کسی های اموزشی سنا یا شرکت کرده میشه راهنمایی ام کنید

بالا