الهی نامه ی شیمی...

mw.ashel

New member


only_God2_.jpg

*خدایا تک الکترونی هستیم درمدارمعصیت،مارا ازترازمعصیت به ترازاصلی کمال بازگردان وبه هسته ی معرفت نزدیک کن...


*الهی ما را ثابت قدم کن تاهم چون cs(سزیم)کمترین میل رابه گرفتن الکترونگاتیوی گناه داشته باشم...


*الهی قلبمان راحرم امن خودت کن تااوربیتال خالی قلبمان به دست شیطان هواوهوس نیفتد و مثل N(نیترو‍‍‍ژن)وo (اکسیژن)وF(فلوئور)وNe(نئون)همیشه غیربرانگیخته دربرابرمحرمات باشیم...*الهی کاش غم های دلمان درزلال اشک هایمان هم چون نیتراتها درآب حل شوند...*خدایا عظمت رادرنگاه ما درخواص شدتی ایمان افرادقرارده،نه درخواص مقداری آنها...*وبالاخره...

خدایا کاری کن درگرمای رازونیاز با تو ،سوختنی کامل داشته باشیم.....:rose::rose::rose:
 

MAHSABANOO

New member
امین خیلی قشنگ بوود
(اجازه سزیم برا جلوگیری از یونیزاسیونه خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اونم تو تکنیک نشر فقط کاربرد داره برا جذب کاربرد نداره
)
 

MAHSABANOO

New member
من از چرخش الکترون ها به دور هسته آموختم که کل جهان به دور مرکز هستی می چرخد واز حرکت پیوسته ذرات چه ارتعاشی چه انتقالی یا دورانی که ثبات وسکون در افرینش راه ندارد و پیوسته در مسیر تغییر وتحول وتکامل هستیم

ازشیمی اموختم که هر چه فاصله ما از مرکز افرینش وخالق هستی بیشتر باشد ما ونیستی ما آسانتر خواهد بود همانطوری که جدا کردن الکترون از دورترین لایه اتم آسانتراست

از تلاش ذرات بی شعور برای پایدار شدن متعجب شدم ودریافتم که شعوری والا و اندیشه ای برتر در پس پرده هدایت گر نقش ها وطرح هاست

از پیوند اتم ها برای پایدارشدن دریافتم که اتحاد در مرز پایداری است

از گازهای نجیب کامل شدن را رمزپایداری یافتم.

از بحث واکنشهای چند مرحله ای وزنجیری اموختم که ما ذره های حد واسط مراحل زندگی هستیم که در یک مرحله واکنش متولد میشویم ودر واکنشی دیگر می میریم وهدف افرینشوخلقت فراتر از تولید ومصرف ماست.

از بحث تعادل های شیمیایی وواکنشهای برگشت پذیر آموختم که جهان تعادلی است پویا ودینامیک که گر چه در ظاهر خواص ماکروسکپی ثابت ویا متغییری دارد اما در درون در تکاپو وفعال است

از شیمی اموختم که از دست دادن فرصت ها واکنش های برگشت ناپذیری هستند که تکرار انها میسر نخواهد بود

از شبکه بلور جامد های یونی اموختم که با وجود تضادها می توان چنان گرد هم امد وپیوستگی ایجاد کرد که شبکه ای مقاوم در مقابل دماهای ذوب بالا بوجود اید ....!
 
بالا