پاسخ به پرسشهای دارویی و پزشکی

درود

در این سرنگار این تن بر آنم که گر زدست برآید پاسخگوی پرسشهای پزشکی و دارویی بالینی دوستان باشم

می کوشم که یک روز در میان پرسشها را پاسخ گویم
 
بالا