پرستاران icu oh

critical nurse

New member
در مواقع باز بودن استرنوم در صورت نیاز به cpr می شه ماساژ قلبی خارجی داد تا پزشک معالج برسه؟
 
بالا