*فرناز*

مقطع تحصیلی
کارشناسی
سال ورود به مقطع
88
رشته تحصیلی
علوم ازمایشگاهی
رشته مورد علاقه برای آزمون مقطع بعدی
ژنتیک انسانی
بالا