جراحی گوش

maxin

Well-known member
برای اصلاح و تغییرشکل ظاهری لاله گوش ،در اتاق عمل به روش بیهوشی یا بی حسی ،پشت گوش بیمار برش داده می شود .اگر فاصله لاله گوش از سطح جمجمه دور باشد ( زاویه بیشتر از 20درجه ) ،پوست را کم نموده و غضروف های لاله گوش را فرم بندی کرده و لاله گوش طرفین را با هم متقارن می کنیم.

در روش ترمیم پرده گوش و اصلاح کاهش شنوایی ،پشت گوش یا داخل کانال گوش را برش داده و پرده گوش را از عضله گیجگاهی بر داشته و نازک نموده و روی لام شیشه ای مسطح فرم داده می شود.سپس بافت های عفونی و پولیپی ،از داخل گوش میانی استخراج و استخوان از بین رفته را دریل یا فرز می نماییم یا به عبارت دیگر استخوان مرده را بر میداریم تا به استخوان سالم برسیم.

سپس در صورتی که ارتباط استخوان های چکشی ،سندانی ،رکابی قطع باشد ،برقرار نموده و در صورت نبود هر یک از استخوانچه ها ،پروتز برای شنوایی قرار داده می شود.
این عمل عفونت مزمن گوش میانی را کنترل و از تهاجم عفونت به داخل جمجمه جلوگیری می کند،همچنین ترشح گوش را قطع کرده به طوریکه مریض قادر به حمام و شنا کردن خواهد شد. اگر لازم باشد و راهی برای برقراری شنوایی وجود داشته باشد ،شنوایی را ترمیم و در غیر این صورت ترمیم شنوایی به یکسال بعد موکول می شود.

شرایط خاص جهت انجام جراحی گوش:


این جراحی به بیمارانی که دارای تورم گوش خارجی و گوش میانی ،لاله گوش بزرگ ،عدم تقارن دو طرف لاله گوش ،گوش های خفاشی ،گوش های گل کلمی نظیر کشتی گیر ها ،ترشح گوش ،کاهش شنوایی انتقالی ،کاهش شنوایی مادرزادی به علت بسته بودن مجرای گوش که بعضی مواقع همراه با انسداد کانال گوش می باشند توصیه می شود . ب
یمارانی که دچار پارگی پرده گوش از دوران طفولیت باشند یا بیمارانی که بر اثر ضربه ،دچار پارگی گوش شده اند و به درمان طبی جواب نداده باشند یا کودکانی که دچار کاهش شنوایی انتقالی به علت وجود مایع سروز در گوش میانی هستند به این عمل جراحی نیاز دارند.

گروه مورد جراحی:

تغییر شکل فرم ظاهری گوش
بیماران دارای عفونت و ترشح گوش
بیماران دچار کاهش شنوایی
بیماران دارای کاهش شنوایی انتقالی مادر زادی
کودکانی که دچار کاهش شنوایی انتقالی به علت وجود مایع در گوش میانی هستند (اوتیت سروز)
افراد دارای تومور های گوش خارجی و کانال گوش و گوش میانی.


 

maxin

Well-known member
اطلاعات تخصصی:


گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. امواج صوتی مراحل مختلفی را درون گوش طی میکنند تا بهاعصاب شنوایی وارد شوند. هر کدام از اجزای گوش درونی، بر روی این امواج تاثیر گذاشته و انها را تقویت وجمع آوری کرده ، تغییر فرکانس داده و به اعصاب شنوایی میرساند. ساختمان گوش از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. گوش خارجیامواج صوتی را جمع آوری و متمرکز میسازد .گوش خارجی از دو قسمت تشکیل شده است.

در انسان بر خلاف اغلب حیوانات ، لاله گوش بیحرکت می باشد، و تا اندازهای می تواند جهت صوت را تشخیص دهد. اما لاله گوش در اغلب حیوانات متحرک می باشد و جهت جمع کردن و هدایت امواج صوتی و تشخیص جهت صدا ، ممکن است در راستای منبع صوت قرار گیرد. مجرای گوش خارجی لولهایست که تقریبا 2 تا 3 سانتیمتر طول دارد و در حدود یک سانتیمتر مکعب حجم دارد و به پرده صماخ ختم میشود.

ارتعاشات صوتی تا قسمت انتهایی این لوله بوسیله هوا منتقل شده، پس از آن بوسیله محیط هایجامد ومایع بهگوش میانی انتشار مییابد. پرده صماخ غشایی است که بوسیله اصوات با فرکانسهای مختلف مرتعش میشود. درجه کشش آناز محیط به طرف مرکز تدریجا زیاد شده و به همین علت است که هر قسمت از این پرده بوسیلهفرکانس ی مرتعش میشود. گوش میانی امواج را تقویت و منتقل میکند. گوش میانی در حفره استخوانی موسوم بهصندوق تمپان (Caisse De Tympan) قرار دارد و بوسیله شیپور استاش (Trompand Eustache) به حلق میرسد.

ارتعاشات هوا ، از گوش خارجی به پرده صماخ میرسد و بوسیله چهار استخوان کوچک که بهم وصل شده اند، به گوش داخلی منتقل میگردد. این چهار استخوان بر حسب شکلی که دارند شامل چکشی ، سندانی ، عدسی و رکابی است. وظیفه آنها کم کردن دامنه ارتعاشات و در نتیجه افزایش تغییرات فشار است.

استخوان چکشی به پرده صماخ و استخوان رکابی به پنجره بیضی (Ovale) ختم میشود که سطح آن 4 مرتبه از پرده صماخ کوچکتر است. چون سطح صماخ 14 مرتبه از سطح بیضی بزرگتراست ،لذا فشار در پنجره بیضی 14 مرتبه زیاد میگردد. این بهترین وسیلهای است که میتوان انرژی ارتعاشی یک محیط با وزن مخصوص کم را (هوا) به محیطی با وزن مخصوص زیاد منتقل نمود. در گوش میانی ، پنجره دیگری وجود دارد که به پنجره گرد (Round) مرسوم است.

پنجره گرد و پنجره بیضی حد فاصل بین گوش داخلی و گوش میانی است. پنجره بیضی ارتعاشاتی را که به پرده صماخ میرسد از طریق استخوانهای گوش میانی به گوش داخلی منتقل میکند وپنجره گرد سبب میشود مایع گوش داخلی که در محفظه غیر قابل ارتعاشی قرار دارد،بتواند مرتعش شود.

گوش داخلی امواج منتقل شده از گوش میانی را دریافت و آن را به امواج شنوایی تبدیل میکند. گوش داخلی اصلیترین قسمت گوش است و از چندین قسمت تشکیل شده است.

مجاری نیم حلقوی: در ساختمان گوش سه مجرای نیم حلقوی واقع شده است که برای حفظ تعادل بدن در فضا بکار میرود و در امرشنیدن تاثیر ندارد.

کیسه اوتریکول و ساکول: مجاری نیمه حلقوی ،بالای کیسهای بنام اوتریکول قرار گرفتهاند (Utricule) ، که بوسیله مجرایی به یک کیسه کوچکتر مرسوم به ساکول (Saccule) وصل میشوند.
 
بالا