بررسی فصل به فصل سوالات درس آمار

seyyed reza

New member
بررسی فصل به فصل سوالات درس آمار هدفی است که ما در این تاپیک مد نظر داریم.
مهم ترین سوالات درس آمار رو به صورت فصل بندی شده طرح می کنیم و با هم در موردشون گفتگو می کنیم تا بهتر یاد بگیریم.
امیدواریم این کارمون پر از خیر و برکت باشه واسه همه مون و از نتایج مثبت این اقدام بعد از برگزاری جلسه امتحان به همدیگه بگیم. به امید خدا

ضمنا مطالعه بخش امار این کتاب رو پیشنهاد می کنم ( البته در مورد بخش روش تحقیق هیچ نظری ندارم).

آمار و روش تحقیق برای روان شناسی، انتشارات م د ر س ا ن ش ری ف
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: rawy

seyyed reza

New member
فصل اول: آمار توصیفی- توزیع فراوانی و نمودار های آن. ( این پست تا پایان سوالات این فصل ویرایش می شود). منبع: آمار و روش تحقیق م د ر س ان

1.برای نمایش چگونگی رابطه بین دو متغیر قد و وزن از چه نموداری استفاده می شود؟
الف. هیستوگرام ب.ستونی ج.نمودار خطی د. دیاگرام پراکنش


2.با کدام روش آماری می توانیم افزایش تولید ناخالص ملی ایران را سه سال گذشته نمایش دهیم؟

الف.استنباطی غیرمشروط ب.استنباطی مشروط ج.توصیفی د.توصیفی و استنباطی

3.برای ارائه اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار کدام یک از روش های زیر مناسب تر است؟

الف. نمودار ب. جدول ج. توضیح در متن د. نمودار و توضیح در متن

4.گروه خونی 450 نفر به صورت نمودار دایره ای رسم شده است. زاویه ای که برای نمایش نسبت فراوانی گروه خونی ab بدست آمده برابر 72 درجه بود.تعداد افراد گروه خونی ab چند نفر است؟

الف.90 ب. 72 ج. 120 د.36

5.حد بالای عدد 2.35 کدام است؟
الف.2.4 ب.2.85 ج.2.355 د.2.3
 
آخرین ویرایش:

*سما*

New member
فصل اول: آمار توصیفی- توزیع فراوانی و نمودار های آن. ( این پست تا پایان سوالات این فصل ویرایش می شود). منبع: آمار و روش تحقیق م د ر س ان

1.برای نمایش چگونگی رابطه بین دو متغیر قد و وزن از چه نموداری استفاده می شود؟
الف. هیستوگرام ب.ستونی ج.نمودار خطی د. دیاگرام پراکنش


2.با کدام روش آماری می توانیم افزایش تولید ناخالص ملی ایران را سه سال گذشته نمایش دهیم؟

الف.استنباطی غیرمشروط ب.استنباطی مشروط ج.توصیفی د.توصیفی و استنباطی

3.برای ارائه اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار کدام یک از روش های زیر مناسب تر است؟

الف. نمودار ب. جدول ج. توضیح در متن د. نمودار و توضیح در متن

4.گروه خونی 450 نفر به صورت نمودار دایره ای رسم شده است. زاویه ای که برای نمایش نسبت فراوانی گروه خونی ab بدست آمده برابر 72 درجه بود.تعداد افراد گروه خونی ab چند نفر است؟

الف.90 ب. 72 ج. 120 د.36

5.حد بالای عدد 2.35 کدام است؟
الف.2.4 ب.2.85 ج.2.355 د.2.3


سلام..روز بخیر ...واسه سوال اول بنظرم ستونی بشه یعنی گزینه ب

سوال 3:جدول یعنی ب

سوال5:ج میشه

سوال4 رو باید حساب کنم..و جوابو میگم دوستان دیگم جواب بدن..ممنون میشم..
 

seyyed reza

New member
فصل اول: آمار توصیفی- توزیع فراوانی و نمودار های آن. ( این پست تا پایان سوالات این فصل ویرایش می شود). منبع: آمار و روش تحقیق م د ر س ان

1.برای نمایش چگونگی رابطه بین دو متغیر قد و وزن از چه نموداری استفاده می شود؟
الف. هیستوگرام ب.ستونی ج.نمودار خطی د. دیاگرام پراکنش


2.با کدام روش آماری می توانیم افزایش تولید ناخالص ملی ایران را سه سال گذشته نمایش دهیم؟

الف.استنباطی غیرمشروط ب.استنباطی مشروط ج.توصیفی د.توصیفی و استنباطی

3.برای ارائه اطلاعات مربوط به میانگین و انحراف معیار کدام یک از روش های زیر مناسب تر است؟

