دانلود کتاب بسیار جامع 1110 صفحه ای آشنایی کامل با بیماری ها

farzad.lab

مدیر بخش
کتاب 1110 صفحه ای آشنایی کامل با بیماری ها :riz304: :riz277:

illness-takbook.jpg
در این کتاب میخوانید :


◊ آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ ـ glaucoma primary close angle
◊ آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز ـ glaucoma chronic open angle
◊ آب‌ مروارید ـ cataract
◊ آبسه‌ آنوركتال‌ ـ anorectal abscess
◊ آبسه‌ پستان‌ ـ breast abscess
◊ آبسه‌ ریه‌ ـ lung abscess
◊ آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ ـ brain or epidural abscess
◊ آبله‌ مرغان‌ ـ chickenpox
◊ آپاندیسیت ـ appendicitis ‌
◊ آترواسكلروز (تصلب‌ شرایین‌) ـ atherosclerosis
◊ آتلكتازی‌ ـ atelectasis
◊ آرتریت‌ روماتویید كودكان‌ ـ arthritis juvenile rheumatoid
◊ آرتریت‌ عفونی‌ (چركی‌) ـ arthritis infectious
◊ آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌ ـ psoriatic arthritis
◊ آرتیت‌ روماتوئید ـ arthritis rheumatoid
◊ آرنج‌ تنیس‌بازان ـ tennis elbow ‌
◊ آزبستوز ـ asbestosis
◊ آسم‌ ـ asthma
◊ آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌ ـ barotitis media
◊ آفت دهان ـ canker sores

و صد ها بیماری دیگر ....

برای دانلود و دیدن ادامه بیماری ها اینجا کلیک کنید
 

naseh

New member
کتاب 1110 صفحه ای آشنایی کامل با بیماری ها :riz304: :riz277:

مشاهده فایل‌پیوست 554
در این کتاب میخوانید :


◊ آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ ـ glaucoma primary close angle
◊ آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز ـ glaucoma chronic open angle
◊ آب‌ مروارید ـ cataract
◊ آبسه‌ آنوركتال‌ ـ anorectal abscess
◊ آبسه‌ پستان‌ ـ breast abscess
◊ آبسه‌ ریه‌ ـ lung abscess
◊ آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ ـ brain or epidural abscess
◊ آبله‌ مرغان‌ ـ chickenpox
◊ آپاندیسیت ـ appendicitis ‌
◊ آترواسكلروز (تصلب‌ شرایین‌) ـ atherosclerosis
◊ آتلكتازی‌ ـ atelectasis
◊ آرتریت‌ روماتویید كودكان‌ ـ arthritis juvenile rheumatoid
◊ آرتریت‌ عفونی‌ (چركی‌) ـ arthritis infectious
◊ آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌ ـ psoriatic arthritis
◊ آرتیت‌ روماتوئید ـ arthritis rheumatoid
◊ آرنج‌ تنیس‌بازان ـ tennis elbow ‌
◊ آزبستوز ـ asbestosis
◊ آسم‌ ـ asthma
◊ آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌ ـ barotitis media
◊ آفت دهان ـ canker sores

و صد ها بیماری دیگر ....

برای دانلود و دیدن ادامه بیماری ها اینجا کلیک کنید
mer30 داش فرزاد

- - - Updated - - -

کتاب 1110 صفحه ای آشنایی کامل با بیماری ها :riz304: :riz277:

مشاهده فایل‌پیوست 554
در این کتاب میخوانید :


◊ آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ زاویه‌ بسته‌ اولیه‌ ـ glaucoma primary close angle
◊ آب‌ سیاه‌ چشم‌، نوع‌ مزمن‌ زاویه‌ باز ـ glaucoma chronic open angle
◊ آب‌ مروارید ـ cataract
◊ آبسه‌ آنوركتال‌ ـ anorectal abscess
◊ آبسه‌ پستان‌ ـ breast abscess
◊ آبسه‌ ریه‌ ـ lung abscess
◊ آبسه‌ مغزی‌ یا اپی‌دورال‌ ـ brain or epidural abscess
◊ آبله‌ مرغان‌ ـ chickenpox
◊ آپاندیسیت ـ appendicitis ‌
◊ آترواسكلروز (تصلب‌ شرایین‌) ـ atherosclerosis
◊ آتلكتازی‌ ـ atelectasis
◊ آرتریت‌ روماتویید كودكان‌ ـ arthritis juvenile rheumatoid
◊ آرتریت‌ عفونی‌ (چركی‌) ـ arthritis infectious
◊ آرتریت‌ مرتبط‌ با پسوریازیس‌ ـ psoriatic arthritis
◊ آرتیت‌ روماتوئید ـ arthritis rheumatoid
◊ آرنج‌ تنیس‌بازان ـ tennis elbow ‌
◊ آزبستوز ـ asbestosis
◊ آسم‌ ـ asthma
◊ آسیب‌ به‌ گوش‌ میانی‌ در اثر تغییرات‌ فشاری‌ ـ barotitis media
◊ آفت دهان ـ canker sores

و صد ها بیماری دیگر ....

برای دانلود و دیدن ادامه بیماری ها اینجا کلیک کنید
MER30 داش فرزاد
 
بالا