از خدا بار سبک نخواهیم!(تحمل سختی در مسیر زندگی)

varia

Well-known member
11360099990586618007.jpg

97081886230530831731.jpg

99864728135787611598.jpg

72375855230528882025.jpg
 
  • Like
واکنش‌ها[ی پسندها]: aram ft

varia

Well-known member
60543519011188849544.jpg

Accept the Pain, Future will be Fruitful
درد
(سختی) را قبول کنید، آینده پرثمر خواهد بود
Don't feel the work you are
doing is pain, because there will be always a
reason
for that pain or work.
احساس
نکنید کاری که می‌کنید رنج است، زیرا همیشه دلیلی‌ برای آن رنج یا کار
هست
So face the pain, for the pain you face, there will be definitely
happiness ahead.
پس
با دردش روبرو شوید، دردی که با آن مواجه میشوید قطعاً خوشبختی‌ را به دنبال خواهد
داشت
"Don't ask for a lighter load, but pray god for a stronger
back
از
خدا بار سبک تر نخواهید، بلکه برای پشت قوی تر دعا کنید!
 
بالا