مطالعه گروهی ارشد میکروب پزشکی 94

وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.

sara77

New member
واااااااااااااااااییییییی خیلی زیاد میشه و تخصصی
من این همه بیو خوندم حالا اینا بکنار کاش واسه بچه های ویروس و قارچ که 2 درس براشون حدف شد یه سلولی جاش گداشتن واسه ما فرقی نکرد سلولی اومد جای بیو
 

sara77

New member
سارا همه ضرر کردیم / قارچ و انگل بگوووووووووووووو
مگه تو اینارو نخوندی؟؟؟ پ این همه وقت چیکار میکردی منو بگو که وقتم رو بیو تلفید حالا جهنمو ضرر میگم اطلاعاتم رفته بالا با سلولی چیکار کنم من اعصاب خوندن سلولی رو ندارم باز 100 رحمت به بیو سلولی زیادهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

love virology

New member
سارا من وقتم برای ژنتیک و ویروس و ایمنی و باکتری گذاشتم / اون موقع هم گفتم قارچ وقت نمیزارم / امروز میخاستم دیگه ازمون ندم شرایط منو ویروس تعیین نمیکنه مسخرس قارچ و انگل مشخص میکنه ا ههههههههههههههههههههههههههههههههه
 

sara77

New member
سارا من وقتم برای ژنتیک و ویروس و ایمنی و باکتری گذاشتم / اون موقع هم گفتم قارچ وقت نمیزارم / امروز میخاستم دیگه ازمون ندم شرایط منو ویروس تعیین نمیکنه مسخرس قارچ و انگل مشخص میکنه ا ههههههههههههههههههههههههههههههههه

خب اگه اونارو خوب خونده باشی در حد تخصصش که حله
 

amin5

New member
سلام.اگه اینا آوردن همه رشته هارو زیر گروهی کردن و درس همه رشته ها یکی شده پس حتما ضریب درسایی که مربوط به ما نمیشه 0 میشه.کرم برای درس انگل ضریب 3/5 داشت قبل این کار ولی اصلا برای ما درس کرم وجود نداشت.پس حتما مثل وزارت علوم درصد بعضی درسا 0 میشه
 

shima2020

New member
سلاوليو چيکار. کنيم خداااااااا, اينهمه بيو خونديم,چقد بيچاره ايم ماااا
 

saber_bacteria

New member
ﺣﻖ ﺧﻮری ﻓﺎﺣﺶ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻃﺮح در آزﻣﻮن ارﺷﺪ _94 ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﻃﺮح
ﺣﻖ ﺧﻮری ﻓﺎﺣﺶ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻃﺮح در آزﻣﻮن ارﺷﺪ _94 ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﻃﺮح ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ آزﻣﻮن دﻫﯿﺪ !
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اداره ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻃﺮح
از ﺳﺎل 94 دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ اﻋﻢ از ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، ﭘﺮﺳﺘﺎری ، اﺗﺎق ﻋﻤﻞ ، ﻫﻮﺷﺒﺮی و دﯾﮕﺮ رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح دار ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﻃﺮح در آزﻣﻮن ارﺷﺪ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮم آﺧﺮ و ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ در آزﻣﻮن ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮری ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .
ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻫﻢ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر درﻣﻘﺎﻃﻊ ﮐﺎرداﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و آزاد ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ ﻫﯿﭻ ﮐﻤﺒﻮدی از ﻧﻈﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﻃﺮح اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯿﺸﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺷﺒﺎع روﺑﺮو
ﻫﺴﺘﯿﻢ .
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﯿﻦ ﺧﻮدﺷﻮن ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺒﺎر ﻗﺒﻞ ﻃﺮح اﯾﻦ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯿﺘﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ
و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺨﺒﻪ ﮐﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ وارد رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺷﺪه اﻧﺪ
وﻟﯽ ﻋﻤﻼ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺪ ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻃﺮح ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .
ﺣﺎل ﺗﺼﻤﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺷﻤﺎﺳﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻪ اﺟﺎزه ﺑﺪﯾﺪ ﺣﻘﺘﺎن ﺧﻮرده ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺘﻮان ﮐﺎری ﮐﺮد
ﺗﻤﺎم ﺣﺮف ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ : دوﺑﺎر آزﻣﻮن ﻗﺒﻞ ﻃﺮح ، ﯾﮑﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮی ﺗﺮم آﺧﺮ و ﯾﮑﺒﺎر ﯾﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ،
آﯾﺎ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ ؟

