اشنایی با سوارکاری

pishi

New member
81344205_6005173.jpg
 
آخرین ویرایش:
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: IL-2

pishi

New member
ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎﺏ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻓﻘﻂ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ
ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺐ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ
ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﺳﺐ ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﺜﻼ
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﻫﯽ ﺑﺮﻭ، ﯾﺎ ﻭﺍﯾﺴﺎ، ﯾﺎ ﺑﭽﺮﺥ!
ﺍﺳﺐ ﻫﻢ ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﻑ ﻭ
ﺁﻥ ﻃﺮﻑ ﻣﯽ ﺑﺮﺩ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ
ﺩﻫﺪ، ﻣﮕﺮ ﻧﻪ؟ - ﻧﻪ ! ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺎﯼ
ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﺎ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺩﺍﺭﺩ :
ﻓﺎﯾﺪﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺴﻢ ﺷﻤﺎ، ﺑﺮﺍﯼ ﺫﻫﻨﺘﺎﻥ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎﻥ.
ﻓﻮﺍﯾﺪ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ
ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﺪﻥ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺮﺳﺪ . ﺣﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ
ﻫﺪﺍﯾﺖ ﺍﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﻣﯽ ﺑﺮﯾﺪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ
ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
ﺍﯾﻦ، ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻋﻀﻼﺕ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻀﻠﻪ ﻫﺎﯼ
ﭘﺎﻫﺎ، ﺷﮑﻢ، ﺷﺎﻧﻪ ﻭ ﭘﺸﺖ. ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻓﻘﻂ
ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺑﺪﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻀﻼﺗﯽ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﯾﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻧﺘﺎﻥ ﺭﻭﯼ ﺍﺳﺐ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .
ﺍﮐﺜﺮ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺗﺎﺯﻩ ﮐﺎﺭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﺩﺍﺧﻞ
ﺭﺍﻧﻬﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻣﻮﻗﻊ ﺍﯾﻦ
ﻋﻀﻼﺕ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻣﺎ
ﻃﻮﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﮐﺎﺭ ﺳﻮﺍﺭﯼ،
ﺍﯾﻦ ﻋﻀﻼﺕ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﮐﺎﻓﯽ ﭘﯿﺪﺍ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﻗﺪﻡ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﺍﺳﺐ ‏(ﻭﻗﺘﯽ ﺳﻮﺍﺭ ﺍﺳﺐ
ﻫﺴﺘﯿﺪ ‏) ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺍﻧﺪﺍﻣﻬﺎﯼ ﺩﺍﺧﻠﯽ
ﺑﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﯿﻔﺘﺪ، ﺩﺭﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺯﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺎﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﻗﺪﻡ ﻣﯽ ﺯﻧﯿﻢ. ﺍﯾﻦ
ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﺒﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﮐﻨﺪ ﻭ
ﻋﻤﻞ ﮔﻮﺍﺭﺵ ﻏﺬﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ،
ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﯾﻦ ﻭﺭﺯﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ
ﻭﯾﻠﭽﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﮐﺎﻟﺮﯼ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﯿﺪ. ﺩﮐﺘﺮ ﭘﺎﻣﻼ ﭘﯿﮏ ﺩﺭ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﺑﺪﻧﯽ ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ " ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ : ﺳﻮﺍﺭﮐﺎﺭﯼ
ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﺣﺪﻭﺩ 80 ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ،
ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ 5 ﮐﺎﻟﺮﯼ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺑﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ
ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ . ﺣﺎﻝ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﺷﻤﺎ ﻭ
ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮﺩ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﻪ
ﺑﺪﻧﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺍﯼ
ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪﺭ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﻮﺍﺭﯼ
ﻣﯽ ﺳﻮﺯﺍﻧﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺁﺩﺭﺱ
About.com Calorie Count calculators
ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 

IL-2

Well-known member
خوب بود ممنووووون :riz304:
ولی در منطقه ما نه امکاناتش هست و نه فک کنم پرداخت هزینه اش واسه ماراحت باشه...

