kian

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1385
رشته تحصیلی
ژنتیک
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ژنتیک پزشکی

امضا

پر تنهایی تهی از لحظه یک واژه ناب...پر خالی شدن از وسوسه دیدن یک قطره آب.. که پر برکه تنهایی بین من و ماست...
بالا