الف. نمودار ب. جدول ج. توضیح در متن د. نمودار و توضیح در متن

4.گروه خونی 450 نفر به صورت نمودار دایره ای رسم شده است. زاویه ای که برای نمایش نسبت فراوانی گروه خونی ab بدست آمده برابر 72 درجه بود.تعداد افراد گروه خونی ab چند نفر است؟

الف.90 ب. 72 ج. 120 د.36

5.حد بالای عدد 2.35 کدام است؟
الف.2.4 ب.2.85 ج.2.355 د.2.3

جواب سوالات 1 تا 5:
سوال اول: نمودار دیاگرام پراکنش
سوال دوم:امار توصیفی. چون در آمار توصیفی به کمک جدول و نمودار و محاسبه شاخص های آماری به توصیف داده ها پرداخته میشود بدون هیچ گونه استنباطی.این جا هم فقط نمایش مد نظر است پس جواب میشه امار توصیفی.
سوال سوم بهترین روش
نمایش اطلاعات در آمار توصیفی استفاده از جدول است. هم میانگین و هم انحراف معیار جزامار توصیفی هستند.
سوال چهارمک میشه 90 نفر که با یه طرفین وسطین می تونیم بدست بیاریم.
سوال پنجم: 2/355
ممنون از سما خانم و دیگر دوستان عزیز
 

psychology93

New member
سلام به نظرت اگه با خود منبع یعنی امار اقای دلاور پیش بریم بهتر نیست.
بررسی فصل به فصل سوالات درس آمار هدفی است که ما در این تاپیک مد نظر داریم.
مهم ترین سوالات درس آمار رو به صورت فصل بندی شده طرح می کنیم و با هم در موردشون گفتگو می کنیم تا بهتر یاد بگیریم.
امیدواریم این کارمون پر از خیر و برکت باشه واسه همه مون و از نتایج مثبت این اقدام بعد از برگزاری جلسه امتحان به همدیگه بگیم. به امید خدا

ضمنا مطالعه بخش امار این کتاب رو پیشنهاد می کنم ( البته در مورد بخش روش تحقیق هیچ نظری ندارم).

آمار و روش تحقیق برای روان شناسی، انتشارات م د ر س ا ن ش ری ف
 

seyyed reza

New member
سلام به نظرت اگه با خود منبع یعنی امار اقای دلاور پیش بریم بهتر نیست.

سلام، سرفصل هر دو یکی هست تقریبا. اون کتاب رو که عرض کردم بسیار خوب جمع بندی کردن و فقظ بخش آمارش به درد داوطلبان وزرات بهداشت می خوره.
 

seyyed reza

New member
فصل دوم-شاخص های گرایش مرکزی
1.معدل وزنی اعداد 15 و 12 و 18 به ترتیب با وزن های (یک سوم) (یک ششم) ( یک دوم) برابر است با:

الف.16 ب.18 ج.14 د.20

2.میانگین نمونه یک جمعیت.......
الف. با میانگین جمعیت برابر است
ب.از میانگین جمعیت بزرگتر است.
ج.از میانگین جمعیت کوچکتر است.
د.تمام حالات فوق امکان پذیر است.
3.اگر میانگین نمره افسردگی برابر با 30 باشد و اگر 40 درصد این جامعه را زنان با میانگین افسردگی 60 دارا باشند، میانگین افسردگی مردان این جامعه چقدر است؟
الف. 10 ب. 20 ج. 30 د. 40

4. در صورتی که توریع نمرات متغیر به صورت 9-4-5-1-6-2 باشدف مناسب ترین شاخص گرایش مرکزی کدام است؟
الف.نما
ب.میانه
ج.میانگین
د.میانگین حسابی

5.زمانیکه میانگین کوچکتر ازمیانه باشد و میانه کوچکتر ازنما باشد، منحنی نمرات:
الف.دارای کشیدگی مثبت است
ب.دارای حالت پخی است
ج.دارای حالت کشیدگی منفی است
د.دارای کشیدگی منفی است.
(گرینه ها همین طور هستن، من اشتباه ننوشتمااا)

6.در یک توریع با میانگین 40 و میانه 42 و نما 45 مشخص شده که در ثبت و محاسبه یک نمره اشتباه صورت گرفته است، و نمره 55 در توزیع 46 محاسبه شده است.در صورت استفاده از نمره واقعی یعنی 55 در مقدار کدامیک از شاخص های مرکزی قطعا تغییراتی به وجود می آید؟

