حق تاسیس آزمایشگاه برای فارغ التحصیلان بیوتکنولوژی پزشکی ، صحیح یا غلط ؟

arezoomand

New member
شما میدونین که میشه با دکترای بیوتکنولوژی پزشکی ازمایشگاه تاسیس کرد یا نه؟و اینکه اولویت دانشگاه ها برای بیوتکنولوژی چطوره؟
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

zeindinho

New member
عزيزم ازمايشگاه طبي نميشه زد اما ازمايشگاه تحقيقاتي ميشه كه طبعا امكانات زياد وهزينه زيادي ميطلبه و شركت زيست فناوري هم ميشه زد كه تو پارك تحقيقاتي لصفهان از اين شركت ها هس كه كاراي توليدي انجام ميدن
 

arezoomand

New member
عزيزم ازمايشگاه طبي نميشه زد اما ازمايشگاه تحقيقاتي ميشه كه طبعا امكانات زياد وهزينه زيادي ميطلبه و شركت زيست فناوري هم ميشه زد كه تو پارك تحقيقاتي لصفهان از اين شركت ها هس كه كاراي توليدي انجام ميدن

ممنون از راهنمایی هاتون.من فکر میکردم میشه با 2 تا دکترای دیگه مثل میکروب و بیو شیمی ازمایشگاه طبی هم تاسیس کرد.
 

kiana

New member
ممنون از راهنمایی هاتون.من فکر میکردم میشه با 2 تا دکترای دیگه مثل میکروب و بیو شیمی ازمایشگاه طبی هم تاسیس کرد.


سلام دوست عزیز طبق آیین نامه وزارت بهداشت دکترای بیوتکنولوژی پزشکی یا ژنتیک پزشکی می تونند با 3 نفر دکترای شاخه های دیگر وزارت مثل میکروب یا بیو یا هماتو و ... می تونند آزمایشگاه تشخیص طبی دایر کنند
 

mj1919

New member
سلام دوست عزیز طبق آیین نامه وزارت بهداشت دکترای بیوتکنولوژی پزشکی یا ژنتیک پزشکی می تونند با 3 نفر دکترای شاخه های دیگر وزارت مثل میکروب یا بیو یا هماتو و ... می تونند آزمایشگاه تشخیص طبی دایر کنند

آيين نامه تاسيس و اداره آزمايشگاه هاي تشخيص طبي و آسيب شناسي
متن قانون:
ماده 1 تعريف :
1- آزمايشگاه تشخيص طبي و آسيب شناسي ، موسسه پزشكي است كه طبق ضوابط قانوني ايجاد مي گردد و در آن نمونه هاي حاصل از بدن انسان براي تشخيص و كنترل بيماريها و تاثير درمان مورد آزمايش قرار مي گيرد، هر آزمايشگاه تشخيص طبي نسبت به نوع تخصص و صلاحيت علمي مسئول يا مسئولين فني و براساس مجوزهاي صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي داراي يك يا چند بخش از بخشهاي زير مي تواند باشد.
الف) بيوشيمي
ب) خون شناسي
ج) ميكروب شناسي ( باكتري شناسي، انگل شناسي،‌ويروس شناسي ،‌ قارچ شناسي)
د) ايمني شناسي و سرم شناسي
ه) آسيب شناسي تشريحي و ياخته شناسي (سيتولوژي و پاتولوژي)
و) ژنتيك پزشكي و مولكولي

ماده 2 تاسيس :
1-2) تاسيس آزمايشگاه قبل از هر گونه اقدام منوط به كسب موافقت اصولي و يا مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد.
2-2- اجازه تاسيس آزمايشگاه به كساني داده مي شود كه داراي شرايط ذيل باشند:
الف) تابعيت جمهوري اسلامي ايران
ب) نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر
ج) دارا بودن يكي از مدارك تعيين شده ذيل:
دكتراي تخصصي آسيب شناسي باليني وتشريحي (يا هردو)
دكتراي تخصصي علوم آزمايشگاهي
دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
دكتراي تخصصي تك رشته اي علوم آزمايشگاهي

