بررسی سوالات کنکور بهداشت 94 _ رشته بیوتکنولوژی پزشکی

Taraa

Well-known member
سلام


بررسی سوالات رو توی این تاپیک پی میگیریم

کامنت جوابها با پست سوال ادغام میشه .. پیشاپیش از همکاریتون ممنون

موفق باشید
 
آخرین ویرایش:

Taraa

Well-known member
بیوشیمی عمومی

1- در محدوده pH فیزیولوژیک ، مهمترین گروه دارای نقش بافری کدام است ؟

الف)ایندول
ب)ایمیدازول
ج)گوانیدینیوم
د)فنل
 
آخرین ویرایش:

Taraa

Well-known member
2- کدامیک از فسفولیپیدهای زیر دارای بار منفی بیشتری است؟

الف)فسفاتیدیل کولین
ب)فسفاتیدیل اتانول آمین
ج)فسفاتیدیل سرین
د)اسفگومیلین
 

Taraa

Well-known member
3- تمام موارد زیر باعث تبدیل فرم R به T در هموگلوبین میشود ، بجز :

الف)کاهش غلظت BPG
ب)کاهش pH
ج)کاهش فشار اکسیژن
د)اتصال هموگلوبین به CO2
 

Taraa

Well-known member
4- بار الکتریکی تری پپتید زیر در pH فیزیولوژیک کدام است ؟
Phe-Met-Glu

الف)2-
ب)1-
ج)1+
د)2+
 

Taraa

Well-known member
5- کدامیک از ترکیبات زیر دارای فعالیت نوری است؟

الف)گلیسرآلدهید
ب)در هیدروکسی استون
ج)گلیسرول
د)گلایسین
 

Taraa

Well-known member
6- در مورد تفاوت های B-DNA با Z-DNA کدام گزینه صحیح است ؟

الف)تعداد نوکلئوتیدها در هر پیچ در ساختمان B-DNA بیبشتر است.
ب)Z-DNA در نواحی غنی از AT تشکبیل می گردد.
ج)Z-DNA در in vivo در شرایط رطوبت کمتر تشکیل می گردد.
د)مارپیچ در ساختمان Z-DNA چپ گرد میباشد و مولکول آن کشیده تر است.
 

Taraa

Well-known member
7- کافئین مشتق کدامیک از بازهای زیر است ؟

الف) سیتوزین
ب)آدنین
ج)گوانین
د)گزانتین
 

Taraa

Well-known member
8- در یک واکنش ساده آنزیمی، غلظت یک مهارکننده غیررقابتی برابر 1/3Ki است(1/3Ki=[I). نسبت به شرایطی که مهارکننده وجود نداشته باشد، Vmax چند برابر خواهد بود؟

الف)1/4
ب)3/4
ج)4/3
د)5/3
 

Taraa

Well-known member
9- بهترین راه برای برای مقایسه کارآیی کاتالیتیک آنزیم ها ، محاسبه کدام موارد زیر می باشد ؟

الف)kcat/Km
ب)IU/mg protein
ج)kcat
د)Km
 

Taraa

Well-known member
10- هورمون pth (پاراتورمون) کدامیک از مراحل سنتز ویتامین d را فعال می نماید؟

الف) تبدیل 25-هیدروکسی کوله کلسیفرول به
1,25(oh)2d3

در کلیه
ب) تبدیل ویتامین d3 به 25-هیدروکسی کوله کلسیفرول در کبد
ج)تبدیل 7-دهیدروکلسترول به پره ویتامین d3 در پوست
د)تبدیل پره ویتامین d3 به ویتامین d3 در پوست
 

Taraa

Well-known member
11- سیکلوهگزیمید کدام مورد را مهار می کند؟

الف)فعالیت پپتیدیل ترانسفراز
ب)فعالیت فرمیل متیونین ترانسفراز
ج)آغاز ترجمه در پروکاریوت ها
د)اتصال tRNA به ریبوزوم
 
بالا