اطلس باکتری شناسی......مدلی ناب در دسته بندی باکتری ها!

TaTi

مدیر بخش
 1. کوکسی‌های گرم مثبت هوازی (میکروکوکوس، استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، لوکونوستوک، پدیوکوکوس)
 2. کوکسی‌های گرم مثبت بی‌هوازی (پپتوکوکوس، پپتواسترپتوکوکوس، رومینوکوکوس، سارسینا)
 3. کوکسی‌ها و کوکوباسیل‌های گرم منفی هوازی (نایسریا، مراگسلا، آسینتوباکتر، پاراکوکوس، لمپروپدیا)
 4. کوکسی‌های گرم منفی بی‌هوازی (وایونلا، اسیدآمینوکوکوس، مگاسفرا)
 5. میله‌ای شکل گرم مثبت، هوازی و بدون اسپور (لاکتوباسیلوس، لیستریا، اریزپلوتریکس، کاریفانون)
 6. اکتینومیست‌ها و دیفتروئیدهای گرم مثبت و هوازی (کرینه‌باکتریوم، آرتروباکتر، بروی‌باکتریوم، سلولوموناس، پروپیونی‌باکتریوم، اوباکتریوم، بیفیدوباکتریوم، مایکوباکتریوم، نوکاردیا،ـ اکتینومیسس، اکتینوپلان‌ها، درماتوفیلوس، فرانکیا، میکربومونوسپورا، استرپتومیسس، استرپتواسپورانژیوم،میکروبیواسپورا)
 7. کوکسی و میله‌ای هوازی،گرم مثبت و اسپوردار (باسیلوس، اسپورولاکتوباسیلوس، اسپوروسارسینا، ترمواکتینومیسس)
 8. میله‌ای گرم مثبت، بی‌هوازی و اسپوردار (کلستریدیوم، دسولفوتوماکولم، اسیلوسپیرا)
 9. میله‌ای و کوکسی گرم منفی، هوازی (سودوموناس، گزانتوموناس، زئوگلوئه، گلوکونوباکتر، استوباکتر، آزوموناس، بایرینکیا، درکسیا، ریزوبیوم، آگروباکتریوم، آلکالی‌ژنز، بروسلا، لژیونلا، تیولوم)
 10. شیمیولیتوتروف گرم منفی هوازی (نیتروباکتر، نیترواسپینا، نیتروکوکوس، نیتروزوموناس، نیتروزواسپیرا، نیتروزوکوکوس، تیوباسیلوس، سولفولوبوس، تیوباکتریوم، تیوولوم)
 11. باکتری‌های غلاف‌دار هوازی (اسفروتیلوس، استرپتوتریکس، لپتوتریکس، کرونوتریکس)
 12. میله‌ای گرم منفی بی‌هوازی اختیاری (اشریشیاکلی، انتروباکتر، کلبسیلا، سالمونلا، شیگلا، پروتئوس، سراشیا، اروینیا، یرسینیا، ویبریو، آئروموناس، فتوباکتریوم)
 13. میله‌ای گرم منفی بی‌هوازی مطلق (باکتروئیدها، فوزوباکتریوم، لپتوتریشیا)
 14. متانوژن‌های بی‌هوازی (متانوباکتریوم، متانوترموس، متانوسارسینا، متانوتریکس، متانوکوکوس)
 15. ارکی‌باکتری‌های هوازی (‌‌هالوباکتریوم، هالوکوکوس، سولفولوبوس، ترموپلاسما)
 16. ارکی‌باکتری‌های بی‌هوازی (ترموپروتئوس، پیرودیکتیوم، دسولفوروکوکوس)
 17. خمیده و مارپیچی گرم منفی هوازی (اسپیریلم، آکوااسپیریلم، آزواسپیریلم، اوسئانواسپیریلم، کمپیلوباکتر، بدلوویبریو، میکروسیکلوس، پلوزیگما)
 18. خمیده و مارپیچی گرم منفی بی‌هوازی (دسولفوویبریو، سوکسینی‌ویبریو، بوتیری‌ویبریو، سلنوموناس)
 19. اسپیروکت‌های هوازی (اسپیروکتا، کریستی‌اسپیرا، ترپونما)
 20. اسپیروکت‌های بی‌هوازی (بورلیا، لپتوسپیرا)
 
بالا