لطفا با به اشتراک گذاری این لینک به ما کمک کنید ما نیازمند کمک شما هستیم.
اتحاد اتحاد و اجتماع پیراپزشکان کشور

http://olumpezeshki.ir/thread15597.html
 

mojnia

New member
یه غلطی.کردن خودشون هم گیر کردن توش

5.jpg
 

maryam92

New member
بچه ها دفترچه راهنما اومده رو سایت

امتحان 31 اردیبهشت و یک خرداد

ضرایب
باکتری5
قارج1
ویروس 1/5
ایمنی1/5
انگل شناسی1
سلولی مولکولی1
زبان 2
متاسفانه سوالات انگل شامل تک یاخته و کرم هاست
 
آخرین ویرایش:

abtin13

New member
بچه ها دفترچه راهنما اومده رو سایت

امتحان 31 اردیبهشت و یک خرداد

ضرایب
باکتری5
قارج1
ویروس 1/5
ایمنی1/5
انگل شناسی1
سلولی مولکولی1
زبان 2
متاسفانه سوالات انگل شامل تک یاخته و کرم هاست

سوالات کرم شناسی رو میشه تا حدودی حدس زد که بیشتر از کدوم قسمت میاد.همون طور که سوالات تک یاخته تا الان تقریبا یا همیشه نصفش از مالاریا و لیشمانیا میومد ، کرم شناسی هم بعضی قسمتها احتمال اینکه ازشون سوال بیاد زیاده
 

ع ل ی رضا

New member
یه توصیه : واسه ایمنی و ویروس کتابای سعید دانشمندی رو شروع کنید... با بیست روز خوندن قول میدم هر دوتاشو بین 60 تا 80 بزنید... حجمشونم زیاد نیست علاوه بر اون بیشتر حجم کتاب رو تست تشکیل میده و نیازی هم به هیچ کتاب دیگه ای نیست...راهی که میگم ضمانت شدست و خودم و چند نفر دیگه رفتن....البته کتاباشو فک نکنم بشه به راحتی گیر بیارید...
 

love virology

New member
علیرضا اقا انگل دانشمندی خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ کرم بیشتر نماتود ها میدن اسکاریس اینا
 

ع ل ی رضا

New member
علیرضا اقا انگل دانشمندی خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ کرم بیشتر نماتود ها میدن اسکاریس اینا

زمان ما که کرم نبود !...کتابای دانشمندی رو من ایمنی و ویروسشو خوندم خیلی عالی بود...بخصوص ویروسش...اما انگلشو ندیدم...با توجه به ضریبی که اومده اگه دوران کارشناسی تجربه کرم خوندن رو دارید میشه روش وقت گذاشت اما اگه ندارید همینی که برید فقط بخشهای مهمشو بخونید به صرفه تره...مثلا میشه از کتاب آی کیوb استفاده کرد و فهمید کدوم بخشها بیشترین سوالات رو داشته...
 

saber_bacteria

New member
دوستان الان تعداد سوالات چنتاست برای رشته میکروب ؟
و آیا سوالات همه درسای ما با همه درسای بچه های ویروس قارچ انگل یکیه؟؟؟

و اینکه سلولی چی بخونیم؟؟؟؟؟؟
کرم ها چی بخونیم؟؟؟
 
وضعیت
موضوع بسته شده است و نمی‌توان پاسخ جدیدی فرستاد.
بالا