فلج خواب

بختك به حالتى ميگويند كه فرددرحاليكه درخواب عميق است، ناگهان بيدارشده واحساس ميكند چيزى رو قفسه سينه اش سنگينى ميكند(معمولا حس ميكندموجودى روى سينه اش نشسته است) و بهيچوجه نميتواند بدنش راتكان بدهد تا آن موجود راكنار بزند! فرد ابرازميكند كه كاملا به محيط اطرافم آگاه بودم امااصلا نميتوانستم تكان بخورم! گاهى فردصداهايى را نيزميشنود وحتى چيزهاى عجيبي ميبيند! درمواردى فردحس ميكند كه موجود ديگرى هم دراتاق حضوردارد! ياحتى احساس ميكندكه درحال خارج شدن از جسم خود است!! اينها موارديست كه افراد براى توصيف بختك بكار ميبرند...!

-اماحقيقت ماجرا چيست؟
درپزشكى به اين حالت فلج خواب (sleep paralysis)
ميگويند!
اين يك اختلال شايع خواب است كه ٢٥٪ انسانها درزندگى آنراتجربه كرده اند!
درحالت عادى وقتى بدن شما وارد فاز rem خواب ميشود، شروع به ديدن روياميكند! بطور طبيعى دراين فاز، فرماندهى مغز ازروى بدن برداشته ميشود وپيغامى از مغز به عضلات نميرسد! دليل آنهم مشخص است! شما وقتى خوابِ دويدن ميبينيد،نبايد پيغامى ازمغز به عضلات برسد! وگرنه حين خواب ازجايتان بلند ميشويد وشروع به دويدن ميكنيد در اتاقتان!!
وقتى هم كه رويا به پايان ميرسد وفرد ازفاز rem خواب خارج ميشود،بلافاصله مغز كنترل بدن را مجدد دردست ميگيرد!
امادرافرادى كه فلج خواب دارند،اين نظم بهم ميريزد و وقتى كه ازخواب rem خارج و درحال بيدار شدن هستند، هنوز كنترل مغز به روى عضلات برنگشته است! لذا فرد بيدار است و تمام حواسش كارميكند، اما نميتواند تكان بخورد!!و اين حالت چند ثانيه ياحتى دقيقه طول ميكشد كه به آن فلج خواب ميگويند

-علت فلج خواب (بختك) چيست؟
خستگى روزانه! اضطراب زياد در زندگى، داروهاى خواب آور، برخى آنتى هيستامين ها، غذاى زياد قبل خواب، كم خوابي، ترس، نوشيدن زيادِ كافئين

-درمان اين مشكل چيست؟
اولا بدانيدبختك هيچ خطرى نداره! نه خطرجسمى ونه روحى!
درلحظه اى كه دچارفلج خواب (بختك) شده ايد،سعى كنيد روى يك نقطه از بدنتان (مثلاانگشت شصتِ دستِ راست) متمركزشويد وفقط آن نقطه را تكان دهيد! بلافاصله مشكل برطرف خواهدشد
براى تكرارنشدن اين مشكل سعى كنيد: ورزشهاى منظم درروزانجام دهيد، استرس واضطرابتان راكاهش دهيد!
قبل خواب زياد چاى ننوشيد، كمتر غذابخوريد،طاقباز نخوابيد!
اگر بيش از شش ماه است كه اين مشكل راداريد به پزشك مراجعه كنيد..
-ضمنا گرفتن دماغ بختك در آن لحظه هم كمكى به پولدارشدن شما نميكند : )
 
بالا