نفس

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
1387
رشته تحصیلی
هوشبری
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ویژه

امضا

تا لحظه ی شکست به خدا ایمان داشته باش

خواهی دید که آن لحظه هرگز نخواهد رسید...
بالا