پره انترنی اسفند91

dr.d

New member
شهریور به نمرات پره 15 تا اضافه کردن.امتحان ما هم که سخت تر بود.انشالا واسه ما هم اضافه میکنن.توکل بخدا.
 
بالا