هزینه اش با آموزش چقدر میشه؟؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: pishi

pishi

New member
بدبختانه یا باید جایی باشید که اسب زیاد باشه مثل مهریزیزد بندرترکمن ترکمن صحرا و بعضی جاهای دیگه ک اسب همه جاش هست یا باید برید باشگاه
درحدمعمول ۵۰۰ هزارتومن
ک فقط یادتون بدن چطور سوارکاری کنید
جلسه ای من سال ۹۱ هزینش ۳۰ یا ۴۰ تومن شد اما حرفه ای بخواید کارکنید هزینش زیاده
 
آخرین ویرایش:

IL-2

Well-known member
میگم پیشی جان شما یارانه هم میگیرید؟!:black_eyed:
 

IL-2

Well-known member
شوخی کردم عزیزم...
انشاالله موفق باشی عزيزم
و یه سوارکار نمونه باشی...
 

pishi

New member
خخ
ما اسب‌داشتیم
وضعیت مالیمون معمولیه خداروشکر
پراید و ی خونه
ولی‌ برا سوارکاری هزینه کردم
پسری‌یا دختر؟
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: IL-2

IL-2

Well-known member
خخ
ما اسب‌داشتیم
وضعیت مالیمون معمولیه خداروشکر
پراید و ی خونه
ولی‌ برا سوارکاری هزینه کردم

احتمالا سوار کاری در منطقه اتون جا افتاده وزیاد وضعیت مالی مهم نیست...
 

pishi

New member
اره
مهریز هستم و زیباترین اسب های ایران اینجان
سرچ کن مسابقات زیبایی اسم مهریز
پسری یا دختر؟
 

PSyChoO

New member
با تشکر از مطلب مفیدتون. من که بنظرم آخر باید زیر نظر مربی آموزش دید و نظری خوندن هیچ فایده نداره. من یه بار کلی نشستم کتاب خوندم اصی نشستم رو اسپه هی مترسیدم بیفتم. همه آموزشام به فنا رفت:)))) ولی خب هربار که میشینی ترست میریزه باید مدام کار کنی:)
 

IL-2

Well-known member
با تشکر از مطلب مفیدتون. من که بنظرم آخر باید زیر نظر مربی آموزش دید و نظری خوندن هیچ فایده نداره. من یه بار کلی نشستم کتاب خوندم اصی نشستم رو اسپه هی مترسیدم بیفتم. همه آموزشام به فنا رفت:)))) ولی خب هربار که میشینی ترست میریزه باید مدام کار کنی:)

الان شما هم سوارکاری رفتی؟!
 

IL-2

Well-known member
من به مسئولین انجمن پیشنهاد میدم اسم انجمن رو به علوم پزشکی به انجمن سوارکاری تغییر نام بدن...
من افق های روشنی را در برابر سوارکاران انجمن میبینم.....
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: PSyChoO

eeeeeeehsan

New member
هرساله تو دانشگاه آزاد اشکذر مسابقات بین المللی زیباترین اسب برگزار میشه.
سه سال پیش یادمه یه اسب تفتی بود مقام دوم رو آوورد، رنگش طلایی بود، خیلی خوشگل بود. حدود 1 میلیارد قیمت خورد.
یه دونه دیگه اسب بود مال یه شیرازی بود فکر کنم، 2.5 میلیارد قیمتش بود، مشکی بود.

اشکذر، مهریز، تفت.. اینا چون شهرستان و ده مخلوطه واسه همین اسب تو محله هاشون تردد دارن :) خیلی شیک و مجلسی.
 

vahid28

New member
آدم مخش‌باید‌پاره سنگ‌برداشته باشه که بجای مازراتی‌و پورشه و لامبورگینی بره اسب میلیاردی بخره
 

mahii

New member
من خیلی میترسم از هر چهار پایی وووووییییییی خخخخخ
 
بالا