وضعیت ثبت ونگهداری اثار باستانی کردستان ایران

varia

Well-known member
استانشهرنام اثروضعیت
آذربایجان غربیمهابادغارسولانثبت در فهرست اثارملی ایران
کرمانشاهکرمانشاهبیستونثبت جهانی و ثبت در فهرست اثارملی ایران
کرمانشاهکرمانشاهطاق بستاندر حال ثبت جهانی و ثبت در فهرست اثارملی ایران
کرمانشاهکنگاورمعبد اناهیتادر حال ثبت جهانی و ثبت در فهرست اثارملی ایران
کرمانشاهسرپل ذهابقلعه یزد گردثبت در فهرست اثارملی ایران
کرمانشاهروانسرغار قوری قلعهدر حال ثبت جهانی و ثبت در فهرست اثارملی طبیعی ایران
کرمانشاهروستای ریجابروستای تاریخی وگردشگر ریجابثبت در فهرست اثارملی طبیعی ایران
کردستانروستای هورامانروستای تاریخی وگردشگر هورامانثبت در فهرست اثارملی طبیعی ایران
کردستانمریواندریاچه زیواردر حال ثبت جهانی و ثبت در فهرست اثارملی طبیعی ایران
وضعیت ثبت ونگهداری اثار باستانی کردستان ایران
 
بالا