افــــــــــــــــعـــال دو کـــلـــــــمه ای

ReZa76

New member
ســـــــــــلام

در این تاپیک قصد دارم افعال دو کلمه ای یا مرکب(ب فرمایش مدیـــــــر بخش) ارائه بــــدم

سعی می کنم هر فعلی ک میذارم در جمله هم ب کار ببرمم

از مدیـــــــر بخش هم نهایت تشکر دارم

تـــــــــــذکــــــــــر:

از اختصار"sb" ب جایSome body (کسی) و از اختصار "sth" ب جای something (چیزی) استفاده می شود.

امـــــــــــــید دارم مورد استقبال دوستان عزیز قرار بگیرد!
 

mojnia

New member
come from
هنگامی که شما come from یک مکان هستید یعنی قبلا در آنجا به دنیا آمده اید یا زندگی کردید
Mike comes from Alaska,.
مایک اهل آلاسکا هست
 

Haydi

New member


Fall out

مشاجره کردن


My uncle Dave is always falling out with people especially his wife.
 
آخرین ویرایش:

Haydi

New memberCount on

روی کسی یا چیزی حساب کردن


You can count on me; I'll help you.

 

Haydi

New memberStick up for

از کسی دفاع کردن


When everyone else was criticizing him, she was the only one who stuck up for him.

 

zy zy

New member
سلام تایپیک مفیده
افعالی که من امشب تو متن خوندم:
sought out گذشته فعل seek out به معنی دنبال گشتن ، پیدا کردن
pass out به معنی ناگهان بیهوش شدن ، ضعف کردن
 

maxin

Well-known member


ask sb out »»» invite on a date

Brian asked Judy out to dinner and a movie
 
آخرین ویرایش:

maxin

Well-known member

ask around»»»ask many people the same question

I asked around but nobody has seen my wallet.

 

maxin

Well-known member


back sth up»»» reverse

You'll have to back up your car so that I can get out.

 

Haydi

New memberPut up with s.b/s.th

تحمل کردن


I can't put up with your rudeness any more; leave the room.

 

Haydi

New memberLook after s.b/s.th

پرستاری کردن از، مراقبت کردن


Who will look after the baby while they're out?

 

Haydi

New memberAnswer s.b back

to reply rudelyDon't answer your grandmother back; it's not polite.

 
بالا