کنکوری های ارشد بهداشت محیط95

12500

Member
هیدرولیک :تستا کتاب سینا 2

برادران+تستا کتاب خانیران

انتقال توزیع: دکتر محوی+کتاب تست سینا 2 برادران+تست خانیران

تصفیه آب:مهندسی اب قسیم+تکنولوزی اب و فاضلاب ززولی

تصفیه فاضلاب:متکف جلد 3 و 4و5و تکنولوزی اب و فاضلاب ززولی

شیمی و میکروب:کتاب مهناز نیک آیین اصفهان و کتاب ززولی

الودگی هوا:جرمی کولز جلد 1و 2(فصل 1و2و3 بسیار مهمه و سوال خیز)

مواد زائد و جامد:هند بوک مدیریت پسماند چوپانگلوس جلد 1 و 2(فصل بازیافت و کمپوست و لندفیل و زباله سوز مهمه)

کلیات بهداشت:درسنامه جامع ززولی+کتاب تست ززولی (خیلی کتاب خوبیه)

زبان:لغات 504+تافل+متن های کتاب لزگی(هر چند ک ب دلیل حذف ماشین حساب وقت زیادی سر جلسه واسه زبان نذاشتم
 
بالا