تبصره 1- نهادها و موسسات دولتي و يا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند به شرطي مي توانند تقاضاي تاسيس آزمايشگاه نمايند كه داراي مجوز قانوني، اجازه تاسيس موسسات پزشكي قيد باشد
تبصره 2- به موسس ازمايشگاه بيش از يك پروانه تاسيس داده نمي شود
تبصره 3- احراز صلاحيت موسس يا موسسين براساس شرايط فوق الذكر(ماده 2 و تبصره هاي مربوطه) به عهده كميسيون قانوني مصرح در ماده 20 مي باشد.
تبصره 4) در موارديكه موسس آزمايشگاه يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد وراث او مي توانند با ارائه گواهي تسليم حصر وراثت و معرفي يك نفر بعنوان مسئول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست صدور پروانه مسئوليت فني موقت نمايند. اعتبار اين پروانه به مدت 2 سال خواهد بود. وراث مكلفند ظرف مهلت يادشده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به معرفي شخص و يا اشخاص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه بعنوان موسس جديد اقدام كنند در غير اينصورت موسسه تعطيل خواهد شد.
د) انتقال پروانه تاسيس به غير توسط موسس ممنوع است مگر با موافقت كميسيون قانوني ماده 20 ضمناً براي افرادي كه يكبار پروانه تاسيس گرفته باشند و بهر علتي به شخص يا اشخاص واجد شرايط ديگري واگذار كرده باشند براي بار دوم پروانه تاسيس صادر نخواهد شد. ولي با رعايت ساير مقررات، پروانه تاسيس يك آزمايشگاه را مي توان به آنها منتقل نمود.
ر) درمانگاهها مي توانند با افزايش بخش آزمايشگاه به پروانه تاسيس مركز مذكور و با معرفي مسئول فني واجد شرايط به دانشگاه ها و موافقت كميسيون قانوني در اين رشته فعاليت نمايند.
ز) كميسيون قانوني با رعايت قوانين مصوب و مفاد اين آييننامه اقدام به بررسي و صدور پروانه خواهد بود. ماده 3 : انتقال بهره برداري،‌ تعطيل 1-3) انتقال آزمايشگاه دائر از يك محل ديگر منوط به موافقت دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مقصد با اخذ پروانه تاسيس جداگانه طبق ضوابط مربوطه خواهد بود.
2-3) آزمايشگاه هاي بيمارستانهاي خصوصي مي بايستي در داخل محوطه مربوطه داير گردند و حق نصب تابلوي جداگانه بعنوان آزمايشگاه در محوطه خارج از بيمارستان را ندارند و فقط مي توانند نام آزمايشگاه، نام مسئول فني و تخصص مربوطه رادر تابلوي راهنماي بيمارستان قيد نمايند.
3-3) شروع بكار ، بهره برداري و ادامه فعاليت آزمايشگاه منوط به معرفي كاركنان پزشكي و پيراپزشكي و اعلام تجهيزات موردنياز و ساير مدارك طبق ضوابط اعلام شده توسط دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه و تاييد كميسيون قانوني آزمايشگاهها و كسب پروانه و رعايت ضوابط قانوني و مقررات مندرج در اين آييننامه و دستورالعمل هاي مربوطه خواهد بود.
4-3) تعطيل آزمايشگاه حداكثر تا شش ماه مجاز است مگر در مورد ماموريتهاي اداري، آموزشي و بيماري كه مورد قبول دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني مربوطه قرار گيرد و در هر صورت موضوع تعطيلي آزمايشگاه بايد به اطلاع دانشگاه مربوطه برسد. چنانچه اين امر رعايت نگردد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط مي تواند با توجه به نياز منطقه در محدوده آن آزمايشگاه به فرد ديگري طبق ضوابط و يا اعلام نظر نهايي توسط كميسيون قانوني آزمايشگاهها اجازه تاسيس آزمايشگاه بدهد. تبصره ) افراديكه بدون اطلاع اقدام به تعطيلي آزمايشگاه بيش از دو ماه بنمايند دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذيربط، مي تواند با توجه به نياز منطقه در محدوده آن آزمايشگاه به فرد ديگري طبق ضوابط اجازه تاسيس آزمايشگاه بدهد.

ماده 7: مسئول فني
1-7) مسئول فني بايد داراي يكي از مدارك زير باشد:
دكتري تخصصي آسيب شناسي باليني يا تشريحي (يا هر دو)
دكتراي تخصصي علوم آزمايشگاهي
دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاهي
دكتراي تخصصي تك رشته اي علوم آزمايشگاهي
تبصره ) متخصصين تك رشته اي تنها مسئوليت فني آزمايشگاهي را مي توانند بپذيرند كه در همان رشته فعاليت مي نمايد. در صورتيكه متخصصان تك رشته اي بخواهند مسئوليت فني آزمايشگاه تشخيص طبي را بپذيرند لازم است چهار نفر رشته ، همزمان معرفي شوند.
 