الف.میانگین
ب.میانه
ج. نما
د. هیچکدام

7.کدام یک ار شاخص های زیر نیرو مندی رابطه بین متغیر ها را نشان می دهد؟
الف.پیوند
ب.مرکزی
ج.توصیفی
د.پراکندگی

8.چنانچه بخواهیم توریع درامد خانواده را در یک مجموعه بررسی کنیم،استفاده از چه روش آماری را توصیه می کنید؟

الف.میانگین
ب.نما
ج.میانه
د. دامنه
 
آخرین ویرایش:

*سما*

New member
فصل دوم-شاخص های گرایش مرکزی
1.معدل وزنی اعداد 15 و 12 و 18 به ترتیب با وزن های (یک سوم) (یک ششم) ( یک دوم) برابر است با:

الف.16 ب.18 ج.14 د.20

2.میانگین نمونه یک جمعیت.......
الف. با میانگین جمعیت برابر است
ب.از میانگین جمعیت بزرگتر است.
ج.از میانگین جمعیت کوچکتر است.
د.تمام حالات فوق امکان پذیر است.
3.اگر میانگین نمره افسردگی برابر با 30 باشد و اگر 40 درصد این جامعه را زنان با میانگین افسردگی 60 دارا باشند، میانگین افسردگی مردان این جامعه چقدر است؟
الف. 10 ب. 20 ج. 30 د. 40


سلام...جواب سوال اول قسمت الف میشه یعنی 16..از راه میانگین مرکب باید رفت
 

psychology93

New member
سلام
جواب سوال اول
۱۶ =۵+۲+۹ میشه ک همون الف ه
جواب سوال دوم هم الف میشه ب نظرم
 

psychology93

New member
جواب سوال سوم هم براساس فرمول میانگین وزنی ۱۰میشه
 

پیوست‌ها

  • uploadfromtaptalk1451426308263.jpg
    uploadfromtaptalk1451426308263.jpg
    88 کیلوبایت · بازدیدها: 25

seyyed reza

New member
فصل دوم-شاخص های گرایش مرکزی
1.معدل وزنی اعداد 15 و 12 و 18 به ترتیب با وزن های (یک سوم) (یک ششم) ( یک دوم) برابر است با:

الف.16 ب.18 ج.14 د.20

2.میانگین نمونه یک جمعیت.......
الف. با میانگین جمعیت برابر است
ب.از میانگین جمعیت بزرگتر است.
ج.از میانگین جمعیت کوچکتر است.
د.تمام حالات فوق امکان پذیر است.
3.اگر میانگین نمره افسردگی برابر با 30 باشد و اگر 40 درصد این جامعه را زنان با میانگین افسردگی 60 دارا باشند، میانگین افسردگی مردان این جامعه چقدر است؟
الف. 10 ب. 20 ج. 30 د. 40

جواب سوالات 1 تا 3:
سوال اول: گرینه 1
سوال دوم:گرینه 4
سوال سوم:گرینه 1 که با میانگین کل یا همون مرکب همراه با یه طرفین وسطین بدست میاد.

پست سوالات فصل دوم به روز شد...
 
آخرین ویرایش:

*سما*

New member
4. در صورتی که توریع نمرات متغیر به صورت 9-4-5-1-6-2 باشدف مناسب ترین شاخص گرایش مرکزی کدام است؟
الف.نما
ب.میانه
ج.میانگین
د.میانگین حسابی

5.زمانیکه میانگین کوچکتر ازمیانه باشد و میانه کوچکتر ازنما باشد، منحنی نمرات:
الف.دارای کشیدگی مثبت است
ب.دارای حالت پخی است
ج.دارای حالت کشیدگی منفی است
د.دارای کشیدگی منفی است.
(گرینه ها همین طور هستن، من اشتباه ننوشتمااا)

6.در یک توریع با میانگین 40 و میانه 42 و نما 45 مشخص شده که در ثبت و محاسبه یک نمره اشتباه صورت گرفته است، و نمره 55 در توزیع 46 محاسبه شده است.در صورت استفاده از نمره واقعی یعنی 55 در مقدار کدامیک از شاخص های مرکزی قطعا تغییراتی به وجود می آید؟

الف.میانگین
ب.میانه
ج. نما
د. هیچکدام

7.کدام یک ار شاخص های زیر نیرو مندی رابطه بین متغیر ها را نشان می دهد؟
الف.پیوند
ب.مرکزی
ج.توصیفی
د.پراکندگی


سلام..خسته نباشین..سوال 4 جواب بنظرم د

سوال 5 د

سوال6 بنظرم الف

سوال7 د
 
بالا