آنها به چاپ رسیده (Sources) نمودار زمینه موضوعی مقالات چاپ شده (Subject Areas) و ..... رویت نمود .


25864588294838735846.jpg
 

حسان

Well-known member
Show Documents :

Show Documents :براي مشاهده مقالات مربوطه گزینه فوق را کلیک نمایید .

18866751386550793470.jpg

74075262615915931504.jpg
 

حسان

Well-known member
Advanced Search :

Advanced Search :در این جستجو می توان کلید واژه راوارد و با قرار دادن کد هایی که خود سایت مشخص نموده قبل ازواژه نوع آن را مشخص نمایید . تمامی کدها در جدولی مطابق شکل زیر مشخص گردیده است که با دوبار کلیک کردن بر روي آن به کادر مربوط به جستحو منتقل و توضیحات مربوط به استفاده آن نمایان می گردد.
مثال : واژه مورد نظر ما اسم یک نویسنده است .

54916949249987625831.jpg
 

حسان

Well-known member
Sources :

Sources :

72831564404780276980.jpg

به منظور آگاهی از عناوین نشریاتی که مقاله هاي آنها در سایت Scopus وارد می گردد گزینه فوق را انتخاب نمایید .

19339271929191429020.jpg

براي مشاهده نشریات فوق می توان به 4 طریق عمل نمود :
1-جستجو به صورت موضوعی
2- جستجو بر اساس نوع نشریات ( Publications Trade ، Conferece Proceedinds ، Book Series،Journal
3- جستجو بر اساس کلید واژه در عنوان و ...
4- جستجو بر اساس الفباي عنوان نشریات .


با کلیک بر روي عنوان یک مجله می توان جزییات کامل مجله از قبیل موضوع ، ناشر Issn پوشش سال این مجله در Scopus آخرین شماره از مجله ، تعداد مقالات به تفکیک سال Citation Tracker مقاله هاي Article In Press مقایسه علمی این مجله با مجلات دیگر ، مشاهده نمود .

مثال : مجله AAPS journal که براساس الفبایی جستجو شده است .

41878363178847203065.jpg
 

حسان

Well-known member
Analytics :

Analytics :

به منظور تحلیل علمی مجله یا مجله هاي مربوط به یک رشته خاص گزینه فوق را کلیک نمایید.

13251376747801578831.jpg

بعد از انتخاب این گزینه و تکمیل نمودن بخش مربوط به عنوان مجله و سپس زمینه موضوعی و کلیک بر روي گزینه Search صفحه اي گشوده می شود که کلیه مجله هاي موضوع انتخابی را به ترتیب حروف الفبا مرتب و با دوبار کلیک کردن بر روي آن وضعیت علمی مجله فوق را بر روي نمودار سمت راست صفحه مشاهده می نمایید . لازم به ذکر است که می توان بیش از یک انتخاب داشت که در این صورت هر مجله را به رنگی خاص بر روي نمودار نشان می دهد . براي مشاهده جزییات هر مجله بر روي Show info کلیک نمایید .

مثال : سه عنوان مجله زیر مورد بررسی قرار گرفته است :
Allergy -1
Journal of clinical immunology -2
Journal of immunology -3

69873031410368866966.jpg
 

حسان

Well-known member
My Alerts :

My Alerts :

لازمه استفاده از این بخش ثبت نام کردن در این سایت می باشد که با Register شدن می توانید از امکانات زیر استفاده نمایید :
1- ایجاد Alert از جستجو ها ، Alert از استنادها به نویسندگان ، Alert از استنادها به مقالات .
2-Save کردن جستجو ها براي استفاده در دفعات بعد .
3- ثبت نام کردن در گردهمایی هاي این سایت.
4- ایجاد یک پروفایل شخصی.

براي وارد شدن در این قسمت ابتدا با کلیک بر روي گزینه Register صفحه مربوطه را تکمیل و سپس گزینه My Alerts را انتخاب و وارد صفحه مربوطه شوید .


48582090098115656298.jpg
 

حسان

Well-known member
در این صفحه 3 نوع Alert مشخص گردیده است .

1- Search Alerts
Document Citation Alerts -2
3-Author Citation Alerts


Search Alerts :
محل این Alert مطابق شکل ذیل در صفحه نتایج جستجو می باشد . چنانچه تمایل داشته باشیم ازچاپ مقالات جدیدي که با موضوع جستجوي ما مشابه است اطلاع یابیم گزینه Save as Alert در صفحه نتایج جستجو را فعال نموده ، در دفعات بعدي ورود به سایت با کلیک بر روي My Alert می توانیم آنها را مشاهده نماییم .

87324083617605925020.jpg

Document Citation Alerts :
در صورت تمایل به اطلاع از استناد به مقاله ها در صفحه نتایج جستجو با کلیک کردن بر روي گزینه Abstract + Refs ابتدا وارد مقاله فوق شوید.

75087136246163324101.jpg

سپس با کلیک بر روي گزینه E-Mail Alert این Alert را مطابق شکل زیرایجاد نمایید .

11049213819765300270.jpg

Author Citation Alerts :
براي آگاهی از استناد مقالات جدید به مقالات یک نویسنده درقسمت Details مربوط به نتایج جستجو گزینه E-mail Alert را کلیک نموده و این Alert را فعال می نماییم.

41249597960335504636.jpg
 

حسان

Well-known member
My List :

کلیه اعمالی که در این سایت انجام می گیرد بصورت موقت در My List ذخیره می گردد . چنانچه تمایل به ذخیره دائم کلیه جستجوهاي خود داشته باشید می بایستی مقالات را انتخاب و سپس بر روي گزینه Add to List در صفحه نتایج جستجو کلیک نمایید .

74410272711747442939.jpg

آنگاه گزینه My List را از نوار بالاي سایت انتخاب نموده و وارد صفحه مربوطه شوید .
39110604591126729542.jpg

بعد از ورود به این صفحه گزینه Save this List را انتخاب و با در نظر گرفتن یک عنوان دلخواه براي آن نتایج جستجو را براي همیشه در My Profile خود ذخیره نمایید .
46655068802446415336.jpg
 

حسان

Well-known member
My Profile :

My Profile :

براي دسترسی به صفحات شخصی و به عبارت دیگرکلیه جستجوها و Alert ها گزینه فوق را کلیک نمایید .
16025064713276542645.jpg

My Profile از 5 بخش زیر تشکیل شده است .
03801738293613931341.jpg30764117263869890527.jpg

1- Saved Searches : جهت دسترسی به نتایج جستجوهاي انجام شده . در این صفحه امکان Up Date کردن یا تغییر در جستجو ، ذخیره کردن آن یا تغییردر Alert وجود دارد .
2- My Alerts : دسترسی به تمام Alert هاي ساخته شده .
3- My Saved Lists : مشاهده جدول جستجوهاي انجام شده .
4- My Authors : مشاهده جزئیات مربوط به نویسندگان.
5- Personal Profile & Scopus Settings : تغییر در اطلاعات شخصی از قبیل user name ، Password ، E-mail و...
6-Refworks Settings : در صورت اشتراك نرم افزارهاي مدیریتی مانند Ref. Manager این گزینه جستجو گر را جهت گرفتن خروجی یاري خواهد کرد .
7- Change Password : تغییر اطلاعات مربوط به Register شدن در سایت.
 
بالا