آخرین ویرایش:

mj1919

New member
سلام دوست عزیز طبق آیین نامه وزارت بهداشت دکترای بیوتکنولوژی پزشکی یا ژنتیک پزشکی می تونند با 3 نفر دکترای شاخه های دیگر وزارت مثل میکروب یا بیو یا هماتو و ... می تونند آزمایشگاه تشخیص طبی دایر کنند

مطابق قانون، در پست بالا، همانطوری که عنوان گردید،
دکتری تخصصی بیوتکنولوژی، نمی تواند مجوز تاسیس آزمایشگاه تشخیصی بگیرد،
 

mahdieh

New member
به نظرم فیلد کاری ما هم طوری نیست که مربوط به آزمایشگاه طبی باشه.. شرکت های زیست فناوری برای رشته ما مناسب تر هستن و البته موارد دیگه ای هم هست که بعد ها روشن میشیم دوستان
 

mj1919

New member
به نظرم فیلد کاری ما هم طوری نیست که مربوط به آزمایشگاه طبی باشه.. شرکت های زیست فناوری برای رشته ما مناسب تر هستن و البته موارد دیگه ای هم هست که بعد ها روشن میشیم دوستان

سلام
من کارشناسی بیوتکنولوژی دارم،
ارشد بیوشیمی و الان دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی،
(این رو گفتم که باز یه وقت کسی نگه شما که داری نقطه میخونی تو تاپیک بیوتکها چه میکنی؟ :25r30wi:)

توی شرکتهای زیست فناوری هم کار کردم،
دیدتون نسبت به رشته ی زیست فناوری باید یک دیدگاه خوداشتغالی باشه،
چون هیچ شرکتی به متخصص بیوتکنولوژی نیاز نداره!

چون زیاده!
باید خودتون برید دنبال تاسیس شرکت و اینا!
 

kiana

New member
سلام
من کارشناسی بیوتکنولوژی دارم،
ارشد بیوشیمی و الان دانشجوی دکتری ژنتیک پزشکی،
(این رو گفتم که باز یه وقت کسی نگه شما که داری نقطه میخونی تو تاپیک بیوتکها چه میکنی؟ :25r30wi:)

توی شرکتهای زیست فناوری هم کار کردم،
دیدتون نسبت به رشته ی زیست فناوری باید یک دیدگاه خوداشتغالی باشه،
چون هیچ شرکتی به متخصص بیوتکنولوژی نیاز نداره!

چون زیاده!
باید خودتون برید دنبال تاسیس شرکت و اینا!

پایگاه زیست شناسی ایران ::: پورتال جامع زیست شناسی کشور - از کارشناسی ارشد تا دکترای زیست شناسی: انجمن ها / انجمن علاقمندان به رشته های بیوشی
 

mj1919

New member
کیانای عزیز،
من متن اون آدرس شما رو نقل قول می کنم
سلام دوستان من خوبید.طاعات و روزهاتون قبول درگاه الهی باشه.بسیاری از دوستان شرایط ازمایشگاه زدن رو در این سایت از استادم جناب جبار زاده پرسیدن که اینجانب قصد دارم شرایط ازمایشگاه زدن رو برای دوستان عزیز شرح کامل دهم: شرایط به صورت زیر می باشد:
شرایط رشته ها و امتیازات لازم جهت ازمایشگاه زدن:
دارای مدرک دکتری از یکی از دانشگاه های علوم پزشکی در رشته های علوم پایه و تخصصی پزشکی که عبارتند از: بیوشیمی بالینی -ژنتیک انسانی-بیوتکنولوژی پزشکی-ایمونولوژِی-ویروس شناسی-باکتری شناسی-میکروبیولوژی-قارچ شناسی-انگل شناسی- هماتولوژی .از رشته هایی که از تخصص میگرند بعد از شرکت در امتحانات تخصصی بعد از 8 سال دوره ی پزشکی عمومی رشته ی پاتوبیولوژی می باشد که به افراد دارنده ی این تخصص هم مجوز می دهند.

امتیازات لازم جهت مجوز تاسیس ازمایشگاه تشخیص طبی برای رشته های ذکر شده:
1.رشته ی بیوشیمی بالینی: امتیاز 2 : این افراد می توانند با 2 نفر دیگر از رشته ای غیر از رشته ی بیوشیمی بالینی مجوز تاسیس بگیرند
2.رشته ی بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک انسانی: امتیاز 3: این افراد میتوانند با 3 نفر دیگر به که مدرک دکتری دیگر رشته ها را به غیر از رشته ی خود دارن مجوز تاسیس بگیرند
3.رشته ی ویروس شناسی - انگل شناسی-قارچ شناسی - باکتری شناسی- میکروبیولوژِی پزشکی- هماتولوژی-پاتوبیولوژِی-ایمونولوژِی: امتیاز 4: این افراد با 4 نفر از رشته های دیگر می توانند مجوز تاسیس ازمایشگاه بگیرنند

