کتاب آشنایی با مواد صناعی اعتیاد آور | مواد مخدر صنعتی

jereni

New member
کتاب آشنایی با مواد صناعی اعتیاد آور | مواد مخدر صنعتی

از مقدمه کتاب:

مواد صنعتی شیمیایی شامل یکسری از مواد صناعی موثر بر سیستم اعصاب مرکزی بوده ودارای اثرات تحریک کنندگی و یا توهم زایی و یاهردو است. این دسته از داروها به اسامی مختلفی نام برده می شوند که شامل illicit club drugs ، drugs, designer drugs و synthetic drugs است. نامگذاری این دسته از داروها روز به روز دچار دگرگونی می شود که این به دلیل ماهیت ساختاری این داروها بوده, به طوری که با اندکی تغییر, داروهای جدیدتری با اثرات متفاوت برسیستم اعصاب مرکزی تولید می گردد. این داروها طیف وسیعی از مواد را دربر می گیرد ولی در این جا سعی شده است که برعوامل شایع تاکید شود. این دسته از داروها به دلیل اینکه اختلال در ادراک و خلق ایجاد می کنند, تحت عنوان داروهای روان گردان نیز نامیده می شوند.

مطالب کتاب:

فصل اول: کلیاتی درباره مواد صناعی اعتیادآور: طبقه بندی انواع مواد، طبقه بندی داروهای اعتیادآور، اعتیاد و ناقل های شیمیایی مغز، پیشگیری از گرایش به اعتیاد و …

فصل دوم: انواع مواد مخدر صناعی افیونی: متادون، بوپره نورفین، لوومتادیل، اوکسی کونتین، دی فنوکسیلات، کدئین، فنتانیل

فصل سوم: انواع مواد صناعی اعتیاد آور غیرافیونی: گاماهیدروکسی بوتیریک اسید، کتامین، ال اس دی، کوکایین، مت آمفتامین، سایر محرک ها، مواد استنشاقی و …

دانلود کتاب

منبع: دانلود رایگان کتاب و مقاله ای تحویل
 
بالا