دفعات استفاده از فنون جودو در مسابقات ورزشی

mashzahra

New member
mwhcswsx8xjj6bl6oev.jpg

دفعات استفاده از فنون جودو در مسابقات ورزشی

اطلاعات زیر طی یک دهه از سال 1962 الی 1971 جمع آوری شده و تعداد دفعات استفاده از فنون جودو که منجرب به پیروزی در مسابقات قهرمانی دبیرستان های ژاپن شده را نشان میدهد.

بقیه در ادامه مطالب· Uchimata .................. 342 .......اوچی ماتا
· Seoinage .................. 206 ....... سئوی ناگه
· Osotogari ................. 176 .......اوسوتوگاری
· Yoko Shiho Gatame ......... 118 .......یوکو شیهو گاتامه
· Kuzure Kami Shiho Gatame .. 114 .......کوزوره کامی شیهو گاتامه
· O Uchi Gari ................ 88 .......او چی گاری
· Harai Goshi ................ 78 .......هارای گوشی
· Kaeshi Waza ................ 72 .......کائشی وازا
· Tai Otoshi ................. 71 .......تای اوتوشی
· Kami Shiho Gatame .......... 68 .......کامی شیهو گاتامه
· Tsuri Komi Goshi ........... 64 .......تسوری کومی گوشی
· Okuri Eri Jime ............. 63 .......اکوری اری جیمه
· Kesa Gatame ................ 63 .......کسا گاتامه
· Ko Soto Gari ............... 53 .......کو سوتو گاری
· Harai Makikomi ............. 50 .......هارای مکی کومی
· Tate Shiho Gatame .......... 47 .......تاته شیهو گاتامه
· Kuzure Kesa Gatame ......... 42 .......کوزوره کسا گاتامه
· Osoto Otoshi ............... 37 .......آموزش جودو اوسوتو گوشی
· Osoto Makikomi ............. 36 .......اوسوتو مکی کومی
· Okuri Ashi Barai ........... 28 .......اکوری آشی بارای
· Kuzure Yoko Shiho Gatame ... 28 .......کوزوره یوکو شیهو گاتامه
· Jujigatame ................. 24 .......جوجی گاتامه
· Ko Soto Gake ............... 16 .......کوسوتو گاکه
· Sukuinage .................. 15 .......سوکوی ناگه
· Ogoshi ..................... 13 .......اوگوشی
· Ushiro Goshi ............... 12 .......اوشیرو گوشی
· Sukashi Waza ............... 12 .......سوکاشی وازا
· Ushiro Kesa Gatame ......... 11 .......اوشیرو کسا گاتامه
· Tomoenage .................. 11 .......تو مو ای ناگه
· Morote Gari ................ 11 .......موروته گاری
· Jujijime ................... 11 .......جوجی جیمه
· Udegarami ................... 9 .......اوده گارامی
· Kata Guruma ................. 9 .......کاتا گوروما
· De Ashi Barai ............... 9 .......دی آشی بارای
· Sasae Tsuri Komi Ashi ....... 8 .......ساسائی تسوری کومی آشی
· Ude Hishigi Hiza Gatame ..... 7 .......اوده هیشیگی هیزا گاتامه
· Kata Gatame ................. 7 .......کاتا گاتامه
· Wakagatame .................. 6 .......واکا گاتامه
· Utsuri Goshi ................ 6 .......اوتسوری گوشی
· Hadakajime .................. 6 .......هاداکا جیمه
· Katahajime .................. 5 .......کاتا هاجیمه
· Uranage ..................... 2 .......اوراناگه
· Tani Otoshi ................. 2 .......تانی اوتوشی
· Uki Goshi ................... 1 .......اوکی گوشی
· Sankakujime ................. 1 .......سانکا کو جیمه
· Kuchigi Taoshi .............. 1 .......کوچی گی تااُشی
· Harai Tsuri Komi Ashi ....... 1 .......هارای تسوری کومی آشی
 
بالا