بعد اقتصادی تاسیس ازمایشگاه : نمونه موردی (ازمایشگاه لاوازیه) : موسس مرحوم پروفسور ملک نیا:این ازمایشگاه یکی از مجهز ترین و بروز تزین ازمایشگاه تشخیص طبی در 2 شعبه می باشد. موسسین این ازمایشگاه حدود 14 الی 20 میلیون درامد خالص دارند یعنی مدیران نه کارکنان.تخمین زده می شود که در ما ه یک ازمایشگاه تشخیص طبی 100 الی 200 میلیون در امد داشته باشد که بسته به محل ازمایشگاه و شرایط مراجعه در ماه این مبلغ فوق متغییر می باشد
براورد هزینه جهت تاسیس ازمایشگاه:
1.حدود 300 میلیون برای اجاره یا خرید یک مکان برای ازمایشگاه
2. 100 الی 200 میلیون برای خرید دستگاه های مختلف برای ازمایشگاه و مواد ازمایشگاهی
حدوده 400 الی 500 میلیون موسسین خرج باید بکننددر پناه خدا موفق و موید باشید

بنده اون نقل قولم رو از دفتر حقوقی وزرات بهداشت آوردم،
که با یک سرچ توی این اینترنت، می تونید متن همون قانونی که آوردم رو ببینید،

این وبساتی که معرفی کردید، رو دیدم، مطمئنا در مورد رشته ی بیوتک اشتباهی راهنمایی کرده است،
اصلا مبنای شکل گیری این رشته در کشور چیز دیگه ای است!

در مورد شعبه هم اشتباه نوشته اند،
هیچ آزمایشگاه تشخیصی در کشور شعبه ی دومی ندارد ! (مگه اینکه خلاف قانون رفتار کرده باشد، منبع: همان قانونی که عرض کردم)

در مورد هزینه ها هم، چون به تازگی یکی از استادهای دوروبرمن ، آز بیوشیمی زده، می دونم که اون ارقام رو باید چند برابر کنید،

موفق باشید
 

biotech_92

New member
بیوتک نمیتونه آزمایشگاه بزنه نقل قول بنده هم حدود 10 نفر از هیئت علمی های وزارت بهداشت هه :d
 

Hamidvet

New member
رشته ی بیوتکنولوژی پزشکی و ژنتیک انسانی، میتوانند با 3 نفر دیگر که مدرک دکتری دیگر رشته ها را به غیر از رشته ی خود دارن مجوز تاسیس آزمایشگاه بگیرند.
 

mj1919

New member
منبع خبرم دکتر نصرت الله ضرغامی مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی تبریز و عضو بورد بیوتکنولوژی پزشکی هست

ممنون از شما،
بله، متوجهم. ولی منظورم اینه که در نشست بوده؟ مصوبه ی برد است؟ مصوبه ی وزارت بهداشت است؟ مصوبه ی شورای آموزش است؟ کجا تصویب شده؟ از کِی لازم الجرا است؟ و متن قانونش چیه؟
 

Mohammad gh

New member
با دکتر موافقم

بهتره که محض اطمینان منبع هم گذاشته بشه...اگرچه خبر بسیار خوبی هست ولی چون مسئله ی ازمایشگاه برای بچه ها بسیار مهمه باید یه اطمینان خاطری صورت بگیره...
 

biotechnologist

New member
فکر کنم هنوز قانونش ابلاغ نشده چون من چیزی پیدا نکردم.ژنتیک پزشکی تو قوانین قبلی هست ولی حرفی از بیوتک نیست
 

mortaza

New member
ممنون از شما،
بله، متوجهم. ولی منظورم اینه که در نشست بوده؟ مصوبه ی برد است؟ مصوبه ی وزارت بهداشت است؟ مصوبه ی شورای آموزش است؟ کجا تصویب شده؟ از کِی لازم الجرا است؟ و متن قانونش چیه؟

والله منم فرصت نکردم دقیق بپرسم ولی مصوبه ی بورد هستش
 

konjkave

New member
به همه بچه های بیوتک صمیمانه تبریک میگم.خبر خیلی خوبی:rose:
من یه سوال دارم میدونم به عنوان تاپیک بی ربط ولی اگه کسی میدونه لطفا جواب بده.هنوز مجوز تاسیس آزمایشگاه به بیوشیمی بالینی ها میدن؟؟:(50):
 
بالا